Masterproef indienen bij EC onderzoek

Op deze pagina

Het is essentieel dat alle onderzoek aan de KU Leuven en de UZ Leuven gebeurt binnen een strikt ethisch en wettelijk kader. Met betrekking tot alle vormen van onderzoek (biomedisch, maar ook sociaal-wetenschappelijk) bestaan er immers (inter)nationale ethische richtlijnen en/of juridische voorschriften. Dit geldt in het bijzonder voor onderzoek dat betrekking heeft op de menselijke persoon.

Om die reden moeten alle masterproeven binnen de groep Biomedische Wetenschappen een ethische toetsingsprocedure doorlopen.

Wanneer u, in functie van het beantwoorden van de vragen in de beslissingsboom (SCONE-tool), advies krijgt om het project voor te leggen aan EC Onderzoek, dan is dit de enige mogelijke weg indien u uw project wil uitvoeren. Wanneer een evaluatie door EC Onderzoek nodig is, dient de studie eerst bij het CTC en nadien bij EC Onderzoek ingediend te worden. Zoals elders toegelicht kan een indiening bij EC Onderzoek enkel na validatie door het CTC, waar het financiële en juridische luik eerst wordt afgetoetst.

Het protocol dat opgesteld is op basis van de OBC template wordt best gebruikt als onderzoeksprotocol om in te dienen bij CTC en EC.

Gelieve te noteren dat de masterproef pas mag starten nadat een definitief gunstig advies van de EC Onderzoek UZ/KU Leuven ontvangen is.

De indiening bij CTC/EC bevat:

Studie indienen

Gelieve uw aanvraag in te dienen via ec@uzleuven.be.

Laatste aanpassing: 12 januari 2023