Patiëntenrechten

Sinds 22 augustus 2002 bestaat er een wet die de rechten van de patiënt op een eenvoudige en overzichtelijke manier vastlegt.

Lees meer over uw rechten als patiënt.

Uw dossier

Lees meer over uw medisch dossier, privacy en verwerking van uw gegevens.

Orgaandonatie

Als een patiënt overlijdt in het ziekenhuis, kunnen artsen organen of weefsel wegnemen voor transplantatie. De transplantcoördinator vraagt altijd na of de patiënt tijdens zijn leven al dan niet verzet heeft aangetekend tegen orgaan- of weefseltransplantatie. De behandelende arts zal deze mogelijkheid eveneens met de naaste familie vooraf bespreken.

Lees meer over orgaandonatie.

Bloedafname

Het is mogelijk dat de arts vóór een ingreep wenst na te gaan of uw bloed besmettelijk kan zijn voor de betrokken zorgverleners (bijvoorbeeld voor hepatitis en aids). Als u wenst dat deze bloedanalyses niet gebeuren, meldt u dat best tijdig aan uw arts.

Als u weet dat u aan een besmettelijke aandoening lijdt, dan wordt ook verwacht dat u dat aan uw arts meedeelt.

Menselijk restmateriaal en restweefsels

Lichaamsmateriaal dat overblijft na een diagnostisch onderzoek of na een ingreep (restweefsel), kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Ieder gebruik moet vooraf het gunstig advies krijgen van de ethische commissie van UZ Leuven.
Als u dit niet wenst, kunt u of kan uw vertegenwoordiger dit gebruik weigeren. U kunt uw weigering bespreken met de arts die verantwoordelijk is voor de wegneming van uw lichaamsmateriaal of met de hoofdgeneesheer van UZ Leuven

Lichaamsmateriaal dat overblijft na een diagnostisch onderzoek of na een ingreep (restweefsel), kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Het kan gaan om lichaamsmateriaal zoals:

  • Menselijke weefsels en cellen
  • Embryo's
  • Foetussen

Ieder gebruik moet vooraf het gunstig advies krijgen van de ethische commissie van UZ Leuven.

Als u dit niet wenst, kunt u of kan uw vertegenwoordiger dit gebruik weigeren. U kunt uw weigering bespreken met de arts die verantwoordelijk is voor de wegneming van uw lichaamsmateriaal of met de hoofdarts van UZ Leuven.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het hoofdstuk 'Informatie bij uw zorgproces' in de opnamebrochure

Klinische studies

In bepaalde situaties kan u gevraagd worden om deel te nemen aan een studie. Een klinische studie laat toe steeds betere geneesmiddelen en behandelingen in de toekomst aan te wenden.

Deze studies mogen alleen uitgevoerd worden nadat ze zijn goedgekeurd door de commissie medische ethiek van UZ Leuven. Op basis van alle nuttige en relevante informatie met betrekking tot de behandeling kunt u vrij beslissen om hier al dan niet aan deel te nemen. Als u akkoord gaat, wordt uw schriftelijke toestemming gevraagd. Uiteraard heeft niet-deelnemen geen enkele invloed op de kwaliteit van uw verdere verzorging.

Beeldmateriaal

Tijdens een ingreep of procedure kan beeldmateriaal worden genomen dat gebruikt kan worden voor medisch onderwijs of een wetenschappelijke publicatie. Dit beeldmateriaal wordt altijd met respect voor de privacy gebruikt. Omwille van privacy is het niet toegestaan om audiovisuele opnames te maken binnen het ziekenhuis zonder uitdrukkelijke en geschreven toelating van UZ Leuven.