Afschrift of inzage dossier

Bekijk uw dossier via webtoepassing en app mynexuzhealth

Via mynexuzhealth hebt u online inzage in gevalideerde eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen, ziekenhuisopnames, functiemetingen of laboresultaten.

Enkel verslagen die zijn opgesteld na 15 augustus 2016 zijn toegankelijk via mynexuzhealth. Voor informatie van voor die datum, volgt u onderstaande stappen om een afschrift van uw dossier op te vragen.

Afschrift (kopie) aanvragen

Als patiënt kunt u een kopie van uw medisch en verpleegkundig dossier opvragen. Vul hiervoor het formulier voor afschrift van uw medisch dossier in.

Psychiatrie
Wilt u een afschrift van een dossier opvragen van een patiënt van UPC KU Leuven die op de afdeling psychiatrie van campus Gasthuisberg werd opgenomen? Richt uw aanvraag dan rechtstreeks aan UPC KU Leuven. 

Naar het aanvraagformulier van UPC KU Leuven

Formulier voor aanvraag afschrift medisch dossier

Verzoek om afschrift van gegevens uit een medisch dossier van een minderjarige

Inzage na overlijden

Na overlijden van de patiënt is enkel onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier mogelijk via een beroepsbeoefenaar. Gebruik hiervoor het formulier voor inzage in medisch dossier.

Formulier voor inzage na overlijden

Wie gebruikt uw patiëntendossier?

UZ Leuven-medewerkers

Medewerkers van UZ Leuven kunnen uw dossier inkijken, zolang ze direct bij uw behandeling betrokken zijn.

U hebt het recht om te weten welke personen binnen het ziekenhuis uw persoonsgegevens hebben geraadpleegd. Indien u dat nodig acht, kan u hiervoor een verzoek richten tot de ombudsdienst, waarna zal worden nagegaan welke personen uw persoonsgegevens hebben geraadpleegd (audit trails).

Behandelende zorgverleners in nexuzhealth-zorginstellingen

UZ Leuven koos voor het beheer van uw gedeeld dossier voor nexuzhealth. Ook andere ziekenhuizen kunnen hetzelfde systeem kiezen. Als u behandeld wordt in een dergelijke zorginstelling, wordt uw patiëntendossier gedeeld met uw zorgverleners in dat ziekenhuis. Omdat het belangrijk is dat uw behandelende arts over de volledige informatie van uw gezondheidstoestand beschikt, kunt u als patiënt niet weigeren dat behandelende zorgverleners van de nexuzhealth-zorginstellingen toegang hebben tot uw dossier.

De actuele lijst van zorginstellingen die nexuzhealth gebruiken vindt u op de website van nexuzhealth.

Huisarts of doorverwijzende zorgverlener

Dankzij het gebruik van beveiligde webtoepassingen kan ook uw huisarts of doorverwijzende zorgverlener (specialist, klinisch bioloog, tandarts ...) uw nexuzhealth-patiëntendossier raadplegen vanuit zijn praktijk.

Uw huisarts heeft automatisch toegang tot uw nexuzhealth-dossier. Andere doorverwijzers hebben geen automatische toegang tot uw nexuzhealth-dossier.

Via de beveiligde webtoepassing mynexuzhealth kunt u de toegang van huisartsen en andere doorverwijzers zelf beheren.

Wat zijn de voordelen voor u als patiënt?

Dankzij het gedeelde dossier hoeft u in andere ziekenhuizen of bij uw huisarts niet meer te herhalen welke onderzoeken en behandelingen er al werden uitgevoerd. Zo krijgt uw behandelende arts steeds een volledig beeld van uw gezondheidstoestand. Dat komt kwaliteitsvolle zorg ten goede, vermijdt dubbele onderzoeken en maakt doorverwijzingen van de ene nexuzhealth-zorginstelling naar de andere gemakkelijker.

Wat betekent dit voor uw privacy?

Het gedeelde medisch dossier is streng beveiligd. Alleen zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben rechtmatig toegang tot uw dossier.

Persoonlijke toegang tot uw dossier

Als patiënt kunt u ook toegang krijgen tot uw dossier door in te loggen op de website www.mynexuzhealth.com of de app mynexuzhealth te installeren.

Meer info vindt u op www.uzleuven.be/mynexuzhealth.

eHealth-platform: uw dossier bij andere Belgische zorgverleners

De overheid lanceerde veilige communicatiekanalen waarmee alle zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens kunnen uitwisselen. Via dit platform hebben dus ook zorgverleners die nexuzhealth niet gebruiken, toegang tot uw medische gegevens.

Deze uitwisseling van gezondheidsgegevens gebeurt enkel wanneer u hier eenmalig toestemming voor geeft.

Dit kan via: 

Meer info vindt u op www.vlaamspatientenplatform.be

Hoe bepaalt u wie toegang heeft tot uw dossier?

Uw patiëntendossier wordt gebruikt in UZ Leuven en de nexuzhealth-zorginstellingen, alleen door de behandelende zorgverleners en gedurende de duur van uw behandeling. Dat maakt deel uit van het totaalpakket van onze zorgverlening. U kunt die toegang niet weigeren.

De huisarts heeft automatisch toegang tot uw UZ Leuven/nexuzhealth-dossier. Als u dat niet wilt, moet u het expliciet weigeren.

Hoe?

Andere doorverwijzers hebben geen automatische toegang. Wilt u hen inzage in uw UZ Leuven/nexuzhealth-dossier verlenen, dan moet u daarvoor toestemming geven.

Hoe?

 • bij de doorverwijzer zelf: uw externe zorgverstrekker moet zich registreren voor nexuzhealth consult via nexuzhealth consult. Eens de zorgverstrekker toegang heeft tot nexuzhealth consult kan hij een aanvraag bij u indienen om toegang te krijgen tot uw dossier. Hierna heeft uw zorgverstrekker toegang tot de nodige informatie in uw medisch dossier.
 • Wilt u achteraf een zorgverlener de toegang tot uw dossier ontzeggen, dan kunt u dit melden aan de inschrijvingsbalie van uw ziekenhuis of de toegang intrekken in mynexuzhealth zelf.

Als u akkoord bent dat UZ Leuven gegevens uit uw dossier ter beschikking stelt van andere zorgverleners in het kader van eHealth, moet u daar eenmalig toestemming voor geven. Ook die zorgverleners hebben alleen toegang tot uw dossier wanneer u op dat moment met hen een behandelrelatie hebt.

Hoe?

UZ Leuven respecteert de Kwaliteitswet die u de mogelijkheid geeft een zorgverlener de toegang tot uw dossier ontzeggen. Dit noemen we de 'uitsluiting' van een zorgverlener. Deze uitsluiting kan u registreren bij UZ Leuven of via het Mijngezondheid-platform, afhankelijk van uw specifieke wensen en de draagwijdte van de door uw gevraagde uitsluiting.

Indien u wenst dat uw uitsluiting zal gelden voor alle ziekenhuizen binnen België is het aanbevolen om deze uitsluiting te registreren op het Mijngezondheid-platform. Wanneer u hier een zorgverlener uitsluit, zal dit worden gecommuniceerd naar alle ziekenhuizen in België zodat zij de toegang door de uitgesloten zorgverlener tot uw dossier kunnen ontzeggen. U kan deze uitsluitingen steeds zelf terug intrekken.

Indien u wenst dat uw uitsluiting van een zorgverlener enkel geldt binnen UZ Leuven en andere ziekenhuizen die voor het elektronisch patiëntendossier de software van nexuzhealth gebruiken (bekijk de lijst van zorginstellingen) vraagt u de uitsluiting aan via uitsluiting@uzleuven.be.

Lees alles over uitsluitingen op de website van nexuzhealth

Als ouder kunt u toegang krijgen tot het dossier van uw kind. De werkwijze is verschillend afhankelijk van de leeftijd van uw kind (jonger of ouder dan 15 jaar). Zodra uw zoon of dochter 15 jaar wordt, wordt het dossier automatisch losgekoppeld van uw eigen dossier. Uw kind kan u vanaf dan zelf toegang verlenen tot zijn dossier.

U kunt anderen ook toegang verlenen tot uw eigen dossier.

Het belang van gegevensdeling

Medische gegevens zijn van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen, wetenschappelijke doorbraken en een veilige en kwaliteitsvolle zorg, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor alle toekomstige patiënten in ons ziekenhuis en onze samenleving.

Als universitair ziekenhuis hebben we de wettelijke plicht om aan wetenschappelijk onderzoek te doen en klinische studies uit te voeren. Ook is het onze opdracht om zorg en medische activiteiten te evalueren, nieuwe technologieën te ontwikkelen en academisch onderwijs te verschaffen.

Soms doen we dit alleen. Soms gaan we een samenwerking aan met academische of industriële partners. Beide zijn noodzakelijk om op lange termijn aan iedereen dezelfde hoge kwaliteit van zorg te blijven bieden. Welke projecten we ook doen, allemaal worden ze zorgvuldig geselecteerd.

Als uw gegevens hergebruikt worden, ziet u dat in de mynexuzhealth-app (in de rubriek ‘Projecten’).

Liever geen gegevensdeling?

In bepaalde gevallen kan u zich verzetten tegen het hergebruik van uw gegevens, via een ‘opt-out’.

De opt-out kan enkel voor het hergebruik van gegevens buiten de wettelijke taken van een universitair ziekenhuis en buiten het algemeen belang. Voor situaties waarbij het hergebruik van gegevens het algemeen belang dient, bestaat de mogelijkheid tot opt-out niet.
Voorbeelden van algemeen belang zijn: academisch onderzoek, registratie Kankerregister, opleiding in academische context.

Hoe opt-out aangeven?

U kunt op 3 manieren de opt-out aangeven:

 1. Via de mynexuzhealth-app.
 2. Via het online opt-out formulier.
 3. Door onderstaand document af te drukken en het ingevuld en ondertekend te sturen naar: 
  UZ Leuven administratief servicecenter
  T.a.v. opt-out hergebruik medische gegevens
  Herestraat 49
  3000 Leuven

Goed om te weten

 • Uw keuze heeft geen terugwerkende kracht. Verzet u zich tegen het hergebruik (opt-out), dan worden uw medische gegevens vanaf dat moment niet langer gedeeld.
 • Alleen u kan uw verzet registreren. Een zorgverlener mag dat niet in uw plaats doen.
 • U kan steeds deelnemen aan klinische studies, welke keuze u ook maakt.
 • U kan uw keuze steeds wijzigen.

Meer informatie

Lees de folder

Bekijk het filmpje

Bekijk het filmpje
Laatste aanpassing: 3 juli 2024