Sociaal werk

Patiënten, familieleden en verwijzers kunnen gratis en in alle vertrouwen een beroep doen op de dienst sociaal werk. Persoonlijke zorg, aandacht voor waardigheid en toegankelijkheid lopen als een rode draad door al onze activiteiten.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Psycho-sociale ondersteuning

Een ziekte of behandeling kan uw leven ingrijpend veranderen en heeft gevolgen voor uw thuissituatie, uw relatie, uw dagbesteding, uw toekomstperspectieven, …. U kan verdriet, onmacht of eenzaamheid ervaren. Een sociaal werker luistert naar uw verhaal en ondersteunt u in het omgaan met uw nieuwe situatie.

Ontslagvoorbereiding en zorgcoördinatie

In complexe zorgsituaties bereidt een sociaal werker samen met u het ontslag uit het ziekenhuis voor.

Opgelet: veel hulp- en opvangmogelijkheden werken met een wachtlijst. Verwacht uw problemen in functie van uw ontslag? Neem dan zo snel mogelijk, voor of tijdens uw opname, contact op met een sociaal werker.

 • Organisatie thuiszorg
  Rekening houdend met uw zorgnoden schakelt de sociaal werker ondersteunende thuisdiensten in: gezinshulp, poetshulp, hulpmiddelen en uitleenmaterialen, warme maaltijden, woningaanpassing, …
 • Ondersteuning mantelzorger
  De sociaal werker geeft advies over diensten die de mantelzorger kunnen ondersteunen bij het opnemen van de zorg: dagopvang, nachtopvang, oppasdienst voor kinderen, dienstencentra, …
 • Aanvragen voor residentiële zorg
  Indien een terugkeer naar huis (tijdelijk) niet haalbaar is, helpt de sociaal werker u verder met aanvragen voor opname in een kortverblijf, hersteloord, revalidatiecentrum, assistentiewoning, woonzorgcentrum, … 

Sociale voorzieningen

Afhankelijk van uw zorgsituatie en hulpvraag geeft de sociaal werker informatie over de best passende mogelijkheden. De sociaal werker ondersteunt bij het bekomen van tegemoetkomingen, voordelen en wettelijke voorzieningen voor zieken en personen met een handicap. We helpen en verwijzen bij vragen over ziekteaangifte, sociale voordelen, inkomensvervangende maatregelen, aanvraag VAPH, verhoogde kinderbijslag, …

Ziekteverlof, loopbaanonderbreking en werkhervatting

Ziekte of fysieke beperkingen kunnen tijdelijk of definitief leiden tot werkonbekwaamheid. Kan u terug aan de slag? Hoe kan u werk en ziek-zijn combineren? Welke mogelijkheden zijn er om deeltijds te herstarten, om tijdkrediet of loopbaanonderbreking te nemen. Heeft u recht op inkomensvervangende maatregelen, op premies, aangepaste opleidingen, aanpassingen op de werkvloer?

Bij werkhervatting zijn vaak meerdere partners betrokken. Ook het statuut van uw werk (als bediende, arbeider, als zelfstandige of in een vrij beroep) en de sector waarin uw werkzaam bent, bepalen mee wat mogelijk is.

De sociaal werker geeft advies en verwijst u naar de juiste instanties. Raadpleeg ook uw vakbond, werkgever (of personeelsdienst), de adviserend geneesheer van de mutualiteit en de arbeidsgeneesheer.

Meer informatie

Financiële en juridische hulp

Een sociaal werker helpt verder bij juridische en financiële vragen die te maken hebben met uw ziekte, ziekenhuisopname of behandeling. U kunt hulp en advies vragen met betrekking tot de kostprijs van uw opname, facturatie, afbetalingsplannen, ziekte- en hospitalisatieverzekering, … Een sociaal werker is op de hoogte van relevante wetgeving en kan u juridisch doorverwijzen.

Een kort overzicht van nuttige instanties:

Vervoer

Heeft u vragen over uw vervoer naar het ziekenhuis bij een ambulante behandeling, of over uw vervoer bij ontslag uit het ziekenhuis? Een sociaal werker geeft advies en praktische ondersteuning bij het inschakelen van een vervoerdienst.

Tolken en taalbijstand

Iedere patiënt heeft recht op informatie over zijn ziekte of behandeling in een taal die hij begrijpt. Zowel tijdens een opname als bij een raadpleging kunt u taalbijstand vragen. Het inschakelen van een tolk is kosteloos. Een tolk aanvragen kan via de dienst sociaal werk of via de verpleegeenheid.

Afhankelijk van de gevraagde taal, het tijdstip waarop taalbijstand nodig is en de specifieke context, schakelen wij een tolk ter plaatse in of organiseren we afstandstolken via telefoon of internet.

Lotgenotencontact

Soms heeft u nood aan contact met mensen die hetzelfde meemaken als u en hierbij dezelfde zorgen ondervinden. Een sociaal werker kan u in contact brengen met lotgenoten of specifieke patiëntenverenigingen.

Zoek een zelfhulpgroep.

Verblijf voor familie

Familieleden, vrienden of ambulante patiënten kunnen in de buurt van het ziekenhuis verblijven. Neem contact op met de sociaal werker die verbonden is aan de afdeling van de patiënt om de mogelijkheden te bekijken.

Lees meer over de accommodatie, reserveringsvoorwaarden en aanmelding.

Hoe gaan we tewerk?

Een ziekenhuisopname kan emotioneel, relationeel en sociaal ingrijpend zijn. De dienst sociaal werk biedt persoonlijke ondersteuning in zorgsituaties die gepaard gaan met een ziekenhuisopname, ziekte, behandeling en handicap.

Sociaal werkers maken tijd om naar uw verhaal te luisteren. Zij staan u bij, geven informatie en bieden concrete ondersteuning op verschillende levensgebieden. Indien nodig verwijzen ze naar gespecialiseerde hulp die bij uw zorgsituatie past.

Sociaal werkers maken deel uit van het multidisciplinaire team dat u verzorgt. Zij werken ook nauw samen met ondersteunende diensten buiten het ziekenhuis. Hierbij wordt het beroepsgeheim steeds gerespecteerd.

Vraag een sociaal werker

Heeft u vragen voorafgaand aan uw opname in het ziekenhuis? Heeft u nood aan ondersteuning tijdens uw ziekenhuisverblijf of verwacht u problemen in functie van uw ontslag?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met een sociaal werker.

 • Via een verpleegkundige op de afdeling.
 • Door het secretariaat sociaal werk te contacteren.

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Dienst sociaal werk
Herestraat 49
3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid

Parkeren

Laatste aanpassing: 21 mei 2024