Kwaliteitsvolle zorgverlening

U hebt recht op de best mogelijke gezondheidszorgen en de zorgverleners zetten hiervoor de nodige medische kennis en de beschikbare technologie in.

Daarbij respecteren ze ieders waardigheid en zelfbeschikkingsrecht ongeacht uw nationaliteit, sociale klasse, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging. De zorgen met het oog op het voorkomen, behandelen en verzachten van uw lichamelijke en psychische pijn maken integraal deel uit van uw behandeling.

Met de Kwaliteitswet (in werking sinds 2022) werd het recht op kwaliteitsvolle zorg vertaald naar de dagelijkse praktijk en werden verschillende voorwaarden vastgelegd om kwaliteitsvolle en veilige gezondheidszorgverstrekkingen te garanderen. Meer informatie over de Kwaliteitswet kunt u vinden via de website van de overheid.

Vrije keuze van een beroepsbeoefenaar

U bent vrij in de keuze van zorgverlener en u heeft het recht om op elk moment één of verschillende zorgverleners over hetzelfde probleem te raadplegen. 

Die vrije keuze kan evenwel door de wet of door omstandigheden die eigen zijn aan de organisatie beperkt worden (bv. bij een gedwongen opname, bij aanwezigheid van slechts één specialist in het ziekenhuis).  Daarnaast heeft elke beroepsbeoefenaar ook het recht om uw behandeling – om persoonlijke of beroepsredenen – niet verder te zetten, uitgezonderd in geval van nood. In geval de beroepsbeoefenaar de behandeling onderbreekt, moet hij u doorverwijzen zodat de continuïteit van uw zorgen gewaarborgd zijn.  U kunt vragen om een kopie van uw medisch dossier op te sturen naar de nieuwe zorgverlener.

Geïnformeerd worden over uw gezondheidstoestand

U hebt recht op alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand (het betreft de diagnose, ook al is die negatief) en de vermoedelijke evolutie. De beroepsbeoefenaar vertelt u ook welk gedrag er bijgevolg wenselijk is (bv. in geval van risico's bij een zwangerschap). Hij deelt u deze informatie mondeling en in een voor u begrijpbare taal mee.

Wat indien u geen informatie wenst te vernemen?

Wanneer u geen informatie wenst te krijgen over uw gezondheidstoestand moet u dit vooraf laten weten en dient de zorgverlener uw wens (bv. weigering om te weten of men al dan niet drager is van een ongeneeslijke ziekte) te respecteren. De beroepsbeoefenaar noteert dit in uw patiëntendossier. 

U kan eventueel een vertrouwenspersoon aanduiden aan wie op uw vraag de informatie wel wordt meegedeeld.  De zorgverlener zal dit verzoek eveneens in uw medisch dossier noteren, samen met de identiteit van de vertrouwenspersoon.

Indien het niet meedelen van de informatie ernstig nadeel voor uw gezondheid of voor die van derden (bv. besmettelijke ziekte) oplevert, dan hoeft de beroepsbeoefenaar dit "verzoek van de patiënt om niet te weten" niet op te volgen. In dat geval dient hij vooraf een andere beroepsbeoefenaar te raadplegen en de eventueel aangewezen vertrouwenspersoon te horen.

Meer informatie over aanwijzen van een vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon.

Wat indien de informatie ernstig nadeel voor uw gezondheid kan meebrengen?

Indien de beroepsbeoefenaar van oordeel is dat de informatie op dat ogenblik een ernstig nadeel voor uw gezondheid zou meebrengen, kan hij u bepaalde informatie onthouden. Voor die ongebruikelijke en tijdelijke handelwijze dient hij het advies van een collega in te winnen en moet hij de motivering van de onthouding aan het patiëntendossier toevoegen.  De gevoelige informatie wordt wel aan de eventuele vertrouwenspersoon meegedeeld.

Toestemming voor behandeling

U heeft als patiënt het recht om te vernemen of de beroepsbeoefenaar verzekerd is en gemachtigd is om zijn/haar beroep uit te oefenen. U heeft als patiënt het recht u te informeren over de verzekeringsdekking en de vergunnings- of registratiestatus van de beroepsbeoefenaar.

U hebt het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. De informatie wordt op gepaste tijd verstrekt en gebeurt in voor patiënt verstaanbare taal.

Dit betekent niet dat de zorgverlener voor elke handeling de expliciete toestemming moet vragen (bloedafname, bloeddruk meten, enz.). Ook uit uw gedrag kan de zorgverlener uw toestemming afleiden. Als u instemt met een behandeling, gaat u in principe akkoord met elk onderdeel van die behandeling. In spoedsituaties, wanneer het onmogelijk is de wil van de patiënt of zijn vertegenwoordiger te achterhalen, voert de beroepsbeoefenaar alle noodzakelijke tussenkomsten uit.

Toegang tot patiëntendossier

U hebt recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard medisch dossier. U mag een kopie van uw medisch dossier opvragen. Na overlijden van de patiënt is enkel onrechtstreekse inzage mogelijk in diens patiëntendossier door de naaste familieleden tot en met de tweede graad en enkel via een beroepsbeoefenaar (enkel indien patiënt zich tijdens zijn leven er niet tegen verzet heeft).

Bescherming van persoonlijke levenssfeer

Enkel de zorgverleners die betrokken of nodig zijn bij uw onderzoek of uw behandeling, mogen hierbij aanwezig zijn. De informatie in verband met  uw gezondheidstoestand mag niet aan derden worden meegedeeld, behalve in geval van wettelijke afwijking en indien het nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid of voor het beschermen van de rechten van anderen.

In UZ Leuven kunt u ook onderzocht, behandeld en verzorgd worden door artsen, verpleegkundigen en paramedici in opleiding. U dient hierover op voorhand geïnformeerd te worden. Informatie over uw gezondheid mag slechts in uitzonderlijke, door de wet omschreven, omstandigheden aan derden worden meegedeeld.

Meer informatie hierover vindt u terug in het privacyreglement.

Klachtenbemiddeling

Wanneer u van oordeel bent dat een patiëntenrecht niet werd gerespecteerd dan kan u contact opnemen met de ombudsdienst van het ziekenhuis. De ombudsdienst luistert, geeft informatie en bemiddelt om de communicatie te bevorderen en het vertrouwen tussen u en de zorgverleners te herstellen.

 

Pijnbestrijding

U hebt recht op pijnbestrijding. Zorgverleners moeten aandacht hebben voor pijn, de pijntoestand evalueren, de pijn behandelen en verzachten.

Belangrijke aandachtspunten

 1. U heeft als patiënt niet alleen rechten, maar ook de plicht om zo goed mogelijk met de zorgverleners samen te werken. Geef hen alle nodige en gevraagde informatie, kom uw afspraken na en volg hun advies (medicatie, dieet,…) op. Respect voor elkaar draagt bij tot een goede zorgrelatie.
 2. Respecteer als patiënt de huisregels van het ziekenhuis.
 3. Bij het uitvoeren van uw rechten kunt u worden bijgestaan door een zelfgekozen vertrouwenspersoon.
 4. Wanneer u als patiënt niet in staat bent om uw rechten zelf uit te oefenen dan kan uw vertegenwoordiger dat in uw plaats doen. Deze persoon is:
  1. ofwel door u aangesteld
  2. ofwel door de vrederechter als bewindvoerder
  3. ofwel via het wettelijke cascadesysteem van familieleden tot en met de tweede graad
 5. Het ziekenhuis rekent op een correcte betaling voor de geleverde diensten. Heeft u vragen bij de aanrekening van bepaalde prestaties, informeer u tijdig bij de dienst medische administratie. Het is steeds mogelijk om voorafgaand aan de opname een kostenraming te laten maken.
Laatste aanpassing: 26 oktober 2023