Uw dossier

UZ Leuven werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is volledig elektronisch en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en paramedici (sociaal werkers, kinesisten, psychologen,…). Het vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverleners die samen voor uw zorg instaan.

Zo draagt het patiëntendossier bij tot een veilige, kwaliteitsvolle en efficiënte zorg en is het in overeenstemming met de wet op de patiëntenrechten.

Afschrift of inzage dossier

Bekijk uw dossier via webtoepassing en app

U kunt uw eigen patiëntendossier online inkijken via de beveiligde webtoepassing mynexyzhealth en de app mynexuzhealth. Inloggen doet u via een mynexuzhealth-codekaart of een e-ID.

Via mynexuzhealth hebt u online inzage in gevalideerde eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen, ziekenhuisopnames, functiemetingen of labresultaten.

Enkel verslagen die zijn opgesteld na 15 augustus 2016 zijn toegankelijk via mynexuzhealth. Voor informatie van voor die datum, volgt u onderstaande stappen om een afschrift van uw dossier op te vragen.

Afschrift (kopie) aanvragen

Als patiënt kunt u een kopie van uw medisch en verpleegkundig dossier opvragen. Vul hiervoor het formulier voor afschrift van uw medisch dossier in (pdf).

Inzage na overlijden

Na overlijden van de patiënt is enkel onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier mogelijk via een beroepsbeoefenaar. Gebruik hiervoor het formulier voor inzage in medisch dossier (pdf).

Wie gebruikt uw patiëntendossier

UZ Leuven

UZ Leuven is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die in uw patiëntendossier binnen UZ Leuven worden bijgehouden voor de doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen.

Het registreren van persoonsgegevens in UZ Leuven gebeurt volgens de bepalingen van het geldend recht inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artsen, verpleegkundigen en paramedici van UZ Leuven mogen uw dossier inkijken, enkel op voorwaarde dat ze direct bij uw behandeling betrokken zijn en zolang deze betrokkenheid bij uw behandeling duurt. Ook administratieve medewerkers hebben toegang tot een deel van uw dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht.

U kan uw behandelende zorgverleners de toegang tot uw dossier niet ontzeggen, omdat dit dossier een essentieel onderdeel is van een multidisciplinaire, geïntegreerde, veilige en kwaliteitsvolle behandeling.

Samenwerkende ziekenhuizen

UZ Leuven heeft een medisch samenwerkingsverband (‘nexuzhealth’) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen.

Omwille van die samenwerking wordt uw patiëntendossier gedeeld met uw zorgverleners in deze ziekenhuizen. De toegang tot uw patiëntendossier voor deze zorgverleners kan u niet weigeren. Ook in dit samenwerkingsverband worden de privacyregels strikt gewaarborgd en nageleefd. 

De lijst van de deelnemende ziekenhuizen groeit nog steeds. Een actuele lijst vindt u op de website van nexuzhealth.

Huisarts of doorverwijzer

Dankzij het gebruik van beveiligde webtoepassingen kan ook uw huisarts of doorverwijzer (specialist, klinisch bioloog, tandarts, ...) uw elektronisch patiëntendossier in UZ Leuven of in een ander nexuz health-ziekenhuis raadplegen vanuit zijn praktijk. De doorverwijzer wordt op die manier geïnformeerd en betrokken bij het zorgproces en kan zo beter op de noden van de patiënt en zijn familie inspelen.

Uw huisarts heeft automatisch toegang tot uw nexuz health-dossier.  Wilt u dit niet, dan kunt u dit melden aan de inschrijvingsbalie van UZ Leuven.

Andere doorverwijzers hebben geen automatische toegang tot uw nexuz health-dossier. Wilt u dit wel, dan moet u hiervoor toestemming geven bij de doorverwijzer zelf. Wilt u achteraf een doorverwijzer de toegang tot uw dossier ontzeggen, dan kunt u terecht bij de inschrijvingsbalie van UZ Leuven.

Toegang tot uw dossier

Als patiënt kunt u ook online toegang krijgen tot gegevens gebaseerd op uw dossier. Hiervoor is er de beveiligde webtoepassing mynexuzhealth. Meer informatie hierover vindt u op www.mynexuzhealth.be.

U kunt ook andere personen toegang geven tot uw persoonlijk dossier. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders het dossier van hun minderjarige kinderen inkijken of kunnen kinderen na toestemming dat van hun bejaarde ouders raadplegen.

In het onderdeel 'toegangen' kunt u zowel de toegang van huisartsen en andere doorverwijzers, als de toegang van andere personen tot uw mynexuzhealth-dossier zelf beheren.

eHealth-platform: uw dossier bij andere Belgische zorgverleners

Met het eHealth-platform van de overheid kunnen alle Belgische zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn, uw medische gegevens consulteren.

Als u hiermee instemt, moet u eenmalig een geïnformeerde toestemming geven. Dit kan

  • via de toepassing ehealthconsent
  • via uw huisarts, uw zorgverlener, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis.

Lees meer over eHealth en de geïnformeerde toestemming.

Privacyreglement

UZ Leuven hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn patiënten. Ons privacyreglement bepaalt hoe we omgaan met  persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken. In dit privacyreglement wordt onder meer verduidelijkt op welke wijze de persoonsgegevens van patiënten binnen de zorgvoorziening worden verwerkt en hoe de patiënt controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Camerabewaking

UZ Leuven tracht een veilige omgeving te creëren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Onze interne bewakingsdienst maakt hiervoor o.a. gebruik van bewakingscamera’s.

De bewakingscamera’s bevinden zich zowel op publiek toegankelijke plaatsen als niet-publiek toegankelijke plaatsen. Het wettelijk pictogram inzake camerabewaking dat zichtbaar aanwezig is, maakt u er attent op dat er gefilmd wordt.

De beelden worden maximaal 30 dagen opgeslagen. De toegang tot en het gebruik van de beelden is beperkt overeenkomstig het recht op privacy en de principes van het gegevensbeschermingsrecht. 

Deze beelden worden overgedragen aan politie indien er zich strafbare feiten of verdachte situaties hebben voorgedaan. Dit op vraag van politie of op eigen initiatief.

Onze interne bewakingsdienst (0419.052.173) is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Amlin Insurance SE (Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel). Het polisnummer is 99.053.700.

Vragen of feedback

Regelgeving

  • Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s
  • Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG)
  • Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.