Verwijsprocedure voor protontherapie

Informatie voor verwijzers over welke patiënten in aanmerking komen voor protontherapie, hoe de aanvraag wordt ingediend en hoe de opvolging tijdens en na de behandeling verloopt.

Buitenlandse patiënten

Onderstaande verwijsprocedure geldt voor Belgische patiënten. Voor buitenlandse patiënten is er een aparte procedure.

Wie kan verwijzen?

Patiënten die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor terugbetaling van een behandeling met protontherapie via een specifieke procedure beschreven op de website van het RIZIV/INAMI.

De Wetenschappelijke raad en de Akkoordraad voor de begeleiding van hadrontherapie hebben die indicaties en bijkomende inclusiecriteria opgesteld. Het Verzekeringscomité heeft deze goedgekeurd.

Binnen het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) kunnen enkel erkende radiotherapiecentra die hierover een overeenkomst hebben afgesloten met het RIZIV/INAMI patiënten doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor protontherapie, waaronder het protontherapiecentrum PARTICLE.

Als patiënt is het dus niet mogelijk om zelf rechtstreeks een aanvraag te doen bij ons voor een behandeling met protontherapie. Indien u zich afvraagt of protontherapie een optie voor u zou kunnen zijn, dan bespreekt u dit daarom best eerst met uw behandelend radiotherapeut-oncoloog.

Aanvraag

 1. Als protontherapie de enige of meest aangewezen therapie voor de patiënt is volgens het verslag van een multidisciplinair oncologisch consult (MOC), dan kan de behandelende arts contact opnemen met een van de radiotherapiecentra in België die de patiënt kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum voor protontherapie, waaronder ParTICLe. Ook voor goedaardige aandoeningen die in aanmerking kunnen komen, is een multidisciplinair verslag nodig.
 2. Alvorens een aanvraag voor protontherapie naar ParTICLete sturen, stuurt het verwijzend centrum eerst een aanvraag naar het RIZIV, Dienst Geneeskundige Verzorging (DGV) om een dossier te openen (hadrontherapie@riziv-inami.fgov.be). De DGV geeft een dossiernummer in afwachting van het volledige aanvraagdossier.
 3. Vervolgens stuurt de radiotherapeut-oncoloog van het verwijzend centrum een aanvraag voor protontherapie naar ParTICLe. Dit kan via volgend online registratieformulier dat beschikbaar is in verschillende talen. In geval er problemen zouden zijn met het registratieformulier, kan men ook een mail sturen naar protontherapy@uzleuven.be waarbij het dossiernummer, verkregen van de DGV, in het onderwerp van de mail dient te staan en met de vraag om een patiënt aan te melden zonder daarbij reeds vertrouwelijke informatie in de mail zelf te vermelden. ParTICLestuurt u daarna een beveiligde link om deze info te bezorgen. Uitwisseling van medische informatie tussen de zorgverleners kan in principe via eHealth indien de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Aangezien dit het administratieve proces sterk vereenvoudigt, wordt ten stelligste aangeraden om de patiënt hierover te bevragen.
 4. Alle aanvragen voor protontherapie worden vervolgens besproken op de zogenaamde proton round. Dit multidisciplinair overleg vindt elke maandagnamiddag plaats (behalve op feestdagen). Enkel wanneer het registratieformulier volledig werd ingevuld en alle noodzakelijke informatie beschikbaar is, uiterlijk op vrijdag om 12u ‘s middags, zal de patiënt besproken worden op de eerstvolgende proton round. Idealiter stelt de verwijzende radiotherapeut-oncoloog de casus voor. Desgewenst kan ook de huisarts online deelnemen aan de bespreking van zijn/haar patiënt. Gelieve de vraag voor deelname aan de proton round te mailen naar protontherapy@uzleuven.be, met vermelding van het dossiernummer in het onderwerp van de mail. In sommige gevallen is het mogelijk dat ParTICLebijkomende informatie zal opvragen alvorens een beslissing te kunnen nemen.
 5. Na afloop van de proton round zal het verwijzend centrum op de hoogte gebracht worden van de beslissing tot behandeling met protontherapie in ParTICLe.
  • In geval van een positieve beslissing stuurt het verwijzend centrum een volledig aanvraagdossier, inclusief het positief advies tot behandeling door ParTICLe, naar de DGV (hadrontherapie@riziv-inami.fgov.be).
  • In geval van een negatieve beslissing, zal hiervoor een verklaring worden bezorgd door ParTICLe aan het verwijzend centrum. Het verwijzend centrum brengt hiervan de DGV op de hoogte.
 6. DGV bezorgt het volledige aanvraagdossier binnen 5 werkdagen na datum van ontvangst aan de leden van de Akkoordraad die de beslissing neemt om de behandeling en reis- en verblijfskosten al dan niet te vergoeden.

Behandeling

 1. Na een positieve beslissing van de Akkoordraad kan de patiënt zich laten behandelen met protontherapie. Het verwijzend centrum coördineert de doorverwijzing naar ParTICLe.
 2. In het geval er bijkomende behandelingen nodig zijn (vb. concomitante chemotherapie) zal hierover overlegd worden tussen het verwijzend centrum en ParTICLe. Deze bijkomende behandelingen worden zoveel mogelijk in het verwijzend centrum uitgevoerd. Bij vragen kan ParTICLesteeds gecontacteerd worden (e-mail: protontherapy@uzleuven.be, met vermelding van het dossiernummer in het onderwerp van de mail).

Na afloop van de behandeling

 1. Na afloop van de behandeling stuurt ParTICLe de factuur voor de protontherapiebehandeling rechtstreeks aan de DGV. De DGV op haar beurt betaalt de kosten voor de protontherapiebehandeling rechtstreeks aan ParTICLe.
 2. Het verwijzend radiotherapiecentrum ontvangt een vergoeding voor de coördinatie van de DGV nadat zij hiervoor de vereiste factuur heeft overgemaakt.
 3. Bij de beëindiging van de behandeling worden de medische verslagen met betrekking tot de behandeling met protonen naar de verwijzend arts/behandelend arts gestuurd.
 4. Het verwijzend centrum is verantwoordelijk voor de verplichte jaarlijkse registratie van de follow-up gegevens bij de Stichting Kankerregister.

Schematisch overzicht

Meer weten

Voor meer informatie over de procedure kunt u terecht op de website van het RIZIV/INAMI.

Laatste aanpassing: 23 februari 2021