Klinische studies myelodysplastisch syndroom (MDS)

Onbehandelde patiënten

Een gerandomizeerde fase 2 multicenter studie met een veiligheidsfase om de verdraagzaamheid en doeltreffendheid te beoordelen van de toevoeging van oraal selinexor (KPT-330) aan de standaard inductie therapie in AML en high-risk MDS patiënten met een IPSS-R van > 4,5  bij patiënten ? 66 jaar (Hovon 103 Selinexor).

Belangrijkste criteria:

  • 66 jaar of ouder 
  • Diagnose AML of hoog risico MDS (IPSS-R van 4,5)

Praktisch

Inductie therapie Standaard arm Onderzoek arm
Cyclus 1 Daunomycin + cytarabine Daunomycin + cytarabine + selinexor
Cyclus 2 Cytarabine Cytarabine + selinexor

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Johan Maertens

  Een gerandomizeerde studie met een run-in-dosis-selectie-fase om de toegevoegde waarde te beoordelen van lenalidomide aan de combinatie met de standaard remissie-inductie chemotherapie en post-remissie behandeling in patiënten ( leeftijd 18-65 jaar) met onbehandelde AML of high risk MDS (IPSS-R > 4,5) (Hovon 132).

Belangrijkste criteria

  • 18 tot 65 jaar
  • onbehandelde MDS (IPSS-R > 4,5) (uitzondering: hydoxyurea)

Praktisch

Inductie therapie Standaard arm Onderzoek arm
Cyclus 1 Idarubicin + cytarabine Idarubicin + cytarabine + lenalidomide
Cyclus 2 Daunorubicin + cytarabine Daunorubicin + cytarabine
     
Onderhoudstherapie Observatie 6 cycli lenalidomide met 14 dagen rust na elke cyclus

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Johan Maertens

Een gerandomiseerd, multicenter, open-label fase 2-onderzoek ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van subcutaan toegediende azacitidine in combinatie met durvalumab (MEDI4736) bij eerder onbehandelde proefpersonen met myelodysplastisch syndromen (MDS) met een hoger risico of bij oudere proefpersonen (? 65 jaar) met acute myeloïde leukemie (AML) die niet in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT).

Belangrijkste criteria

  • Leeftijd ? 18 jaar
  • Centrale bevestiging van diagnose van voorgaand onbehandelde primaire of secundaire MDS per WHO classificatie
  • Centrale bevestiging van de categorie van de MDS risico classificatie, per IPSS-R intermediair risico met > 10% blasten of slechte of heel slechte cytogenetica of IPSS-R hoog of heel hoog risico

Praktisch

  • Behandelingsgroep A: subcutaan toegediende azacitidine (75 mg/m² gedurende 7 dagen om de 4 weken (K4W)) in combinatie met intraveneus (i.v.) toegediende durvalumab met een dosis van 1500 mg op dag 1 K4W
  • Behandelingsgroep B: alleen subcutaan toegediende azacitidine met een dosis van 75 mg/m² gedurende 7 dagen K4W

Verantwoordelijke arts

Dr. Mariëlle Beckers

Behandelde patiënten

Een fase 1 studie met IDH305 bij patiënten met gevorderde kwaadaardige aandoeningen die een IDH1R132 mutatie vertonen (CIDH305X2101).

Belangrijkste criteria

  • 18 jaar of ouder
  • Hoog of heel hoog risico MDS met gedocumenteerde IDH1R132 mutatie
  • Beenmerg biopsie en/of aspiraat nodig

Praktisch

IDH305 met escalatie van dosis

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Gregor Verhoef

Een fase I/II studie met één groep naar de veiligheid en werkzaamheid van genetisch gemodificeerde WT1-TCR-therapie bij patiënten met myelodysplastisch syndroom (MDS) of acute myeloïde leukemie (AML) met lage blastentelling, die na behandeling met azacitidine geen IWG-gedefinieerde respons bereiken. (D-00272-CT2014002).

Belangrijkste criteria

  • ouder dan 18 jaar
  • diagnose van MDS met IPSS score van middelmatig-2 of hoog en één van de volgende FAB types:
    • RAEB
    • CMML met minstens 10% beenmergblasten
    • minder dan 30% beenmergblasten en minder dan 10% perifere blasten
    • gedocumenteerd HLA-A*0201 positief serotype
    • aanwezigheid van ten minste 1 cytopenie

Praktisch

Intraveneuze toediening van WT1 TCR-getransduceerde T-cellen

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Johan Maertens

Een fase III, internationaal, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar rigosertib versus de behandelingskeuze van de arts bij patiënten met myelodysplastisch syndroom (MDS) na falen van een hypomethylerend middel (Onconova 04-03).

Belangrijkste criteria

  • 18 – 81 jaar oud
  • MDS geclassificeerd als volgende:
    • RAEB-1 volgens de MDS criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) (5% tot < 10% beenmerg blasten)
    • RAEB-2 volgens de MDS-criteria van de WHO (10% tot < 20% beenmerg blasten)
    • RAEB-t volgens de gemodificeerde Frans-Amerikaans-Britse (FAB)-classificatie (20% tot 30% beenmerg blasten)
  • Ten minste één cytopenie (ANC < 1800/µl of bloedplaatjestelling < 100 000/µl of hemoglobine < 10 g/dL))
  • Progressie (volgens de IWG-criteria uit 2006) op enig moment na instelling van behandeling met AZA of DAC
    Of
    Niet bereiken van complete of partiële respons of hematologische verbetering (HV) (volgens de IWG-criteria van 2006) na ten minste zes 4-weekse cycli van behandeling met AZA of vier 4-weekse of vier 6-weekse cycli van behandeling met DAC
    Of
    Recidief na initiële complete of partiële respons of HV (volgens de IWG-criteria uit 2006)
    Of
    Intolerantie voor AZA of DAC

Praktisch

  • Behandelingsgroep 1: Rigosertib 1800 mg/24uur toegediend als continue intraveneuze infusie van 72 uur op dag 1,2 en 3 van de eerste acht 2-weekse cycli en vervolgens op dag 1,2 en 3 van een 4-weekse cyclus.
  • Behandelingsgroep 2: De alternatieve, door de arts gekozen behandeling kan elke goedgekeurde standaardbehandeling zijn die frequent wordt toegepast bij MDS na niet aanslaan van behandeling met hypomethylerende middelen. Experimentele behandelingen zijn niet toegestaan.

Verantwoordelijke arts

Dr. Mariëlle Beckers

Een fase 2 ‘proof of concept’ onderzoek voor het afzonderlijk evalueren van de activiteit van talacotuzumab (JNJ-56022473) en daratumumab bij transfusieafhankelijke personen met myelodysplastisch syndroom (MDS) met een laag of intermediair-1 risico, bij wie tijdens de behandeling met een erytropoëse-stimulerend middel (Erythropoiesis-Stimulating Agent, ESA) een recidief is opgetreden of bij wie de aandoening refractair is tegen behandeling met een ESA (56022473MDS2002).

Belangrijkste criteria

  • IPSS laag risico of intermediair-1 risico
  • ECOG 0-2
  • Rode bloedcel (RBC) transfusie afhankelijk
    • Tenminste 4 units of RBC binnen 8 opeenvolgende weken
    • Hemoglobine voor de transfusie moet ? 9 g/dl

Praktisch

  • Behandelingsgroep A: Talacotuzumab 9 mg/kg IV elke 2 weken
  • Behandelingsgroep B: daratumumab 16 mg/kg IV wekelijks op week 1 tot 8, elke 2 weken op week 9 tem 24, en elke 4 weken daarna

Verantwoordelijke arts

Dr. Mariëlle Beckers

Supportieve studie

Een fase 3 multicenter gerandomizeerde dubbelgeblindeerde studie om de doeltreffendheid en de veiligheid te vergelijken tussen oraal azacitidine plus beste supportieve zorg versus placebo plus beste supportieve zorg in patiënten met rode bloedcel (RBC) transfusie-afhankelijke anemie en trombocytopenie ten gevolge van IPSS lager risico MDS (AZA-MDS-003).

Belangrijkste criteria

  • 18 jaar of ouder
  • Diagnose van MDS
  • Anemie met RBC transfusie-nood
  • Trombocytopenie

Praktisch

Azacitidine of placebo oraal gedurende 21 dagen van elke cyclus (28 dagen)

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Michel Delforge

Een fase II pilot studie om de aanwezigheid van moleculaire factoren na te gaan die predictief zijn voor een hematologische respons bij patiënten met myelodysplastisch syndroom die behandeld worden met deferasirox in hematologische centra in België door middel van gene expression profiling op beenmergstalen (CICL670ABE04).

Praktisch

Observationele studie

Patiënten krijgen deferasirox volgens SOC.

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Michel Delforge

Onderzoek naar de intestinale microbiota bij patiënten met acute myeloïde leukemie of myelodysplasie met exces aan blasten MDS-RAEB2 (micro-AML)

Praktisch

Er zijn 3 momenten waarop stalen (beenmerg en bloed) worden afgenomen: voor start van chemotherapie en antibiotica, eerste weekdag na stop chemotherapie en laatste weekdag voor ontslag van de patiënt.

Verantwoordelijke arts

Dr. Hélène Schoemans

Een dubbelblinde gerandomiseerde fase 3-studie om de doeltreffendheid en veiligheid te vergelijken van luspatercept (ACE-536) versus placebo voor de behandeling van anemie met een zeer laag, laag of intermediair risico op myelodysplasie syndroom volgens IPSS-R bij patiënten met ringsideroblasten die transfusie van rode bloedcellen benodigen (ACE-536-MDS-001).

Belangrijkste criteria

  • 18 jaar of ouder
  • Diagnose MDS (IPSS-R heel laag, laag of intermediair risico) en ringsideroblasten ? 15% van de erythroïde voorlopers in het beenmerg + <5% blasten in het beenmerg
  • Patiënten die refractair/intolerant/niet haalbaar zijn voor ESA (erytropoëse-stimulerende middel) behandeling

Praktisch

  • Behandelingsgroep 1: Luspatercept (ACE-536): startdosis 1,0 mg/kg via subcutane injectie om de 3 weken 
  • Behandelingsgroep 2: Placebo via subcutane injectie om de 3 weken 

Verantwoordelijke arts

Dr. Mariëlle Beckers

Laatste aanpassing: 24 januari 2020