Opdracht van de pastorale dienst

Dit doet ze:  

 • met spirituele en pastorale zorg, die verbindend werkt, ingaat op zingevings- en existentiële vragen, begeleidt in de zoektocht naar de diepere bestaansgrond en krachtbronnen:
 • door onvoorwaardelijke ethische aanspreekbaarheid
 • met het aanbieden van pastorale interventies en aanwezigheid op sleutelmomenten in het leven
 • in de begeleiding te streven naar harmonie en verzoening met zichzelf, de ander en het ultieme of God; de draagkracht te versterken; het aanvaardingsproces te begeleiden; en ruimte te geven aan verlies- en rouwverwerking
 • het (pastoraal) gesprek als werkinstrument te hanteren en liturgie, sacramenten en rituelen op maat aan te reiken
 • ziekenhuisbreed te werken, samen met andere zorgverleners in een multidisciplinaire aanpak
 • begeleiding aan te bieden en trachten een opleidingsaanbod uit te werken met bijzondere aandacht voor de veerkracht van de zorgverlener, voor zijn of haar spiritualiteit.
 • haar werking af te stemmen op de strategische beleidsopties van UZ Leuven
 • wetenschappelijk onderzoek dat maatschappelijk relevant is en de kwaliteit van spirituele zorg in ziekenhuiscontext verbetert, te voeren en te faciliteren
 • opleiding en vorming van stagiairs, pastores en andere zorgverleners aan te bieden
 • een gebedsruimte/kapel met een toegankelijk en uitnodigend karakter te voorzien, evenals liturgische gebedsmomenten en vieringen te organiseren
 • in dialoog te staan met de katholieke kerk, de beroepsvereniging voor pastores, de KU Leuven, vertegenwoordigers van andere religies/culturen en aanverwante organisaties in de ruimere samenleving
 • te werken vanuit christelijke wortels, waarbij respect voor elke mens en openheid voor andere levensbeschouwingen belangrijk zijn
Laatste aanpassing: 15 juni 2023