Klinische studies chronisch lymfatische leukemie (CLL)

Onbehandelde patiënten

Fase 3 multicenter, gerandomizeerde, prospectieve, open-label studie van standaard chemo-immunotherapie (FCR/BR) versus rituximab plus venetoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA101) plus venetoclax (GVe) versus obinutuzumab plus ibrutinib plus venetoclax (GIVe) in fitte patiënten met voorgaand onbehandelde chronisch lymfatische leukemie zonder del(17p) of TP53 mutatie (Hovon 140 CLL13).

Belangrijkste criteria

 • Gedocumenteerde CLL, nood aan behandeling volgens iwCLL criteria
 • 18 jaar of ouder
 • Adequate beenmergfunctie aangetoond door plaatjes > 30*109/L

Praktisch

Patienten gerandomiseerd standaard chemo-immunotherapie zullen 6 kuren ontvangen van ofwel bendamustine ofwel fludarabine/cyclofosfamide met rituximab, elk met een duur van 28 dagen tenzij toediening vertraagd is.

Rituximab of obinutuzumab in combinatie met venetoclax zal toegediend worden tijdens 6 kuren, gevolgd door 6 kuren met alleen venetoclax (elke kuur duurt 28 dagen).

Obinutuzumab in combinatie met ibrutinib en venetoclax zal toegediend worden gedurende 6 kuren, gevolgd door 6 kuren venetoclax plus ibrutinib (elke kuur heeft een duur van 28 dagen).

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Ann Janssens

Behandelde patiënten

Een gerandomiseerde, multicentrische, open-label, non-inferioriteits-, fase-3 studie van ACP-196 versus ibrutinib bij eerder behandelde proefpersonen met hoog-risico CLL (ACE-CL-006).

Belangrijkste criteria

 • Ouder dan 18 jaar
 • Diagnose CLL met actieve ziekte
 • 1 van de hoog risico prognostische factoren (aanwezigheid 17p of 11q deletie)
 • Meetbare nodale ziekte op CT
 • Minstens 1 voorgaande lijn

Praktisch

2 behandelingsarmen met orale medicatie:

 • Behandelingsgroep A: behandeling met ACP-196
 • Behandelingsgroep B: behandeling met Ibrutinib

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Ann Janssens

Een multicentrische, open-label fase 3b-studie met één arm ter evaluatie van de werkzaamheid van venetoclax (ABT-199) bij recidiverende/refractaire patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL), inclusief de patiënten met 17p-deletie of TP53-mutatie of patiënten die refractair of intolerant zijn voor B-cel receptorremmers (M15-550)

Belangrijkste criteria

 • Leeftijd ? 18 jaar
 • De patiënt heeft een recidiverende/refractaire ziekte (kreeg minstens één voorgaande behandeling)
 • Diagnose van CLL die beantwoordt aan de 2008 Modified IWCLL NCI-WG richtlijnen en:
  • Een indicatie heeft voor behandeling volgens de 2008 Modified IWCLL NCI-WG criteria
  • Een klinisch meetbare ziekte heeft
   ?Bovendien kunnen de patiënten
  • Een 17p-deletie of TP53-mutatie vertonen, gemeten door een lokaal laboratorium in het beenmerg of het perifeer bloed EN/OF
  • Eerder behandeld zijn met een B-cel receptorremmer en voor deze behandeling gefaald zijn of de patiënten zijn intolerant voor deze behandeling (i.e. toxiciteit)

Praktisch

Venetoclax wordt continu oraal toegediend eenmaal per dag.

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Ann Janssens

Een retrospectieve en prospectieve observationele studie van de behandeling met Ibrutinib van chronische lymfatische leukemie en mantelcellymfoom in de dagelijkse praktijk (54179060CLL4002)

Belangrijkste criteria

 • > 18 jaar
 • Opgestart met Ibrutinib via terugbetaling (eHealth vanaf 1 aug 2015) (voldoen aan de terugbetalingscriteria)

Praktisch

Niet van toepassing

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Ann Janssens

Een prospectieve, multicenter, fase 2 studie van ibrutinib plus venetoclax in patiënten met creatinine klaring ? 30 mL/min met relapse of refractaire chronische lymfatische leukemie (RR-CLL) met of zonder TP53 aberraties (Hovon 141 CLL)

Belangrijkste criteria

 • Gedocumenteerde CLL of SLL met nood aan behandeling volgens IWCLL criteria na refractair te zijn aan 1ste lijnstherapie of relapse na initiële therapie.
 • 18 jaar of ouder
 • Adequate beenmerg functie
 • Adequate lever functie

Praktisch

15 cycli van Ibrutinib + venetoclax

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Ann Janssens

Laatste aanpassing: 24 januari 2020