Klinische studies diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL)

Onbehandelde patiënten

Een fase 2 studie om het effect van de toevoeging van lenalidomide aan R-CHOP therapie te evalueren in patiënten met een nieuwe diagnose van MYC positieve DLBCL of Burkitt lymfoom (Hovon 130).

Belangrijkste criteria

 • DLBCL of Burkitt lymfoom histologisch bevestigd, en MYC op FISH:
  • single hit (SH MYC+ lymfoom en geen Burkitt lymfoom of
  • double hit lymfoom (DH) MYC+/BCL2+ of MYC+/BCL6+ of
  • triple hit lymfoom : (TH)MYC+/BCL2+/BCL6+
  • geen vorige behandeling tenzij lokaal radiotherapie, maximaal 7 dagen maximaal 100 mg/dag steroïden, eenmalig R-CHOP bij MYC+
  • Ann Arbor II – IV
  • Meetbare ziekte

Praktisch

 • Behandelingsgroep 1: standaard therapie: R-CHOP
 • Behandelingsgroep 2: 6 cycli R-CHOP met lenalidomide, gevolgd door 2 toedieningen rituximab

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Daan Dierickx

Een open-label multicentrische studie van fase 1/2 naar CC-122 in combinatie met R-CHOP-21 voor nog niet eerder behandeld diffuus grootcellig B-cellymfoom met hoog risico (IPI ?3) (CC-122-DLBCL-002)

Belangrijkste criteria

 • 18 jaar of ouder
 • Voorgaand onbehandelde CD20+ DLBCL (volgens WHO classificatie)
 • Patiënt heeft poor-risk ziekte (IPI score ? 3)

Praktisch

De geplande behandeling omvat 6 cycli van 21 dagen met R-CHOP-21 (intraveneus rituximab, doxorubicine, vincristine en cyclofosfamide op dag 1; dagelijks prednison/prednisolon van dag 1 tot dag 5). Naast R-CHOP-21 wordt ook CC-122 oraal toegediend.

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Gregor Verhoef

Behandelde patiënten

Een multicentrisch, open-label, gerandomiseerd fase 1b/2-onderzoek van de Bruton Tyrosine Kinase (BTK)-remmer, ibrutinib, in combinatie met lenalidomide, met en zonder rituximab bij proefpersonen met hervallen of refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom (PCYC-1123-CA).

Belangrijkste criteria

 • Pathologisch bevestigd relapsed of refractair non-GCB DLBCL
 • Patiënt moet reeds een eerstelijnsbehandeling hebben gekregen
 • komt niet in aanmerking voor intensieve therapie/stamceltransplantatie
 • meetbare ziekte op CT scan

Praktisch

Ibrutinib (oraal) + lenalidomide (oraal) + rituximab (intraveneus)

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Gregor Verhoef

Een fase 1a/1b, multicentrische, open-label-, dosisbepalende studie ter bepaling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en voorlopige werkzaamheid van de pleiotropische signaalpadmodificator CC-122 (CC-122-ST-001).

Belangrijkste criteria

 • 18 jaar of ouder
 • histologisch of cytologisch bevestigde DLBCL
 • Progressieve ziekte na of intolerantie voor ten minste 1 voorgaand regime (bevat antracycline of alkylerend product)

Praktisch

CC-122 oraal

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Gregor Verhoef

Een fase 2/3 multicentrische studie om de veiligheid en de werkzaamheid van blinatumomab te evalueren bij personen met recidiverend/refractair agressief B-cel non-Hodgkin lymfoom (20150292).

Belangrijkste criteria

 • Refractair of relapse na S1 met anthracycline en anti-CD20
 • Klier van minimaal 1,5 cm in langste diameter of extranodale lesie van minimaal 1,0 cm
 • Kandidaat voor hoge dosis chemotherapie en autologe stamceltransplantatie

Praktisch

56 dagen continu intraveneuze therapie van blinatumomab via infuus gevolgd door 14 dagen therapie vrij

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Gregor Verhoef

Fase 1B/fase 3 multicenter studie van avelumab (MSB0010718C) in combinatie regimes die een immuunagonist, epigenetische modulator, CD20 antagonist en/of conventionele chemotherapie bevatten in patiënten met relapse of refractaire diffuus grootcellig B-cell lymfoom (DLBCL) (B9991011 Javelin)

Belangrijkste criteria

 • Relapse of refractaire DLBCL na ten minste 2 lijnen (max 4 lijnen) van voorgaande rituximab bevattende chemotherapie stamceltransplantatie
 • Meetbare ziekte met tenminste 1 lesie ? 1,5cm op CT scan
 • 18 jaar of ouder

Praktisch

 • Behandelingsgroep A: Avelumab/Rituximab/Utomilumab (cyclus:28 dagen)
  • Rituximab dag 1 (eerste 8 cycli)
  • Utomilumab 100 mg IV dag 2 ( cyclus 1 en 2); dag 1 (vanaf cyclus 3)
  • Avelumab 10 mg/kg IV dag 2 – dag 16 (cyclus 1 en 2); dag 1- dag 15 (vanaf cyclus 3)
 • Behandelingsgroep B: Avelumab/Azacitidine/Utomilumab (cyclus:28 dagen)
  • Azacitidine 40 mg/m² sucbutaan dag 1-5
  • Avelumab en Utomilumab idem Arm A
 • Behandelingsgroep C: Rituximab/Avelumab/Bendamustine (cyclus:28 dagen)
  • Bendamustine 90 mg/m² IV op dag 2-3 (cyclus 1 en 2); dag 1-2 (vanaf cyclus 3)
  • Rituximab en Avelumab idem Arm A

Fase 3: afhankelijk van resultaat Fase 1b

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Gregor Verhoef

Fase 2 open-label studie om het effect van blinatumomab op minimale residuele ziekte te evalueren bij personen met hoog-risico diffuus grootcellig B-cel lymfoom na autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (aHSCT) (20150291)

Belangrijkste criteria

 • 18 jaar of ouder
 • Refractair of gerecidiveerd hoog-risico DLBCL, bevestigd met biopsie
 • Patiënt moet autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan

Praktisch

Blinatumomab continue infuus

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Gregor Verhoef

Een multicentrische, internationale, open-label fase-2 studie naar de veiligheid en werkzaamheid van INCB050465 bij patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (Citadel-202)

Belangrijkste criteria

 • 18 jaar of ouder
 • Recidiverende of refractaire DLBCL die histologisch werd gedocumenteerd, gedefinieerd als ten minste 2 maar niet meer dan 5 eerdere behandelingsschema’s gevolgd te hebben en niet in aanmerking komen voor hoge dosis chemotherapie ondersteund door autologe stamceltransplantatie
 • Moet ? 1 meetbare nodale lesie of ? 1 meetbare extranodale lesie hebben

Praktisch

INCB050465 zal oraal worden toegediend eenmaal daags gedurende 8 weken, gevolgd door eenmaal per week aan proefpersonen in een nuchtere toestand.

Verantwoordelijke arts

Prof. dr. Gregor Verhoef

Laatste aanpassing: 24 januari 2020