Eindexamen & -erkenning ASO's anesthesiologie

Eindexamen

Evaluatie: één casus met 4 stations/deelvragen.

De organisatie van de eindevaluaties zal gecentraliseerd worden door het secretariaat van UZ Leuven. Alle e-mails rond de eindevaluaties dienen enkel en alleen te gebeuren via volgende emailadres: einderkenning.anesthesie@uzleuven.be.

Het finale examen gaat 4 x per jaar door:
- de laatste dinsdag van de maand maart in UZ Brussel
- de laatste dinsdag van de maand mei in UZ Gent
- de laatste dinsdag van de maand september in UZ Antwerpen
- de laatste dinsdag vóór de kerstvakantie in UZ Leuven

De aso kan beginnen in te schrijven vanaf 12 maanden voor het jaar waarin hij/zij laatstejaars is door een mail te sturen naar einderkenning.anesthesie@uzleuven.be met volgende gegevens: universiteit, 2 voorkeursdata (1ste en 2de voorkeur), emailadres en GSM-nummer.

Uiterste datum van inschrijving is 6 weken vóór de examendatum. Indien het maximaal aantal plaatsen is ingevuld, kan het zijn dat uw voorkeursdatum niet wordt weerhouden. U kunt het eindexamen slechts afleggen indien u laatstejaars ASO in opleiding bent.

Belangrijk: voorwaarde om jullie eindexamen voor de erkenningscommissie af te leggen, is dat op datum van het eindexamen de stageboekjes van minimum 3 opleidingsjaren goedgekeurd zijn.

Ongeveer 2 weken vóór de examendatum ontvangt u een email met alle praktische informatie.

Einderkenning

De definitieve erkenningsaanvraag kan men indienen ten vroegste 3 maanden voor het einde van de opleiding en ten laatste tot 3 maanden nà afloop van de opleiding. Dit betekent dus dat men maximaal tot 3 maanden nà einde opleiding zijn erkenning kan aanvragen. Indien dit niet lukt dient men dus zijn opleiding te verlengen. De erkenningscommissie zal de erkenningsaanvraag beoordelen en indien aan alle voorwaarden is voldaan zal zij een advies aan het agentschap zorg & gezondheid verlenen tot erkenning van de arts tot specialist.

Bezorg je erkenningsaanvraag (zie onder) en laatste stageboekje tijdig aan het secretariaat anesthesie. Zij kijken alles na en zorgen nog voor de nodige handtekeningen van de proffen uit UZ Leuven. Indien alles in orde is, bezorgt het secretariaat de definitieve digitale versie van de erkenningsaanvraag + stageboekje aan de ASO. De ASO dient deze documenten in via het e-loket van het Agentschap Zorg en Gezondheid: http://www.zorg-en-gezondheid.be/het-e-loket.

Bij de erkenningsaanvraag (https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/erkenning/arts-specialist) dienen een aantal documenten gevoegd te worden:

 • Bewijs dat je ingeschreven bent bij de Orde der Geneesheren (niet ouder dan drie maanden)
 • Eindattest van de coördinerende stagemeester: vul het document "Invulformulier voor eindattest" in en bezorg ons dit elektronisch via anesthesiologie.secretariaat@uzleuven.be. Op basis van dit document zal Prof. Van de Velde het eindattest opmaken.
 • Eindattest per stagemeester: attesten van regionale stagemeester van je periode in de periferie, ITE en URG. Deze attesten dienen jullie op te vragen bij de desbetreffende secretariaten.
 • Het diploma van master in de specialistische geneeskunde van het overeenkomstige specialisme, of een ander bewijsstuk dat aantoont dat u aan de algemene erkenningscriteria in verband met de theoretische opleiding voldoet.
  In Leuven staat dit gelijk aan het diploma(getuigschrift) of het afstudeerattest Manama Specialistische Geneeskunde. Dit afstudeerattest is een attest van de faculteit dat aantoont dat u met succes de specifieke universitaire opleiding hebt gevolgd. Dit attest is aan te vragen via https://whdfacgen.gbiomed.kuleuven.be/helpdesk van de faculteit GNK als aan volgende voorwaarden werd voldaan:
  *De ASO heeft alle concrete opdrachten die verbonden zijn aan de verschillende vakken van de ManaMa met succes afgelegd of ten minste ingediend voor beoordeling. De ASO kan dus ook pas een afstudeerattest aanvragen na het slagen op het eindexamen anesthesie. Dit is immers de evaluatie voor het OPO “Aanvullingen in de anesthesiologie”.
  *De ASO is administratief in orde met alle beoordelingen in Medbook (o.a. korte klinische beoordelingen, korte communicatiebeoordelingen, functionerings- en evaluatiegesprekken).
  *De ASO heeft (waar dit van toepassing is) de nodige aanwezigheden verzameld en heeft de bewijzen daarvan opgeladen in Medbook.
  *De ASO heeft zijn/haar masterproef en/of opdracht ziekenhuismanagement ingediend voor beoordeling in KU Loket.

Om het MaNaMa-diploma te behalen dient men dus ook een masterproef te maken (vroeger bestond de masterproef uit 2 onderdelen, vanaf ac jaar 21-22 wordt onderdeel 2 afgeschaft).
Noot: Het is belangrijk om te vermelden dat elke universiteit licht aangepaste criteria hanteert. De ASO zal dit dan ook best navragen binnen zijn eigen universiteit.

 • Onderdeel 1
  • Origineel wetenschappelijk onderzoek, systematic review of narrative review*
   • Indien peer reviewed én geïndexeerd in PubMed > 1ste, 1ste gedeelde of 2de auteur
   • Indien niet PubMed (vb ‘Acta Anaesthesiologica Belgica’) > 1ste of 1ste gedeelde auteur [zie opmerking helemaal onderaan]
   • *Voor narrative review enkel 1ste auteur mogelijk
   • Indien hiermee in orde = in orde voor de einderkenning
  • Case report met literatuurreview of letter to the editor
   • Case report = OK voor Manama maar onvoldoende voor einderkenning. Indien case report moet men nog een ander artikel hebben (zie ‘optie 1’ hierboven)!
   • Letter to the editor = OK voor Manama maar mogelijks onvoldoende voor einderkenning. Steeds te overleggen met coördinerend stagemeester die zal bepalen of dit voldoende is voor de einderkenning. Indien onvoldoende, zie ‘optie 1’ hierboven! Voldoende origineel onderzoek = noodzakelijk! Niet alleen reactie op ander artikel!
   • Tijdschriften: idem als optie 1 maar altijd als 1ste auteur

Voor de Masterproef vervalt de verplichting om een publicatie te hebben. Voor de erkenning is dat wel nog altijd verplicht! ASO’s die niet op tijd aan een publicatie geraken, kunnen dus wel al afstuderen voor de ManaMa maar ze kunnen pas erkend worden als hun publicatie in orde is (minstens aanvaard voor publicatie)!
Alle masterproeven moeten verplicht gepresenteerd worden voor een jury, op de BeSARPP Graduation Day onder de categorie “Best master work competition”.

Duo-masterproeven

 • Mogelijk voor eigen onderzoek en systematic reviews
 • Niet mogelijk voor narrative reviews en case reports
 • Nieuw onderzoek kan dus met 2 ASO’s worden opgestart
 • Indien duo-masterproef of niet enige 1ste auteur: omschrijving van bijdrage aan onderzoek noodzakelijk en voor te leggen aan promotor & coördinerend stagemeester

OPGELET: Indien u uw masterthesis gepubliceerd wil zien in de Acta Anaesthesiologica Belgica onder de hoofding masterthesis, MOET u het manuscript ten allerlaatste op 15 april indienen. Indien u het later indient, zal het manuscript datzelfde jaar niet kunnen gepubliceerd worden maar pas een jaar later. U dient zich ook strikt te houden aan de richtlijnen voor auteurs. Afwijkingen hiervan kunnen niet toegelaten worden.

Laatste aanpassing: 9 juni 2022