Eindexamen & -erkenning ASO's anesthesiologie

Eindexamen

Evaluatie: één casus met 4 stations/deelvragen.

De organisatie van de eindevaluaties zal gecentraliseerd worden door het secretariaat van UZ Leuven. Alle e-mails rond de eindevaluaties dienen enkel en alleen te gebeuren via volgende emailadres: einderkenning.anesthesie@uzleuven.be.

Het finale examen gaat 4 x per jaar door:
- de laatste dinsdag van de maand maart in UZ Brussel
- de laatste dinsdag van de maand mei in UZ Gent
- de laatste dinsdag van de maand september in UZ Antwerpen
- de laatste dinsdag vóór de kerstvakantie in UZ Leuven

De aso kan beginnen in te schrijven vanaf 12 maanden voor het jaar waarin hij/zij laatstejaars is door een mail te sturen naar einderkenning.anesthesie@uzleuven.be met volgende gegevens: universiteit, 2 voorkeursdata (1ste en 2de voorkeur), emailadres en GSM-nummer.

Uiterste datum van inschrijving is 6 weken vóór de examendatum. Indien het maximaal aantal plaatsen is ingevuld, kan het zijn dat uw voorkeursdatum niet wordt weerhouden. U kunt het eindexamen slechts afleggen indien u laatstejaars ASO in opleiding bent.

Belangrijk: voorwaarde om jullie eindexamen voor de erkenningscommissie af te leggen, is dat op datum van het eindexamen de stageboekjes van minimum 3 opleidingsjaren goedgekeurd zijn.

Ongeveer 2 weken vóór de examendatum ontvangt u een email met alle praktische informatie.

Einderkenning

De definitieve erkenningsaanvraag kan men indienen ten vroegste 3 maanden voor het einde van de opleiding en ten laatste tot 3 maanden nà afloop van de opleiding. Dit betekent dus dat men maximaal tot 3 maanden nà einde opleiding zijn erkenning kan aanvragen. Indien dit niet lukt dient men dus zijn opleiding te verlengen. De erkenningscommissie zal de erkenningsaanvraag beoordelen en indien aan alle voorwaarden is voldaan zal zij een advies aan het agentschap zorg & gezondheid verlenen tot erkenning van de arts tot specialist.

Bij de erkenningsaanvraag (https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/erkenning/geneesheer) dienen een aantal documenten gevoegd te worden:

 • Bewijs dat je ingeschreven bent bij de Orde der Geneesheren (niet ouder dan drie maanden)
 • Eindattest van de coördinerende stagemeester: vul het document "Invulformulier voor eindattest" in en bezorg ons dit elektronisch via anesthesiologie.secretariaat@uzleuven.be. Op basis van dit document zal Prof. Van de Velde het eindattest opmaken.
 • Eindattest per stagemeester: attesten van regionale stagemeester van je periode in de periferie, ITE en URG. Deze attesten dienen jullie op te vragen bij de desbetreffende secretariaten.
 • Het diploma van master in de specialistische geneeskunde van het overeenkomstige specialisme, of een ander bewijsstuk dat aantoont dat u aan de algemene erkenningscriteria in verband met de theoretische opleiding voldoet.
  In Leuven staat dit gelijk aan het diploma(getuigschrift) of het afstudeerattest Manama Specialistische Geneeskunde. Dit afstudeerattest is een attest van de faculteit dat aantoont dat u met succes de specifieke universitaire opleiding hebt gevolgd. Dit attest is aan te vragen via sarah.dewaegenaere@kuleuven.be van de faculteit GNK als aan volgende voorwaarden werd voldaan:
  *De ASO heeft alle concrete opdrachten die verbonden zijn aan de verschillende vakken van de ManaMa met succes afgelegd of ten minste ingediend voor beoordeling. De ASO kan dus ook pas een afstudeerattest aanvragen na het slagen op het eindexamen anesthesie. Dit is immers de evaluatie voor het OPO “Aanvullingen in de anesthesiologie”.
  *De ASO is administratief in orde met alle beoordelingen in Medbook (o.a. korte klinische beoordelingen, korte communicatiebeoordelingen, functionerings- en evaluatiegesprekken).
  *De ASO heeft (waar dit van toepassing is) de nodige aanwezigheden verzameld en heeft de bewijzen daarvan opgeladen in Medbook.
  *De ASO heeft zijn/haar masterproef en/of opdracht ziekenhuismanagement ingediend voor beoordeling in KU Loket.

  Om het MaNaMa-diploma te behalen dient men dus ook een masterproef te maken. De masterproef bestaat uit twee onderdelen.
  Noot: Het is belangrijk om te vermelden dat elke universiteit licht aangepaste criteria hanteert voor de onderdelen 1 en 2 van de Masterproef. De ASO zal dit dan ook best navragen binnen zijn eigen universiteit.
  • Onderdeel 1: 20 studiepunten
   Onderdeel 1 wordt mondeling verdedigd voor een (inter)nationale jury. [Aan KU Leuven staat deze mondelinge verdediging gelijk aan een presentatie op de Graduation Day “Best master work competition”. Met andere woorden: IEDEREEN moet onderdeel 1 van de masterproef dus presenteren op de Graduation Day]
   Voor onderdeel 1 heeft de student de keuze uit drie opties:
   • 1a: Een origineel, wetenschappelijk, onderzoek (eigen onderzoeksprotocol – prospectief of retrospectief onderzoek) binnen het afstudeergebied met schriftelijke neerslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel.
   • 1b: Een systematisch literatuuronderzoek binnen de afstudeerrichting met schriftelijke neerslag gerapporteerd in de vorm van een wetenschappelijke literatuurreview.
   • 1c: Een case report dat is ingebed in de ‘state of the art’ literatuur binnen het afstudeergebied d.m.v. een grondige literatuurstudie. [BELANGRIJK: zie opmerking helemaal onderaan*]
  • Onderdeel 2: 10 studiepunten
   Ook voor onderdeel 2 heeft de student de keuze uit drie opties:
   • 2a: Een wetenschappelijk artikel, literatuurreview of een case report binnen het bredere domein van de afstudeerrichting dat is aanvaard voor publicatie in een peer reviewed tijdschrift, waarvan de ASO eerste of tweede auteur is.
   • 2b: Eén posterpresentatie of voordracht op een (inter)nationaal congres. [Deze presentatie kan dus ook op de Graduation Day onder resident’s meeting categorie]
   • 2c: Een portfolio van casuïstiek, aangevuld met bijhorende wetenschappelijke toelichting, opgebouwd vanuit ervaringen in de klinische praktijk in de discipline.
 • Publicatie/communicatie. Daarenboven vereist de wetgever dat “Met het oog op zijn erkenning moet de kandidaat bij het einde van zijn opleiding zijn competentie om een wetenschappelijke analyse uit te voeren aantonen door een door peers gevalideerde wetenschappelijke publicatie in een gezaghebbend medisch tijdschrift.”
  De erkenningscommissie vraagt dan ook het volgende:
  • Men maakt een publicatie waarbij men eerste, tweede of laatste auteur is. Deze publicatie kan dan dienst doen als publicatie in het kader van deel 1 van de masterproef en als publicatie voor erkenning tot anesthesioloog. De publicatie dient gepubliceerd te zijn of aanvaard voor publicatie ofwel
   • in een peer reviewed tijdschrift.
   • in de Acta Anaesthesiologica Belgica in het peer reviewde supplement dat specifiek gewijd is aan masterproeven. Men moet de VOLLEDIGE tekst van de masterproef dan indienen bij de Acta voor 1 juni van het jaar waarin men erkend zal worden (of vroeger). Uiteraard dient hier ook uw begeleider zijn toestemming te geven.

*OPGELET: indien men een case report heeft als masterproef onderdeel 1 en een presentatie van een abstract als onderdeel 2, dan is men in orde voor de Master Specialistische Geneeskunde, maar dit is niet voldoende voor de einderkenning! Een case report alleen wordt niet aanvaard door de erkenningscommissie anesthesie. Men heeft zeker nog een andere publicatie van een wetenschappelijk artikel nodig waarbij men eerste, tweede of laatste auteur is.

Samenvattend, om in orde te zijn voor de masterproef (deel 1 en deel 2) én voor de einderkenning, dien je het volgende in orde te brengen:

 • Onderdeel 1 masterproef
  • Artikel als 1ste, 2de of laatste auteur
  • Minstens aanvaard voor publicatie in peer reviewed tijdschrift of in Acta Anaesthesiologica Belgica
  • Verplicht te presenteren op de BeSARPP Graduation Day (categorie “Best master work competition”)
  • Case report (deel 1) + vb presentatie abstract (deel 2) is niet voldoende voor einderkenning. Indien case report als deel 1, heeft men zeker nog een andere publicatie van een wetenschappelijk artikel nodig (1ste, 2de of laatste auteur)
 • Onderdeel 2 masterproef
  • Presentatie abstract (1ste auteur) of 2de publicatie (1ste, 2de of laatste auteur) of portfolio van casuïstiek
  • Indien abstract: te presenteren op (inter)nationaal congres of BeSARPP Graduation Day (categorie “Resident’s meeting”)
  • Indien publicatie: minstens aanvaard voor publicatie

In maart-mei-september-december vinden de eindexamens plaats en is er geen zitting van de erkenningscommissie!

Laatste aanpassing: 19 juli 2021