Kwaliteitsverbetering - projecten en acties

Wij zetten ons dagelijks in om de kwaliteit van zorg en dienstverlening nog beter te maken. Kwaliteitsindicatoren, een incident-meldsysteem, patiëntenbevragingen en een intern auditsysteem zijn enkele manieren om ervoor te zorgen dat we steeds vinger aan de pols houden en continu leren en verbeteren. Daarnaast worden zowel vanuit verschillende afdelingen en diensten, alsook ziekenhuisbreed, jaarlijks projecten en initiatieven opgezet die als doel hebben de zorg voor onze patiënten te verbeteren en optimaliseren. We presenteren graag enkele recente verbeterprojecten.

Optimalisering & kennisontwikkeling incidentmeldsysteem

Het incidentmeldysteem onderging in 2022 een grondige vernieuwing waarmee we sneller en beter actie kunnen ondernomen wanneer er iets onverwacht gebeurt. Dit laat ons toe om meer te leren uit deze incidenten en acties te ondernemen zodat deze in de toekomst niet meer plaatsvinden. Concreet hebben we ervoor gezorgd dat medewerkers sneller en gemakkelijker een melding kunnen maken en dat alle meldingen rechtstreeks bij de leidinggevende terecht komen, zodat zij op een adequate manier kunnen reageren. Daarnaast werd ook het proces voor ernstige meldingen hertekend.

We ontwikkelden daarnaast enkele opleidingsvideo’s voor al onze medewerkers om zo de kennis en competenties om te leren uit incidenten en incidenten bespreekbaar te maken groter worden, en een ‘no blame cultuur’ te installeren.

E-learning transitie kinderen volwassenen

De kinderafdelingen van UZ Leuven lanceren de interactieve tool ‘Onderweg: transitie binnen kindergeneeskunde’ voor chronisch zieke kinderen en jongeren en hun ouders. De vier e-learnings vol tips, informatie en persoonlijke verhalen bieden extra ondersteuning in de aanloop naar de stap van kinder- naar volwassenzorg.

Lees meer over dit project.

Nieuwe decubitusmatrassen

UZ Leuven zet sterk in op de preventie van decubitus. Decubitus onstaat bij patiënten die minder in staat zijn zichzelf te verplaatsen waardoor aanhoudende druk ontstaat op de huid. Decubitus veroorzaakt veel pijn en ongemak, en de verzorging van decubitus is tijdrovend en duur. In het kader van decubituspreventie maakte het ziekenhuis in 2023 de overstap naar nieuwe decubitusmatrassen. De matrassen bieden dezelfde hoge preventie en ligcomfort, maar zijn stiller waardoor patiënten tijdens hun slaap minder gestoord worden en een hogere slaapkwaliteit gegarandeerd kan worden. Daarnaast zorgen deze matrassen voor gemakkelijkere transfers in en uit bed, waarmee zowel het comfort voor de patiënt als de zorgverlener verhoogt, alsook de revalidatie bespoedigd wordt.

Intern auditsysteem

Recent werd in UZ Leuven gestart met een intern auditsysteem voor het plannen en uitvoeren van interne kwaliteitsaudits en dit voor de klinische activiteiten van onze organisatie.  De doelstellingen die we hierbij voorop stellen zijn tweeledig: enerzijds willen we via een preventieve aanpak potentiële problemen en risico's opmerken, in kaart brengen en via verbeteracties trachten te voorkomen dat de situatie aanleiding geeft tot een veiligheidsincident. Anderzijds is het ook belangrijk om de compliance met vereisten die ons opgelegd worden door de overheid goed op te volgen zodat we steeds klaar zijn om externe audits en inspecties tot een goed einde te brengen. 

Via interviews en observaties (zowel tijdens de activiteiten als in KWS) wordt de organisatie en de werking van een dienst in kaart gebracht waarbij een aantal aandachtspunten steeds aan bod komen. Deze zijn onder andere patiëntidentificatie, veilig en correct voorschrijven, bereiden en toedienen van medicatie, valpreventie, EWS, …maar ook persoonsgerichte zorg, vriendelijk en empathisch zijn, oog hebben voor de noden van de patiënt, …

Patiëntenpanel

Het patiëntenpanel van UZ Leuven bestaat uit een vaste groep patiënten en naasten, die 4 keer per jaar samenkomen om actief mee te denken over hoe de zorg en de dienstverlening nog kan verbeterd worden.

Lees meer over het patiëntenpanel.

Valpreventie: pictogrammen

Om het verplaatsingsvermogen van een patiënt direct duidelijk te maken aan zorgverleners, familie en bezoekers, werken de geriatrische afdelingen met magnetische pictogrammen die in de kamer van de patiënt worden opgehangen.

Vanaf dit jaar wordt dit project ziekenhuisbreed ingevoerd. Met deze pictogrammen worden zowel zorgverleners als familie geïnformeerd over het verplaatsingsvermogen van de patiënt. Dit zorgt ervoor dat verkeerde inschattingen hierover tot een minimum beperkt worden, en dat iedereen op dezelfde lijn zit.

Door deze pictogrammen te gebruiken, wordt het valrisico aanzienlijk ingeperkt en gebeurt valpreventie in samenwerking met zorgverleners, patiënt, familie en bezoekers.

magnetische pictogrammen

Magnetische pictogrammen tonen meteen het verplaatsingsvermogen van een patiënt aan zorgverleners, familie en bezoekers.

Ziekenhuishygiëne: handhygiëne, bloedbaaninfecties en infectiepreventie

Preventie en beheersing van infecties zijn een uitdaging en een belangrijke aangelegenheid voor patiënten en zorgverstrekkers. Daarom werkt de dienst ziekenhuishygiëne aan een doorgedreven infectiepreventiebeleid. Om dit te realiseren zijn er verschillende kwaliteitsprojecten lopende en worden nieuwe projecten opgestart.

“Handhygiëne” is een project waar we continu aan werken door middel van metingen en opvolging van gebruik van handalcohol op meerdere afdelingen in het ziekenhuis, deelname aan de nationale campagnes handhygiëne en acties rond specifieke aandachtspunten met betrekking tot handhygiëne op een aantal afdelingen.

Handhygiëne - campagnebeelden

Handhygiëne - campagnebeelden

Eveneens verdienen de bloedbaaninfecties onze aandacht. Ziekenhuisbreed volgen we het aantal bloedbaaninfecties en het kathetergebruik nauwgezet op. Op basis van deze cijfers worden specifieke en gerichte acties gestart. 

Momenteel bekijkt een aparte werkgroep de introductie van een nieuw infuussysteem in UZ Leuven. 

Ten slotte nemen we deel aan het i-4-1 health Interreg project waarbij antibiotica resistentie en multiresistente kiemen in verschillende Nederlandse en Belgische ziekenhuizen in kaart worden gebracht. Tevens worden er verschillende infectieparameters gemeten en verbetercycli gestart en opgevolgd. Via meerdere projecten werken we op die manier aan een infectiepreventiebeleid dat ook de kwaliteit van zorg ten goede komt. 

Patiëntenparticipatie bij verbeter- en kwaliteitsprojecten

We streven ernaar om patiënten een actieve rol te geven in zowel het eigen zorgtraject als ziekenhuisbrede processen, om op die manier de kwaliteit van zorg en leven te verhogen. 

Lees hoe we dit aanpakken.

Vragen of feedback

Kwaliteit
Laatste aanpassing: 1 juli 2024