Betalingsvoorwaarden

Overzicht van de betalingsvoorwaarden voor facturen die u ontvangt van UZ Leuven.

Elke factuur (te raadplegen via www.mynexuzhealth.be) dient binnen 30 kalenderdagen na verzending te worden betaald. Indien de factuur wordt betwist, verzoeken wij u uw klacht schriftelijk binnen 10 kalenderdagen na ontvangst ervan over te maken aan ‘Medische Administratie, Herestraat 49 te 3000 Leuven - medische.administratie@uzleuven.be’.

Bij gebrek aan tijdige betaling wordt door het ziekenhuis een kosteloze eerste herinnering verstuurd.

Bij niet-betaling binnen de 14 kalenderdagen na verzending van deze herinnering zal het dossier (inclusief uw contactgegevens zoals e-mail, telefoon- of gsm-nummer, enz.) voor verdere invordering worden overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder.

In dergelijk geval zal de nog in te vorderen hoofdsom verhoogd worden met de wettelijke referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de vijftiende kalenderdag die ingaat op de derde werkdag na verzending van de eerste kosteloze herinnering.

Bovendien zal bij het verstrijken van de vervaldag een forfaitair schadebeding worden aangerekend op het verschuldigde saldo als volgt:

  • indien het verschuldigd saldo kleiner of gelijk aan 150,00 EUR: 20,00 EUR
  • indien het verschuldigd saldo tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR: 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR;
  • indien het verschuldigd saldo groter dan 500,00 EUR: 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR

In geval UZ Leuven een contractuele verplichting niet nakomt, dient deze hiervoor in gebreke te worden gesteld. Deze ingebrekestelling moet binnen de 30 kalenderdagen na kennisname van de tekortkoming worden verzonden via brief of e-mail. Wanneer de tekortkoming niet werd rechtgezet binnen een termijn van 60 kalenderdagen heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding. Wanneer de schade in geld waardeerbaar is, bedraagt deze 10% van het in geld waardeerbare bedrag met een minimum van 25,00 EUR en een maximum van 75,00 EUR. Wanneer de schade niet in geld waardeerbaar is, bedraagt het forfaitaire schadebedrag 25,00 EUR.

Bij een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Laatste aanpassing: 1 september 2023