Betalingsvoorwaarden

Elke factuur (te raadplegen via www.mynexuzhealth.be) dient binnen dertig dagen na verzending te worden betaald. Indien de factuur wordt betwist, verzoeken we u uw klacht schriftelijk binnen tien dagen na ontvangst ervan over te maken aan 'Medische Administratie, Herestraat 49 in 3000 Leuven - medische.administratie@uzleuven.be'.

Bij gebrek aan tijdige betaling wordt door het ziekenhuis een kosteloze eerste herinnering verstuurd.

Bij niet-betaling binnen de twintig dagen na verzending van deze herinnering zal het dossier (inclusief uw contactgegevens zoals e-mail, telefoon- of gsm-nummer enz.) voor verdere invordering worden overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder.

In dergelijk geval zal de nog in te vorderen hoofdsom verhoogd worden met de wettelijke referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de twintigste dag na verzending van de eerste kosteloze herinnering. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend op het verschuldigd saldo als volgt:

  • indien het verschuldigd saldo kleiner of gelijk aan 150,00 EUR: 20,00 EUR;
  • indien het verschuldigd saldo tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR: 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR;
  • indien het verschuldigd saldo groter dan 500,00 EUR: 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR.

In geval UZ Leuven een contractuele verplichting niet nakomt, dient deze hiervoor in gebreke te worden gesteld. Deze ingebrekestelling moet binnen de dertig dagen na kennisname van de tekortkoming worden verzonden via brief of e-mail. Wanneer de tekortkoming niet werd rechtgezet binnen een termijn van zestig dagen heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding. Wanneer de schade in geld waardeerbaar is, bedraagt deze 10% van het in geld waardeerbare bedrag met een minimum van 25,00 EUR en een maximum van 75,00 EUR. Wanneer de schade niet in geld waardeerbaar is, bedraagt het forfaitaire schadebedrag 25,00 EUR. Bij een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Laatste aanpassing: 22 februari 2024