Opdrachtsverklaring

In de Katholieke Universiteit Leuven is UZ Leuven een autonome organisatie voor gezondheidszorg. Zij omvat verschillende campussen die, aan ambulante of gehospitaliseerde patiënten, gediversifieerde en medisch-specialistische zorg aanbieden van hoog niveau op menselijk, wetenschappelijk en technologisch gebied. UZ Leuven wenst een vooraanstaande plaats in de toegepaste klinische ontwikkeling te behouden en werken voortdurend aan een betere en vernieuwende patiëntenzorg.

In symbiose met de universitaire opdracht, is de verzorging permanent voorwerp van kritische reflectie en toetsing. Voor de facultaire taken van opleiding en onderzoek biedt UZ Leuven een gepaste omgeving.

De verzorging is pluridisciplinair. Zij komt tot stand door de interactie tussen het medisch, verpleegkundig, paramedisch, technisch, pastoraal en logistiek personeel met hun specifieke deskundigheden. In samenspraak met de betrokken externe verantwoordelijken wordt de verzorging gepersonaliseerd voor iedere patiënt met zijn eigen medische, maatschappelijke en levensbeschouwelijke context.

Zij beoogt continuïteit in samenspraak met de verwijzende artsen en extramurale zorgverleners.

UZ Leuven sluit in hun activiteiten geen enkel domein van de geneeskunde uit. Zij bieden geïntegreerde en permanent beschikbare zorg op het gebied van preventie, diagnose, behandeling en revalidatie.  Zij stimuleren transmurale activiteiten binnen het kader van verscheidene functionele netwerken met andere ziekenhuizen, instellingen of voorzieningen van gezondheidszorg, met het oog op een dynamische wisselwerking die de hoogste kwaliteitsnorm waarborgt.

UZ Leuven spant zich onophoudelijk in om inzake inhoud en organisatie tot de internationaal leidinggevende centra te blijven behoren.

De gerichtheid op Europa bezorgt de schaalvergroting en deskundigheidsverruiming die nodig zijn om de verst gevorderde kwaliteitsgeneeskunde ter beschikking te stellen van iedere patiënt.

UZ Leuven streeft ernaar om hun ervaring en deskundigheid op klinisch en medisch-organisatorisch vlak ten dienste te stellen binnen diverse vormen van ontwikkelingssamenwerking.

UZ Leuven beschouwt de kwaliteit en motivatie van de zorgverleners als de beste waarborg voor de kwaliteit van de zorgverlening. Daarom voert UZ Leuven een personeelsbeleid dat de menselijke vaardigheden, de professionele deskundigheid en de verantwoordelijkheidszin van ieder bevordert en dat de permanente vorming stimuleert.

UZ Leuven heeft aandacht voor een optimale verwerving van middelen en een efficiënte aanwending ervan. UZ Leuven stelt concepten en organisatiemodellen op en testen deze uit ten behoeve van het gezondheids- en ziekenhuisbeleid. De taak van advisering aan de overheid sluit hierbij aan.

Het beleid en de werking van UZ Leuven worden geïnspireerd door de christelijke ethiek, met respect voor de levensopvatting en de waardigheid van ieder persoon.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020