Conventie metabole ziekten

Doel, voorwaarden en omschrijven van de overeenkomst tussen aantal centra en het RIZIV voor zeldzame monogenische erfelijke metabole aandoeningen.

Omschrijving

In oktober 1998 sloten een aantal centra met het Riziv een 'Revalidatie-overeenkomst met betrekking tot de revalidatie van rechthebbenden van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, lijdend aan een zeldzame monogenische erfelijke metabole aandoening'.

Momenteel zijn er in België acht centra die deze overeenkomst (conventie) hebben afgesloten. Zij worden 'centra voor de behandeling van metabole ziekten' genoemd. Deze centra hebben een erkenning voor de behandeling van een dertigtal aandoeningen, waarvoor een dieetbehandeling bestaat. In deze centra worden echter ook alle andere metabole ziekten behandeld en opgevolgd. 

Doel van de conventie

Het hoofddoel van deze conventie is voorzien in de middelen voor een gestructureerde behandeling van patiënten met een metabole ziekte die behandelbaar is met een dieet. 

Team en bijkomende criteria

Om een erkenning te krijgen moet het centrum beantwoorden aan een aantal criteria. De equipe van het centrum moet bestaan uit:

 • geneesheer-specialist met bijzondere bekwaamheid in metabole ziekten
 • diëtist
 • psycholoog
 • een of meer personen die maatschappelijk en administratief werk verrichten

Het centrum moet als multidisciplinaire eenheid werken en moet voorzien in dagelijkse telefonische beschikbaarheid. Het moet ook samenwerken met een geneesheer-specialist in de pediatrie, de inwendige geneeskunde, de neurologie of de pediatrische neurologie. Het centrum moet beschikken over of samenwerken met een erkend laboratorium voor uitvoering van specifieke analysen voor de rechthebbenden.

Belangrijkste taken van het team

 • Stellen van de diagnose.
 • Instellen en begeleiden van de dieetbehandeling: info geven, motiveren, begeleiden zodat de behandeling zo optimaal mogelijk gebeurt.
 • Psychologisch en sociaal begeleiden.
 • Indien nodig, gratis ter beschikking stellen van het nodige materiaal en de personen opleiden om het materiaal te kunnen gebruiken.
 • Dagelijks telefonisch beschikbaar zijn.

Consultaties

Afhankelijk van de leeftijd moeten er op regelmatige basis contacten (consultatie, telefonisch of andere) zijn tussen de patiënt en zijn omgeving, met een lid of verschillende leden van het metabole team:

Leeftijdscategorie frequentie consultatie
Jonger dan 10 jaar 1 x per 3 maanden
Tussen 10 en 15 jaar 1 x per 6 maanden
Ouder dan 16 jaar 1 x per jaar

Een kind met een metabole ziekte wordt in principe op de consultatie door een van de artsen gezien en kan, naargelang de noodzaak, door de diëtiste, de psychologe, de kinesitherapeut en de sociaal werkster gezien worden. Tijdens de raadpleging moet er soms bloed of een urinetest afgenomen worden. De metabool verpleegkundige coördineert het geheel en ontfermt zich over de bloedafnames. 

Kosten van de dienstverlening van de teamleden

De consultaties bij de teamleden zijn gratis voor de patiënt (betaald door de ziekteverzekering). Als voorwaarde geldt hierbij dat de patiënt volgens bovenvermelde frequentie contact moet hebben met het centrum. Voor de consultatie bij de arts betaal je het gebruikelijke remgeld.

Medische voeding en terugbetaling

Op 8 november 1998 verscheen in het Staatblad een koninklijk besluit dat de terugbetaling regelt van bijzondere voedingen.

Voorwaarden voor terugbetaling

 • De rechthebbenden bedoeld bij deze overeenkomst zijn personen die lijden aan een zeldzame monogenische erfelijke metabole ziekte welke – zonder tussenkomst van het ‘centrum’ – spontaan zou evolueren tot ernstige fysieke en/of mentale en psychische stoornissen, terwijl daarentegen het dieet de basis vormt voor de preventie of de therapie.

 • De medische voeding wordt voorgeschreven door de verantwoordelijke arts van het centrum waar u gevolgd wordt (speciaal model voorschrift).

 • De producten kunnen enkel afgehaald worden met het voorschrift in een publieke apotheek. U betaalt de producten volledig. De apotheker levert u een factuur af.

 • U brengt de factuur naar uw mutualiteit en u wordt 100 procent terugbetaald indien aan alle wettelijke bepalingen voldaan is.

 • Het maximale bedrag voor terugbetaling is 1 476,94 euro per jaar – geïndexeerd. (2011: 1 887,60 euro)
  Het eerste jaar is dit 123,08 euro per maand vanaf de datum van het eerste voorschrift. (2011: 157,30 euro per maand)

Voorschrift van de producten

 • Aminozuurmengsels (na jaarlijks attest van de arts voor de medische adviseur + goedkeuring): via gewoon medicatievoorschrift
 • Andere dieetproducten: voorschrift door de diëtiste met ondertekening door de geneesheer specialist van het centrum.

Voordelen terugbetaling medische voeding

De overeenkomst met het Riziv is een hulp voor de betrokken patiënten en hun familie. Ze voorziet in een minimale opvolging van de patiënt en de terugbetaling van de dieetproducten, voorgeschreven door het centrum. Indirect heeft de terugbetaling als doel dat de dieetbehandeling beter gecontroleerd en toegepast wordt.  

Voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering

Aanvraag

De patiënt moet een aanvraag (en nadien verlengingen) indienen voor tegemoetkoming in de revalidatiekosten gedurende een bepaalde periode, bij de adviserende arts van zijn verzekeringsinstelling.

De aanvraag wordt opgesteld en je bezorgd door het centrum. Het centrum bezorgt de aanvraag aan de adviserende arts van je ziekenfonds. Je ziekenfonds beslist dan of het al dan niet akkoord gaat met de aangevraagde tegemoetkoming. Bij gunstig advies is de goedkeuring geldig voor maximaal twee jaar.

Let op: voor het verstrijken van de termijn moet een nieuwe aanvraag ingediend worden bij de adviserend geneesheer. Alleen zo kan je zonder onderbreking blijven genieten van de terugbetaling.

Riziv-overeenkomst met lijst van aandoeningen die in aanmerking komen

Bekijk wettekst.

Laatste aanpassing: 6 november 2020