Kwaliteitsverbetering - projecten en acties

Binnen UZ Leuven zetten we continu projecten en initiatieven op om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te verbeteren. We presenteren graag enkele recente verbeterprojecten.

Valpreventie: pictogrammen

Om het verplaatsingsvermogen van een patiënt direct duidelijk te maken aan zorgverleners, familie en bezoekers, werken de geriatrische afdelingen met magnetische pictogrammen die in de kamer van de patiënt worden opgehangen.

Vanaf dit jaar wordt dit project ziekenhuisbreed ingevoerd. Met deze pictogrammen worden zowel zorgverleners als familie geïnformeerd over het verplaatsingsvermogen van de patiënt. Dit zorgt ervoor dat verkeerde inschattingen hierover tot een minimum beperkt worden, en dat iedereen op dezelfde lijn zit.

Door deze pictogrammen te gebruiken, wordt het valrisico aanzienlijk ingeperkt en gebeurt valpreventie in samenwerking met zorgverleners, patiënt, familie en bezoekers.

magnetische pictogrammen

Magnetische pictogrammen tonen meteen het verplaatsingsvermogen van een patiënt aan zorgverleners, familie en bezoekers.

Ziekenhuishygiëne: handhygiëne, bloedbaaninfecties en infectiepreventie

Preventie en beheersing van infecties zijn een uitdaging en een belangrijke aangelegenheid voor patiënten en zorgverstrekkers. Daarom werkt de dienst ziekenhuishygiëne aan een doorgedreven infectiepreventiebeleid. Om dit te realiseren zijn er verschillende kwaliteitsprojecten lopende en worden nieuwe projecten opgestart.

“Handhygiëne” is een project waar we continu aan werken door middel van metingen en opvolging van gebruik van handalcohol op meerdere afdelingen in het ziekenhuis, deelname aan de nationale campagnes handhygiëne en acties rond specifieke aandachtspunten met betrekking tot handhygiëne op een aantal afdelingen.

Handhygiëne - campagnebeelden

Handhygiëne - campagnebeelden

Eveneens verdienen de bloedbaaninfecties onze aandacht. Ziekenhuisbreed volgen we het aantal bloedbaaninfecties en het kathetergebruik nauwgezet op. Op basis van deze cijfers worden specifieke en gerichte acties gestart.

Momenteel bekijkt een aparte werkgroep de introductie van een nieuw infuussysteem in UZ Leuven.

Ten slotte nemen we deel aan het i-4-1 health Interreg project waarbij antibiotica resistentie en multiresistente kiemen in verschillende Nederlandse en Belgische ziekenhuizen in kaart worden gebracht. Tevens worden er verschillende infectieparameters gemeten en verbetercycli gestart en opgevolgd. Via meerdere projecten werken we op die manier aan een infectiepreventiebeleid dat ook de kwaliteit van zorg ten goede komt.

Input van patiënten voor verbeter- en kwaliteitsprojecten

We streven ernaar om patiënten een actieve rol te geven in zowel het eigen zorgtraject als ziekenhuisbrede processen, om op die manier de kwaliteit van zorg en leven te verhogen.

Lees hoe we dit aanpakken.

Laatste aanpassing: 5 oktober 2022