Kwaliteitsverbetering - projecten en acties

Binnen UZ Leuven zetten we continu projecten en initiatieven op om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te verbeteren. We presenteren graag enkele recente verbeterprojecten.

Valpreventie: pictogrammen

Om het verplaatsingsvermogen van een patiënt direct duidelijk te maken aan zorgverleners, familie en bezoekers, werken de geriatrische afdelingen met magnetische pictogrammen die in de kamer van de patiënt worden opgehangen.

Vanaf dit jaar wordt dit project ziekenhuisbreed ingevoerd. Met deze pictogrammen worden zowel zorgverleners als familie geïnformeerd over het verplaatsingsvermogen van de patiënt. Dit zorgt ervoor dat verkeerde inschattingen hierover tot een minimum beperkt worden, en dat iedereen op dezelfde lijn zit.

Door deze pictogrammen te gebruiken, wordt het valrisico aanzienlijk ingeperkt en gebeurt valpreventie in samenwerking met zorgverleners, patiënt, familie en bezoekers.

magnetische pictogrammen

Magnetische pictogrammen tonen meteen het verplaatsingsvermogen van een patiënt aan zorgverleners, familie en bezoekers.

Ziekenhuishygiëne: handhygiëne, bloedbaaninfecties en infectiepreventie

Preventie en beheersing van infecties zijn een uitdaging en een belangrijke aangelegenheid voor patiënten en zorgverstrekkers. Daarom werkt de dienst ziekenhuishygiëne aan een doorgedreven infectiepreventiebeleid. Om dit te realiseren zijn er verschillende kwaliteitsprojecten lopende en worden nieuwe projecten opgestart.

“Handhygiëne” is een project waar we continu aan werken door middel van metingen en opvolging van gebruik van handalcohol op meerdere afdelingen in het ziekenhuis, deelname aan de nationale campagnes handhygiëne en acties rond specifieke aandachtspunten met betrekking tot handhygiëne op een aantal afdelingen.

Handhygiëne - campagnebeelden

Handhygiëne - campagnebeelden

Eveneens verdienen de bloedbaaninfecties onze aandacht. Ziekenhuisbreed volgen we het aantal bloedbaaninfecties en het kathetergebruik nauwgezet op. Op basis van deze cijfers worden specifieke en gerichte acties gestart.

Momenteel bekijkt een aparte werkgroep de introductie van een nieuw infuussysteem in UZ Leuven.

Ten slotte nemen we deel aan het i-4-1 health Interreg project waarbij antibiotica resistentie en multiresistente kiemen in verschillende Nederlandse en Belgische ziekenhuizen in kaart worden gebracht. Tevens worden er verschillende infectieparameters gemeten en verbetercycli gestart en opgevolgd. Via meerdere projecten werken we op die manier aan een infectiepreventiebeleid dat ook de kwaliteit van zorg ten goede komt.

Pilootproject bedside briefing

Om patiënten een actievere rol te geven in de eigen zorg en het briefingmoment, zal er vanaf 2018 gestart worden met een pilootproject 'bedside briefing'. Hierbij vindt de informatieoverdracht bij een shiftwissel tussen twee verpleegkundigen plaats aan het bed van de patiënt.

Behalve een verhoogde patiëntenparticipatie, draagt dit ook bij tot een grotere patiëntveiligheid, aangezien bepaalde risico's (zoals valrisico) met de patiënt worden besproken.

Daarnaast zorgt dit ook voor een toename van het contact tussen verpleegkundige en patiënt. We starten met een pilootproject op 1 eenheid, om dit in de toekomst verder te implementeren op andere afdelingen in het ziekenhuis.

Bedside briefing

De informatieoverdracht bij een shiftwissel vindt plaats aan het bed van de patiënt. Naast een verhoogde patiëntenparticipatie, draagt dit ook bij tot een grotere patiëntveiligheid.

Input van patiënten voor verbeter- en kwaliteitsprojecten

In UZ Leuven nemen we op verschillende manieren input en feedback van patiënten mee om verbeter- en kwaliteitsprojecten op te zetten.

Zo kunnen alle gehospitaliseerde patiënten deelnemen aan de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP), die de ervaringen van patiënten in kaart brengt.

Daarnaast organiseren we focusgesprekken om input en feedback van patiënten te verkrijgen over verschillende thema's.

Vier keer per jaar vindt er bovendien een 'Lunch met de CEO' plaats, waar patiënten samen met de CEO en een aantal directieleden rond de tafel zitten om hun ervaringen in UZ Leuven te delen.

Al deze initiatieven worden gebruikt om de zorg en dienstverlening continu te verbeteren.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020