Indiening stageboekje ASO's anesthesiologie

Het stageboekje dient maximaal 3 maanden na beëindigen van elk opleidingsjaar ingediend te worden. Indien dit niet het geval is, kan de erkenningscommissie overgaan tot verlenging van de opleiding als sanctie.

 • Sanctie:
  • 1 stagerapport te laat = 2 maanden extra stage

  • 2 stagerapporten te laat = 4 maanden extra stage

  • 3 stagerapporten te laat = 6 maanden extra stage

 • Om je stageboekje te genereren ga je naar Medbook > Opleiding > Jaarverslagen.
  Opgelet:
  • Zorg dat je stageplan correct ingevuld is. Duid per stageperiode je lokale stagemeester aan. Dit is de stagemeester die op je officiële stageplan zijn handtekening heeft gezet. Per stageperiode kan je ook nog een stagebegeleider aanduiden maar dat hoeft niet.
  • De bijlagen moet je zelf nog apart toevoegen aan je jaarverslag. Deze bijlagen zijn:
   • Het laatste evaluatiegesprek in Medbook van elke lokale stagemeester die je in dat opleidingsjaar hebt gehad (als je maar 1 lokale stagemeester hebt gehad, hoef je ook maar 1 evaluatiegesprek toe te voegen).
   • Als je een wetenschappelijk artikel gepubliceerd hebt, voeg je het voorblad van je artikel toe samen met het bewijs dat je artikel gepubliceerd of aanvaard werd.
   • Een bewijs van je geaccrediteerde activiteiten = overzicht vanop de website van het RIZIV (let erop dat je naam zichtbaar is op de printscreen) + eventueel nog de aanwezigheidsattesten van de gevolgde lezingen/congressen (vanaf het eerste opleidingsjaar dient er jaarlijks 20 CP behaald te worden waarvan 3 CP in de rubriek Ethiek & Economie)
    Navormingsactiviteiten moeten verband houden met de anesthesiologie, intensieve zorgen, urgentiegeneeskunde of pijnkliniek. Zoniet, behoudt de commissie haar recht om betreffende accrediteringspunten niet in rekening te brengen voor de 20 minimaal verplichte accrediteringspunten per stagejaar.
    Hieruit volgt dat de gevraagde print-out van de accrediteringspunten via de RIZIV-website ook de complete oplijsting van al die activiteiten omvat. Een beperkte print-out met alleen maar het totaal aantal behaalde accrediteringspunten is onvoldoende en bijgevolg onontvankelijk.
    Als de commissie vaststelt dat er in een stagejaar/stagerapport geen 20 accrediteringspunten werden behaald, haalt de ASO de gemiste punten in mits een penalisatie van 1,5. Bv. 16 ipv 20 accrediteringspunten in jaar 1, betekent 26 (20+(4x1,5)) accrediteringspunten in jaar 2.
    Accrediteringspunten mogen tijdens wetenschappelijk onderzoek gespreid worden over de jaren, bv. 2 jaar wetenschappelijk onderzoek betekent elk jaar minimaal 10 verplichte accrediteringspunten.
    Als op het attest van een buitenlands congres CME-punten vermeld staan, worden die mee in rekening gebracht bij de minimum verplichte 20 accrediteringspunten. Als op het attest van een buitenlands congres geen CME-punten vermeld worden, wordt betreffend congres niet in rekening gebracht voor accrediteringspunten. De ASO wordt dan geadviseerd om zich tot het RIZIV te wenden voor goedkeuring van betreffend congres, en kan daarna aan de commissie een nieuw RIZIV-attest bezorgen.
 • Laat je jaarverslag digitaal valideren door alle regionale stagemeesters. Bezorg nadien een pdf van je stageboekje aan het secretariaat anesthesie in Leuven, zij zullen je stageboekje nakijken en vervolgens laten valideren door de coördinerend stagemeester Prof. Marc Van de Velde. Van zodra gevalideerd, geeft het secretariaat een seintje zodat de ASO het stageboekje kan indienen via het e-loket van het Agentschap Zorg en Gezondheid: http://www.zorg-en-gezondheid.be/het-e-loket.
 • Meer info vinden jullie ook op https://medbook.be/nl/infopages/jaarverslagen
 • Na elke zitting van de erkenningscommissie krijgt het secretariaat een overzicht met de goedgekeurde stageboekjes. Mocht je zelf geen mail van het agentschap zorg & gezondheid ontvangen hebben, kan je steeds bij het secretariaat informeren of jouw boekje besproken/goedgekeurd werd.
 • Er mag geen eindexamen worden afgelegd indien de boekjes van 1ste, 2de en 3de jaar niet werden behandeld en goedgekeurd!
Laatste aanpassing: 1 augustus 2023