Veelgestelde vragen over steun aan UZ Leuven

Veelgestelde vragen

UZ Leuven is het ziekenhuis van KU Leuven. Om geen dubbele personeelskosten en andere overheadkosten te hebben, is er 1 dienst voor beide organisaties die alles regelt dat te maken heeft met schenkingen. Zo blijft er van uw gift of schenking zoveel mogelijk over voor het doel dat u wilt steunen. 

Als u via KU Leuven een schenking doet die specifiek voor UZ Leuven of een fonds van UZ Leuven-artsen bedoeld is, dan mag u er zeker van zijn dat die steun ook effectief daar terechtkomt. 

Ja. Schenkt u op jaarbasis minimaal 40 euro, dan geniet u een belastingvermindering van 45 procent op uw gift. In de lente van het daaropvolgende jaar bezorgen wij per post uw fiscaal attest, op tijd voor uw belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar.

Alleen voor schenkingen, hand- en bankgiften in geld ontvangt u een fiscaal attest. Schenkingen in natura (van materiële voorwerpen of onroerende goederen) komen niet in aanmerking. De aankoop van kaarten, de sponsoring van een evenement, de opbrengst van een inzameling of een verkoop zijn geen giften en geven bijgevolg geen recht op een fiscaal attest.

Alle informatie over belastingvermindering voor giften vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

In sommige gevallen wel. Lees meer op de site van KU Leuven.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar als:

 • u een gift in geld doet en op jaarbasis minstens 40 euro schenkt;
 • u geld stort op een hoofdrekening van KU Leuven, bij voorkeur op rekeningnummer 734-0194177-89 (IBAN BE45 7340 1941 7789, BIC-code KREDBEBB);
 • uw naam en adres vermeld staan bij de storting;
 • uw gift ingezet wordt voor de werking van KU Leuven;
 • het gaat om een belangeloze gift (d.w.z. zonder tegenprestatie).

Uw gift is niet fiscaal aftrekbaar als:

 • uw gift via een niet-erkende vereniging aan KU Leuven overgemaakt wordt, ook al wordt uw gift (deels) gebruikt door de universiteit;
  • Zo ontvangt u geen attest als de organisatoren de ingezamelde giften in één bedrag op de rekening van KU Leuven storten.
 • uw gift doorgestort wordt aan een andere natuurlijk of rechtspersoon dan KU Leuven;
 • u een tegenprestatie voor uw gift krijgt (bv. de levering van een goed of dienst) of een bijkomend voordeel geniet (met uitzondering van geringe zaken als een zelfklever of infobrochure). 
  • Zijn dus uitgesloten: lidgelden, betalingen van abonnementen op tijdschriften, college- en schoolgelden, les-, examen-, en soortgelijke kosten, inkomkaarten voor concerten ...
  • Dit geldt ook als het slechts om een deel van het geschonken bedrag gaat. Bijvoorbeeld: een storting van 50 euro waarvan 10 euro naar de aankoop van een boek gaat, geeft geen recht op een fiscaal attest van 40 euro.

U ontvangt uw fiscaal attest in de lente van het jaar volgend op dat waarin u uw gift deed. Als u dus in 2023 geschonken hebt, dan belandt ten laatste tegen eind april 2024 uw attest in de brievenbus.

Nee. We sturen automatisch uw fiscaal attest naar het postadres verbonden aan het rekeningnummer van waarop u stort.

Bij de overschrijving van een buitenlandse rekening is het mogelijk dat er bij de transactie delen van het postadres verloren gaan waardoor we geen fiscaal attest kunnen opsturen. In dat geval vragen we u om ons te contacteren.

Voor meer informatie over uw attest, neemt u contact op met de Dienst Fondsenwerving van KU Leuven. Zij helpen u graag verder.

Onze Dienst Fiscaliteit geeft jaarlijks de lijst van attesten en bijbehorende gegevens van schenkers door aan de fiscus. Daarvoor gebruikt ze informatie die ze via de storting meekrijgt. Die kan echter verschillen van de gegevens die bij de fiscus gekend zijn (bv. een ander of nieuw adres, een afkorting in de straatnaam ...). In dat geval wordt het attest jammer genoeg niet altijd aan de juiste persoon gekoppeld.

U kunt het attest zelf manueel toevoegen in rubriek 1394 “Giften”, via de wizard (icoon van een toverstafje). Via de knop “Een fiscaal attest toevoegen” geeft u een bijkomend document in. Daarvoor hebt u mogelijk volgende gegevens nodig:

 • Naam van de vereniging: Katholieke Universiteit te Leuven
 • Ondernemingsnummer: 0419.052.173
 • Attestnummer: dit staat op het attest vermeld bij “Ons kenmerk”

U kunt zoeken op de naam van de organisatie en die zo eenvoudig terugvinden in de lijst. Selecteer “Toevoegen” en er verschijnt een nieuw venster waarin het ondernemingsnummer al is ingevuld. U geeft zelf dan nog het attestnummer en bedrag in. Nadat u het attest hebt opgeslagen, klikt u op “Aangeven in de aangifte” om het attest effectief in de aangifte over te nemen.

Normaal gezien moet u geen kopie van het attest toevoegen aan de aangifte. Indien gewenst kan dat wel via het tabblad “Bijlagen” in de volledige aangifte. Voor vragen rond uw aangifte en Tax-on-Web kunt u contact opnemen met uw belastingkantoor.

Nee. Sponsors krijgen in ruil voor hun financiële bijdrage zichtbaarheid. Dat kan in de vorm van een logovermelding, advertentie of andere promotionele aandacht. Een gift is alleen fiscaal aftrekbaar wanneer er geen tegenprestatie tegenover staat. Bij sponsoring ontvangt u dus geen fiscaal attest. Lees meer op de website van KU Leuven.

Nee. Een factuur wordt enkel opgemaakt voor geleverde goederen of diensten, m.a.w. er is een tegenprestatie. Bij giften gaat het over "schenken om niet" en is er dus geen tegenprestatie.

Vanaf 1 juli 2021 betaalt u in het Vlaams Gewest geen schenkbelasting meer als KU Leuven de begunstigde is van uw gift. Ook betaalt u geen erfbelasting wanneer de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt.

Waar wel schenkbelasting geheven wordt, gelden volgende tarieven: 6,6 procent voor schenkers met fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 7 procent voor schenkers met fiscale woonplaats in het Waals Gewest.

Meer info vindt u in de brochure ‘Schenken en Legateren aan KU Leuven’.

Een klein deel van uw gift wordt besteed aan werkingskosten (overhead). De ene helft daarvan komt terecht bij de universiteit, de andere bij de Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties. Zo garanderen wij een optimale dienstverlening. Met die bijdrage ondersteunen we meer dan 250 fondsen en leerstoelen, verwerken we giften, maken we fiscale attesten op en communiceren we naar onze schenkers. Het gaat dus om geld dat opnieuw geïnvesteerd wordt in fondsenwerving en daar heeft ook uw goed doel baat bij.

Concreet gaat 12 procent van uw gift naar werkingskosten. Met enkele uitzonderingen. Bij projecten die zich inzetten voor het Globale Zuiden geldt een overhead van 3 procent. Giften voor studiebeurzen gaan integraal naar het fonds. Wij proberen hoe dan ook de werkingskosten te beperken, zodat uw gift zo goed mogelijk besteed wordt.

Door uw lichaam te schenken aan de wetenschap levert u een bijzonder waardevolle bijdrage aan de vooruitgang van het medisch onderzoek en onderwijs. Maar hoe werkt dat net? Zijn er kosten aan verbonden? En wat gebeurt er met uw lichaam?

Lees meer over het afstaan van een lichaam aan de wetenschap.

Toch nog een vraag?

Laatste aanpassing: 30 augustus 2023