Wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis

Menselijk restmateriaal en restweefsels

Lichaamsmateriaal dat overblijft na een diagnostisch onderzoek of na een ingreep (restweefsel), kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Het kan gaan om lichaamsmateriaal zoals menselijke weefsels en cellen, embryo’s en foetussen. 

Ieder gebruik moet vooraf het gunstig advies krijgen van de ethische commissie van UZ Leuven. 

Als u dit niet wenst, kunt u of kan uw vertegenwoordiger dat gebruik weigeren. U kunt uw weigering bespreken met de arts die verantwoordelijk is voor de wegneming van uw lichaamsmateriaal of met de hoofdarts van UZ Leuven.

Klinische studies

In bepaalde situaties kan u gevraagd worden om deel te nemen aan een studie. Een klinische studie maakt het mogelijk om in de toekomst steeds betere geneesmiddelen en behandelingen toe te passen.

U kunt vrij beslissen om al dan niet deel te nemen aan een studie. Uiteraard heeft niet-deelnemen geen enkele invloed op de kwaliteit van uw verdere verzorging.

Beeldmateriaal

Tijdens een ingreep of procedure kan beeldmateriaal worden genomen dat gebruikt kan worden voor medisch onderwijs of een wetenschappelijke publicatie. Dit beeldmateriaal wordt altijd met respect voor de privacy gebruikt.

Brochures

Laatste aanpassing: 22 juni 2024