Verwijsprocedure protontherapie voor binnenlandse patiënten

Aanvraag voor protontherapie bij PARTICLE

 1. Voor wie?
  1. Voor patiënten met zogenaamde standaardindicaties voor protontherapie, waarvoor ook aan de bijkomende voorwaarden voldaan is (cf. website RIZIV-INAMI), kan een aanvraag voor protontherapie ingediend worden bij PARTICLE. Een overzicht van de indicaties en criteria vindt u hier.
  2. Bij twijfel of een indicatie in aanmerking komt voor protontherapie – zelfs als deze niet op de lijst van standaardindicaties staat – kan men steeds PARTICLE contacteren en/of het registratieformulier invullen.
 2. Door wie? De radiotherapeut-oncoloog van het verwijzend radiotherapiecentrum stuurt een aanvraag voor protontherapie naar PARTICLE.
 3. Hoe? Dit kan via volgend online registratieformulier dat beschikbaar is in verschillende talen. In geval er problemen zouden zijn met het registratieformulier, kan men een mail sturen naar protontherapy@uzleuven.be. PARTICLE stuurt u daarna een beveiligde link om deze info te bezorgen. Uitwisseling van medische informatie tussen de zorgverleners kan in principe via eHealth indien de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Aangezien dit het administratieve proces sterk vereenvoudigt, wordt ten stelligste aangeraden om de patiënt hierover te bevragen.
 4. Beoordeling?
  1. Alle aanvragen voor protontherapie worden wekelijks besproken op de zogenaamde Proton Round. Dit multidisciplinair overleg vindt elke maandagnamiddag om 13.30 uur plaats (behalve op feestdagen).
  2. Enkel wanneer het registratieformulier volledig werd ingevuld en alle noodzakelijke informatie beschikbaar is, en dit uiterlijk op vrijdag op 12.00 uur ’s middags, wordt de patiënt besproken op de eerstvolgende Proton Round.
  3. De verwijzende radiotherapeut-oncoloog ontvangt een Teams-link voor deelname aan de Proton Round en stelt de casus zelf voor. Indien van toepassing wordt ook de pediatrisch-oncoloog uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking.
  4. In sommige gevallen is het mogelijk dat PARTICLE bijkomende informatie opvraagt alvorens een beslissing te kunnen nemen.

Na de aanvraag bij PARTICLE

Aanvraag voor terugbetaling bij RIZIV

 1. Het verwijzend radiotherapiecentrum contracteert het RIZIV om een dossier te openen (hadrontherapie@riziv-inami.fgov.be). RIZIV geeft een dossiernummer in afwachting van het volledige aanvraagdossier.
 2. Bij een positief advies tot behandeling van PARTICLE stuurt het verwijzend radiotherapiecentrum een volledig aanvraagdossier, inclusief het advies van PARTICLE, naar RIZIV (hadrontherapie@riziv-inami.fgov.be). De verplichte vragenlijst bij dit aanvraagdossier kan men vinden op de website van RIZIV-INAMI.
 3. Het RIZIV bezorgt het aanvraagdossier aan de Akkoordraad, die beslissen of ze de behandeling al dan niet vergoeden. De Akkoordraad koppelt deze beslissing terug aan het verwijzend centrum, PARTICLE en de patiënt.
 4. Na een positieve beslissing van de Akkoordraad in verband met de vergoeding van de behandeling kan de patiënt zich laten behandelen met protontherapie.
 5. Indien er bijkomende behandelingen nodig zijn (bijvoorbeeld concomitante chemotherapie) zal hierover overlegd worden tussen het verwijzend centrum en PARTICLE. Deze bijkomende behandelingen worden zoveel mogelijk in het verwijzend centrum uitgevoerd. Bij vragen kan PARTICLE steeds gecontacteerd worden via protontherapy@uzleuven.be.

Facturatie

Na afloop van de behandeling worden nog enkele stappen ondernomen.

 1. PARTICLE stuurt de factuur voor de protontherapiebehandeling rechtstreeks naar RIZIV. RIZIV betaalt de kosten voor de protontherapiebehandeling rechtstreeks aan PARTICLE.
 2. Het verwijzend radiotherapiecentrum ontvangt een vergoeding voor de coördinatie nadat zij hiervoor de vereiste factuur heeft overgemaakt aan het RIZIV.
 3. Bij de beëindiging van de behandeling worden de medische verslagen met betrekking tot de behandeling met protonen naar de verwijzend arts/behandelend arts gestuurd.
 4. Het verwijzend radiotherapiecentrum is verantwoordelijk voor de verplichte jaarlijkse registratie van de follow-up gegevens bij de Stichting Kankerregister.
Laatste aanpassing: 12 mei 2023