Klokkenluidersregeling: inbreuken op het Unierecht of nationaal recht melden

Via deze regeling kun je feitelijke of mogelijke inbreuken melden die binnen UZ Leuven hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden en waar je als melder kennis van hebt binnen een werkgerelateerde context. Het gaat om inbreuken die in hoofdzaak het algemeen belang schaden of bedreigen.

Wie kan meldingen maken?

Niet alleen huidige werknemers, maar ook al wie in het verleden bij of voor UZ Leuven gewerkt heeft, kan een melding maken van inbreuken op het Unierecht of nationaal recht. Dat kan gaan om werknemers en zelfstandigen, maar evengoed om vrijwilligers, stagiairs, (onder)aannemers of leveranciers van UZ Leuven.

Daarnaast kan ook iedereen wiens werkrelatie met UZ Leuven nog moet aanvangen meldingen maken. Denk bijvoorbeeld aan inbreuken die tijdens de wervingsprocedure of precontractuele onderhandelingen naar boven komen.

Wat kan u melden?

Alle informatie:

  • over feitelijke of mogelijke inbreuken;
  • die binnen UZ Leuven hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden;
  • waar je als melder kennis van hebt binnen een werkgerelateerde context.

Het gaat om inbreuken die in hoofdzaak het algemeen belang schaden of bedreigen.

Hoe kan u meldingen maken?

De wet schrijft voor dat de melder dit op een veilige, vertrouwelijke en desgewenst ook anonieme manier moet kunnen doen.

  • UZ Leuven beschikt over een eigen beveiligd en vertrouwelijk intern kanaal voor meldingen. Via deze tool kan UZ Leuven zicht krijgen op het aantal en het type meldingen, wat een objectieve rapportering mogelijk maakt. De volledige procedure bij aangifte via het intern meldkanaal staat beschreven in de policy voor meldingen van inbreuken op het Unierecht (Klokkenluidersregeling) (pdf).
  • Als melder kan u ook rechtstreeks – al dan niet parallel aan uw melding bij het meldkanaal van UZ Leuven – een inbreuk aangeven bij de federale ombudsman, via het extern meldkanaal dat door de overheid is opgericht.

In welke mate bent u beschermd als melder?

De meldingsprocedure garandeert in de mate van het mogelijke dat uw identiteit als melder confidentieel blijft. Enkel in het geval van o.a. strafrechtelijke misdrijven kan UZ Leuven tijdens het onderzoek wettelijk verplicht zijn om verworven informatie kenbaar te maken aan de bevoegde overheidsinstanties.

Bovendien bent u als melder beschermd tegen ontslag, schorsing, bedreiging, intimidatie of represailles als gevolg van de melding te goeder trouw van bepaalde inbreuken. Ook wie de melder actief ondersteunt tijdens de meldprocedure en familieleden van de melder genieten deze bescherming. Maakt u een anonieme melding, dan geniet u deze bescherming pas na identificatie.

De verwerking van uw melding gebeurt in overeenstemming met de GDPR, dus ook uw gegevens zijn beschermd.

Volledige policy

Laatste aanpassing: 15 september 2023