Disclaimer darmspoelen dagboek

Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan gemaakt worden van de mobiele applicatie Darmspoelen dagboek van UZ Leuven en UZ Gent. Door het installeren van de app Darmspoelen dagboek, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze applicatie heeft als doel om patiënten die problemen ondervinden bij of starten met colonspoelen te begeleiden met behulp van een dagboek en praktische tips. De informatie op deze applicatie kan nooit een diagnose of voorschrift van een arts vervangen. UZ Leuven en UZ Gent kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou worden door de raadpleging of, meer algemeen, door gelijk welk gebruik van de applicatie en inzonderheid van de informatie die er zich in bevindt of die erdoor verkregen wordt.

UZ Leuven en UZ Gent verlenen hierbij een niet-exclusieve, gratis, herroepbare licentie om deze applicatie te gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Alle intellectuele eigendomsrechten op de applicatie en haar inhoud zijn en blijven eigendom van UZ Leuven en UZ Gent. Verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie ten behoeve van derden van deze applicatie is enkel mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UZ Leuven en UZ Gent. Dit verbod geldt ook voor het creëren van eender welk werk op basis van de afbeeldingen, teksten of documenten van deze applicatie. Het gebruik van de bedrijfsnaam UZ Leuven en UZ Gent en de bedrijfslogo’s, is verboden. Van geen van deze elementen mag afgeweken worden, noch door een stilzwijgend akkoord, noch door uitsluiting, noch door eender welk ander akkoord.

Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt om u persoonlijk op te volgen en adviseren tijdens een consultatie in het ziekenhuis. Uw gegevens worden ter beschikking gesteld aan de zorgverleners in UZ Leuven of UZ Gent met wie u een therapeutische relatie hebt. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Door zelf informatie over uw gezondheid mee te delen binnen de applicatie stemt u in met het gebruik van deze informatie door deze zorgverleners. Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden die niet betrokken zijn bij uw zorg.

Na het invoeren en delen van gegevens en medische paramaters via de applicatie, zal u niet automatisch gecontacteerd worden door uw behandelend arts in UZ Leuven of UZ Gent. De gegevens en paramaters die u deelt met UZ Leuven of UZ Gent, zullen niet onmiddellijk gezien en geëvalueerd worden en pas bij een volgend contact met u besproken worden door uw behandelend arts.

Toepasselijk recht

De onderhavige gebruiksvoorwaarden en uw toegang tot de applicatie zijn onderworpen aan het Belgisch recht, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. Elke actie, operatie of wettelijke maatregel in verband met deze applicatie zal uitsluitend door een bevoegde Belgische rechtbank beslecht worden. De applicatie en zijn inhoud werden opgesteld in overeenstemming met de in België toepasselijke wetten en reglementeringen. De informatie die in deze applicatie ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bestemd voor gebruik door de inwoners van België, want andere landen kunnen andere wetten hebben, andere eisen inzake reglementering en andere medische praktijken dan deze die in België toepasselijk zijn.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020