Missie en visie LUMOS

LUMOS beoogt een duurzame impact op de gezondheid van de brede bevolking in de regio’s waar zij actief is. Zo streeft LUMOS naar volledige zelfredzaamheid van de partnerziekenhuizen in de domeinen waarrond er samengewerkt wordt.

Effect op lange termijn

We beogen een duurzame impact op de gezondheid van de brede bevolking in de regio’s waar we actief zijn. Daarom formuleren we de doelstellingen van de samenwerking in samenspraak met de partners en uitgaande van hun prioritaire noden. We streven naar een maximale zelfredzaamheid en eigenaarschap over de activiteiten bij onze partners. Het ultieme doel van de samenwerking is dat de partnerziekenhuizen in Afrika in de toekomst onze ondersteuning niet meer nodig hebben.

Visie

Onze aanpak bestaat uit:

  • Onze Afrikaanse partners ondersteunen in het zelfstandig ontwikkelen van kwaliteitsvolle gezondheidszorg, die model kan staan voor het Zuiden en moet uitmonden in maximale zelfredzaamheid;
  • Handelen vanuit prioritaire lokale behoeften van onze Zuidpartners;
  • Een multidisciplinaire benadering hanteren waarbij klinische opleiding en vorming van gezondheidswerkers, medische dienstverlening en volksgezondheid met elkaar interageren;
  • Een integrale en integrerende aanpak stimuleren van de gezondheidszorg;
  • Bouwen aan versterking van ons draagvlak binnen en buiten de brede context van de universiteit. Dit pogen we door gemotiveerde deskundigen, gezondheidswerkers in opleiding, en studenten op diverse ontwikkelingsrelevante gebieden te sensibiliseren om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van onze opdracht;
  • Streven naar het mobiliseren van middelen en mensen voor het uitvoeren van diverse operationele acties en voor het verzekeren van de continuïteit daarvan;
  • Op basis van onze medische ervaring op het terrein klinisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek ondersteunen dat aansluit bij onze missie;
  • Wetenschappelijk basisonderzoek faciliteren in het kader van een klinisch translationele benadering, met een effectieve meerwaarde voor de patiëntengroepen, de zorgverstrekkers en de opleiders in het Zuiden.

Missie

UZ Leuven streeft ernaar om de ervaring en deskundigheid op klinisch en medisch-organisatorisch vlak ten dienste te stellen van diverse vormen van mondiale ontwikkeling en Global Health. De organisatie LUMOS is de drijvende kracht daarachter: we coördineren die opdracht in UZ Leuven, geven die vorm en ondersteunen de uitwerking ervan.

Via LUMOS zet UZ Leuven zich, samen met de groep Biomedische Wetenschappen van KU Leuven en het Programma Gezondheid van UCLL, in voor een duurzame ontplooiing van toegankelijke, kwaliteitsvolle en veerkrachtige gezondheidszorg in partnerlanden in Afrika. Dat gebeurt volgens de visie en waarden van het charter ‘Samen grenzen verleggen’.

LUMOS voert haar opdracht uit door het mobiliseren van klinische, paramedische, technische, beleidsmatige en administratieve medewerkers. Zij stellen op vrijwillige basis hun academische, klinische, technische en organisatorische expertise ter beschikking van LUMOS en haar partners in Afrika.

Samen willen we ons doel realiseren aan de hand van vormingsprogramma’s voor lokale artsen en gezondheidswerkers en door een gerichte overdracht en opbouw van kennis en vaardigheden. Dat alles gebeurt binnen een samenwerkingsverband dat gekenmerkt is door wederkerigheid en transparantie. Op lange termijn is ons ultieme doel dat onze partnerziekenhuizen in Afrika in de domeinen waarrond we samenwerken zelfstandig functioneren. 

 

Laatste aanpassing: 29 november 2023