Coronavirus: maatregelen voor getransplanteerde patiënten en patiënten die op de wachtlijst staan voor een transplantatie

Disclaimer – Met deze FAQ-lijst (veel gestelde vragen met antwoord) willen we u als transplantatiepatiënt of patiënt op de wachtlijst voor een transplantatie zo goed mogelijk informeren over COVID-19.

UZ Leuven biedt op deze pagina informatie aan die met veel zorg werd samengesteld. Toch kan UZ Leuven niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt UZ Leuven verwittigd van foute gegevens op de webpagina, dan zal UZ Leuven die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.

De medische informatie op deze website is algemeen en kan geen diagnose door een arts vervangen. Bij vragen raadpleegt u best uw behandelende transplantatiearts of verpleegkundige.

UZ Leuven kan geen garantie bieden over de veiligheid, noch over de continue beschikbaarheid van deze pagina. UZ Leuven kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze pagina of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s).

FAQ’s of veelgestelde vragen m.b.t. transplantatie en COVID-19

In deze onzekere tijden willen we trachten u wat houvast aan te bieden door enkele veelgestelde vragen i.v.m. COVID-19 besmetting, -vaccinatie en transplantatie te beantwoorden.

Deze informatie is van toepassing voor patiënten die een transplantatie hebben ondergaan en hiervoor medicatie tegen afstoting innemen of nog geen volledig functioneel afweersysteem hebben.

Enkele veelgestelde vragen zijn (eveneens) toepassing voor patiënten op de wachtlijst voor een transplantatie.

Weet wel dat de kennis en inzicht rond het virus steeds evolueren. Hiermee samenhangend zullen zeer waarschijnlijk ook de aanbevelingen hierrond doorheen de tijd kunnen veranderen. Daarom zullen we, zo nodig, de info regelmatig updaten en aanpassen aan de nieuwe inzichten die over COVID-19 verschijnen.

Indien u nog bijkomende vragen heeft, twijfel dan niet om uw contactpersonen binnen uw transplantatieteam hierover te contacteren.

In de COVID-19 pandemie is kort na de vorige en nog recente golf (eind 2021) nu reeds een 5de golf actief die voornamelijk wordt bepaald door de zeer besmettelijke Omikron-variant. Ondanks eerdere berichtgeving in de media als zou deze variant mildere ziektesymptomen veroorzaken, uiten de leden van de Raad voor Transplantatie hun terechte ongerustheid voor de gevolgen van een Omikron-besmetting bij patiënten met een verminderd immuunsysteem, waaronder dus ook patiënten die een transplantatie hebben ondergaan.

In kader van het hoger besmettingsrisico bij de Omikron-variant vragen wij u, als getransplanteerde patiënt en uw familie, om via dit nieuwe schrijven naast de eerder opgesomde richtlijnen (overheid + richtlijnen 4de golf hieronder), extra aandacht te besteden aan de onderstaande maatregelen. Dit om het risico op een COVID-19 infectie volgend op een Omikron-besmetting te verkleinen.

Algemene maatregelen

 • Wanneer u zich onder mensen begeeft, wordt het dragen van een FFP2 masker sterk aanbevolen. Ook wanneer u naar het ziekenhuis komt of wanneer u gehospitaliseerd bent, wordt het dragen van een FFP2 masker sterk aangeraden. Deze FFP2 maskers zijn zonder voorschrift in de apotheek/handel te verkrijgen en bieden voor de drager een nog betere bescherming in vergelijking met chirurgische en stoffen maskers.
 • Bescherm u maximaal, hanteer en respecteer alle beschikbare hygiënische maatregelen.
 • Vermijd zeker contact met mensen die actief COVID-19 doormaken maar ook mensen met gekend hoogrisico-contact. Ook als deze zich binnen uw eigen gezin situeren.
 • Gezien de zeer hoge kans op besmetting met de Omikron-variant vermijdt u buiten uw gezin best alle plaatsen waar meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn.

Wat als u ondanks de maatregelen toch COVID-19 doormaakt?

 • Kort na de COVID-19 diagnose door een positieve PCR-test kunnen transplantatiepatiënten soms in aanmerking komen voor de toediening van bepaalde medicatie om de kans op de ontwikkeling van ernstige ziekte als gevolg van de SARS-CoV-2 besmetting te verminderen.
  Neem, nadat u positief bent getest door een PCR-test, onmiddellijk contact op met de transplantatieafdeling om na te gaan of u voor deze behandeling in aanmerking komt.
 • (Inter)nationale studies/richtlijnen tonen aan dat patiënten met een verminderd immuunsysteem/getransplanteerde patiënten een ‘langere virale excretie’ vertonen dan mensen met een normale immuniteit, met als gevolg een verspreiding van het SARS-CoV-2 virus voor een langere periode.
 • Respecteer bijgevolg een quarantaine-periode van 3 weken (!) inclusief afstand houden van familieleden. Zo niet worden familieleden als hoogrisico beschouwd. Het betreft een advies van de Risk Assessment Group (RAG - federale overheidsdienst) die het risico voor de bevolking - op basis van epidemiologische en wetenschappelijke gegevens - analyseert.
 • De quarantaine mag na 3 weken beëindigd worden op voorwaarde dat er duidelijke klinische beterschap is en men minstens 3 dagen koortsvrij is.
 • Een opname in het ziekenhuis kan nodig zijn in geval van blijvende klachten zoals koorts, algemeen onwelzijn of toename van kortademigheid. Desgevallend neemt u best telefonisch contact op met de transplantatieafdeling. De arts van de transplantatieafdeling (overdag) of de transplantatiearts van wacht (nacht en weekend) zal beslissen of u naar de spoedgevallendienst moet komen om de nood aan een opname te beoordelen.
 • Indien u binnen 3 weken na uw positieve test voor een standaard controle naar het ziekenhuis moet komen, dient u eerst met uw transplantatiearts te overleggen of de afspraak kan verzet worden of dat u ondertussen best eerst een nieuwe PCR-test laat afnemen.

Vaccinatie

Patiënten die een transplantatie ondergingen zijn owv hun verminderde immuniteit minder bestand tegen een infectie met het virus. Vaccinatie kan de graad van bescherming verhogen en vooral het risico van het ontwikkelen van een ernstige vorm van COVID-19 verlagen.

We doen bij deze nogmaals een oproep tot vaccinatie aan alle getransplanteerden die tot nu toe een COVID-19 vaccinatie hebben geweigerd of hier nog steeds over twijfelen!

Heeft u nog steeds twijfels? Neem contact op en bespreek dit met uw transplantatiearts of uw behandelend arts.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) zal weldra mogelijks oordelen of een 4e prik (2e booster) aangewezen is voor de kwetsbare mensen in onze samenleving waaronder ook transplantatiepatiënten (owv het verminderd immuunsysteem). In geval van een gunstig advies door de HGR zal u een bericht ontvangen wanneer/waar deze extra vaccinatie van een 4e dosis voor u beschikbaar is.

Let op, deze beslissing is op datum van online publicatie van nog niet door de HGR genomen en is voorlopig nog niet van kracht.

Medicatie tegen afstoting / immunosuppressiva

Blijf uw immunosuppressiva (medicatie tegen afstoting) te allen tijde verder innemen zoals voorgeschreven, er is géén noodzaak om deze medicatie te stoppen. Stop de inname van immunosuppressieve middelen dus NIET op eigen initiatief. De medicatie mag alleen aangepast/gestopt worden in overleg met uw transplantatiearts.

Naar aanleiding van de 4de golf in de pandemie en het feit dat een besmetting met een (variant van het) SARS-CoV-2 virus zeer reëel blijft, vragen wij u nog steeds extra aandacht te besteden aan de maatregelen ter voorkoming van een COVID-19 infectie.

Vaccinatie

Momenteel zien wij helaas een verhoging van het aantal COVID-19 infecties bij getransplanteerden, vaak met opname op een intensieve zorg-afdeling tot gevolg. Patiënten die een transplantatie ondergingen zijn owv hun verminderde immuniteit minder bestand tegen een infectie met het virus.

Vaccinatie (met idealiter 3 vaccinatie toedieningen) kan de graad van bescherming verhogen en vooral het risico van het ontwikkelen van een ernstige vorm van COVID-19 verlagen.

We doen bij deze nogmaals een oproep tot vaccinatie aan getransplanteerden die tot nu toe een COVID-19 vaccinatie hebben geweigerd of hier nog steeds over twijfelen!

Heeft u nog steeds twijfels? Neem dan contact op met uw transplantatiearts of uw behandelend arts.

Algemene maatregelen

Wij vragen wij u nog steeds volgende maatregelen, naast de door de overheid opgelegde regels, strikt te blijven volgen:

 • draag steeds en consequent uw mondmasker,
 • geef geen hand en was en/of ontsmet regelmatig uw handen, zeker voor elke maaltijd, na niezen of hoesten en na elk toiletbezoek,
 • gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje als u niest of hoest en gooi het zakdoekje weg in een afsluitbare vuilnisbak of nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog als u geen papieren zakdoekje heeft,
 • vermijd contact met zieke personen, ook met zieke huisgenoten,
 • vermijd plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn,
 • tracht te telewerken zo uw functie dit toelaat,
 • vermijd zoveel mogelijk het openbaar vervoer (trein, tram, bus),
 • vermijd reizen met vliegtuig of in een georganiseerde busreis.

Wat als u denkt dat u mogelijks COVID-19 heeft ?

Om te vermijden dat u andere patiënten besmet, vragen we u met aandrang om niet naar uw huisarts te gaan, niet naar het dagziekenhuis te komen en niet naar de raadpleging te komen wanneer u zich grieperig voelt, koorts heeft, hoest, keelpijn of ademhalingsproblemen heeft.

 • Contacteer wel uw huisarts telefonisch. Uw huisarts kan u vragen een neus-/keelwisser (COVID-19 test) te laten nemen waarmee kan vastgesteld worden of u besmet bent met het coronavirus.
 • Of, plan een COVID-19 test via https://www.mijngezondheid.belgie.be

Na elektronisch inloggen met uw identiteitskaart of via Itsme kunt u een screening doorlopen die u de mogelijkheid geeft om een testcode aan te vragen en een afspraak te maken voor testing (gratis) in één van de testcentra of apotheken in uw buurt.

U bent ziek en nog niet getest op COVID-19

Als een test door uw huisarts of afspraak via ‘mijn gezondheid’ niet mogelijk is èn als u meer kort van adem bent dan gewoonlijk en/of koorts maakt, neemt u best telefonisch contact met de transplantatieafdeling. De arts van de transplantatieafdeling (overdag) of de transplantatiearts van wacht (nacht en weekend) zal beslissen of u naar de spoedgevallendienst moet komen. Daar zal men u testen indien dat nog niet gebeurd is, en zo nodig isoleren tot men kan uitsluiten dat u besmet bent met het coronavirus. Wanneer u geen drager bent van het coronavirus kan u terug naar huis gaan of kan u zo nodig gehospitaliseerd worden op de transplantatieafdeling indien dit medisch noodzakelijk is.

U bent positief getest op COVID-19 (PCR-test - test in laboratorium geanalyseerd)

Patiënten met een verminderd afweersysteem kunnen op PCR-test soms langdurig positief testen voor SARS-CoV-2.

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/immuungecompromitteerden

 • In geval van een positieve test is 3 weken quarantaine de regel inclusief afstand houden van familieleden, anders worden familieleden als hoogrisico beschouwd.
 • Indien u binnen de 3 weken na uw positieve test voor een standaard controle naar het ziekenhuis moet komen, is het best om eerst te overleggen of de afspraak kan verzet worden of dat u ondertussen best eerst een nieuwe PCR-test laat doen.
 • Een opname in het ziekenhuis kan nodig zijn in geval van blijvende koorts, algemeen onwelzijn of toename van kortademigheid. Desgevallend neemt u best telefonisch contact met de transplantatieafdeling. De arts van de transplantatieafdeling (overdag) of de transplantatiearts van wacht (nacht en weekend) zal beslissen of u naar de spoedgevallendienst moet komen om de nood aan een opname te beoordelen.

Blijf uw immunosuppressiva (medicatie tegen afstoting) te allen tijde verder innemen zoals voorgeschreven, er is géén noodzaak om deze medicatie te stoppen. Stop de inname van immunosuppressieve middelen dus NIET op eigen initiatief. De medicatie mag alleen aangepast/gestopt worden in overleg met uw transplantatiearts.

Het strategisch plan voor de extra vaccinatie van personen (vanaf 12 jaar) met verminderde immuniteit werd door het ‘Regeringscommissariaat Corona’ op basis van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad bepaald.

De huidige beschikbare gegevens wijzen erop dat:

 • personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling (bv. immunosuppressieve medicatie), minder beschermd kunnen zijn na basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen.
 • aan de hand van recente wetenschappelijke gegevens wordt aangetoond dat bij deze patiënten met een verminderde immuniteit, het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer en Moderna) kan zorgen voor een betere respons van het immuunsysteem.
 • op basis van deze info in België is beslist om deze extra kwetsbare patiënten uit te nodigen voor een extra vaccinatiedosis om hun bescherming tegen COVID-19 te optimaliseren.

Wanneer vindt de vaccinatie plaats?

Vanaf half september zal de selectie en uitnodiging voor een extra vaccinatiedosis van de patiënten met verminderde immuniteit starten. Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling (bv. immunosuppressieve medicatie), waardoor ze minder sterk reageren op vaccinatie en een extra dosis aangewezen is om maximale bescherming te verkrijgen tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

Het betreft zo o.a. patiënten met:

 • chronische nierdialyse
 • pre-transplantatiepatiënten (patiënten op de wachtlijst voor een transplantatie)
 • stamcel transplantatiepatiënten
 • orgaantransplantatiepatiënten

Voor het opstellen van de lijsten met deze groep patiënten worden gegevens uit meerdere bronnen samengevoegd met respect voor de privacy.

 1. De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) stellen een lijst samen, op basis van een aantal indicatoren (bv. specifiek medicatiegebruik) bij hun leden.
 2. De huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten. Zij zullen deze lijst vanaf 8 september geleidelijk aan kunnen aanvullen en op elk moment patiënten aan de lijst kunnen toevoegen (zie verder).

Op die manier is de kans klein dat er iemand vergeten wordt. Al deze lijsten worden samengevoegd tot één unieke lijst in een beveiligd centraal register: de ‘Vaccination Codes Database’. Iemand die op meerdere lijsten voorkomt, wordt uiteraard slechts één keer uitgenodigd. De enige informatie die de database bevat, is ‘deze persoon heeft een verhoogd risico’. Ze bevat dus geen enkele informatie over de aandoening.

Hoe kan u nagaan of u op de lijst van risicopersonen staat?

Vanaf 20 september 2021 kan u zelf nakijken of u op de lijst van patiënten staat, via www.myhealthviewer.be of via https://www.mijngezondheid.belgie.be.

Vanaf dan kan u ook via de website van uw verzekeringsinstelling (ziekenfonds) algemene informatie verkrijgen. Ook uw huisapotheker kan u informatie geven over deze algemene selectie van deze risicopatiënten. Uw ziekenfonds en huisapotheker kunnen u echter NIET toevoegen op de vaccinatielijst. Ook wordt gevraagd om met de eenvoudige vraag: ‘Sta ik op de lijst?’ niet naar uw huisarts te bellen. Als u een vaste huisarts heeft, die dus uw Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, dan hoeft u niets te doen. U kan dan gewoon uw uitnodiging afwachten.

Wat als u niet op de lijst staat en toch een verhoogd risico loopt?

Er is een kleine kans dat u een risicopatiënt bent, en dat u vanaf 20 september niet op de lijst van uw verzekeringsinstelling/ziekenfonds voorkomt. Zo beschikken de verzekeringsinstellingen (nog) niet over de nieuwe informatie na 1 april 2021.

In dat geval maakt u best een afspraak met uw vaste huisarts. Deze kan u altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na half september. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en u kan toevoegen aan de lijst zodat u ook wordt uitgenodigd voor de extra vaccinatie.

Als u voor uw medische behandeling enkel gevolgd wordt via een specialist, kan deze contact nemen met de huisarts om u alsnog toe te voegen aan de lijst.

Waar vindt de vaccinatie plaats ?

Voor deze extra vaccinatie, die vanaf half september zal plaatsvinden, zullen de dan nog beschikbare vaccinatiecentra worden ingezet. De betrokken patiënten zullen automatisch worden uitgenodigd op basis van de gegevens van hun ziekenfonds en behandelende arts (zie hierboven).

Uitzonderingen hierop:

Bedlegerige mensen en/of mensen onder strikte medische indicaties en die niet in staat zijn hun verblijfplaats onder normale omstandigheden te verlaten komen in aanmerking voor thuisvaccinatie door hun huisarts of de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum.

Alle chronische nierdialyse patiënten worden gevaccineerd in het dialysecentrum, onder de coördinatie van de behandelend arts/nefroloog.

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een thuisvaccinatie, contacteert u best uw huisarts nadat u de uitnodiging hebt ontvangen. Deze zal nagaan of u inderdaad een thuisvaccinatie kan krijgen. Indien dat zo is, zal uw huisarts deze thuisvaccinatie uitvoeren. Lukt dit niet, dan kan de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum u thuis komen vaccineren.

Kan u uw vaccin kiezen?

U kan niet kiezen met welk vaccin u zal worden ingeënt. Alle risicopatiënten zullen voor de extra dosis een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) toegediend krijgen. Het heeft dan ook geen zin om de huisarts een attest te vragen voor het verkrijgen van een bepaald type vaccin.

Een uitgebreid wetenschappelijk rapport kan u terugvinden op https://kce.fgov.be/nl/rapid-review-van-de-literatuur-over-de-toediening-van-een-extra-dosis-covid-19-vaccin-na-primaire.

De extra vaccinatie met een COVID-19 vaccin is vrijwillig maar wordt aangeraden door de Raad voor Transplantatie (*).

Als u op het ogenblik van uw geplande vaccinatie bij toeval ziek bent en/of koorts heeft, wordt de extra vaccinatie best uitgesteld tot 10 dagen na genezing. Mocht u reeds vóór, of kort na uw extra COVID-19 vaccinatie opgeroepen worden voor transplantatie, dan stelt dit geen enkel probleem. (*) Bij patiënten die een stamceltransplantatie ondergingen, is de vaccinatie pas aangeraden nadat het afweersysteem hersteld is, dus 3 tot 6 maanden na de stamceltransplantatie.

Bij gebruik van immunosuppressieve medicatie (medicatie tegen afstoting) is er géén noodzaak om deze medicatie te stoppen of aan te passen op het moment van vaccinatie. Stop de inname van immunosuppressieve middelen dus NIET op eigen initiatief. De medicatie mag alleen aangepast/gestopt worden in overleg met uw transplantatiearts.

Ook na de COVID-19 vaccinatie blijven we uitdrukkelijk aanraden alle maatregelen om besmetting te voorkomen strikt op te volgen.

Het vaccinatiestrategieplan wordt niet door de ziekenhuizen opgesteld, maar volgt de richtlijnen die door de ‘federale strategische COVID-vaccinatie task force’ worden geformuleerd op basis van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR).

Aan de hand van de huidige en meest recente gegevens kunnen wij u het volgende meedelen;

 • Alle COVID-19-vaccins die door de Belgische overheid en de ‘European Medicines Agency’ (EMA of Europees geneesmiddelen agentschap) heden al werden goedgekeurd (Astra Zeneca, Moderna, Pfizer, Janssen) of weldra vermoedelijk zullen worden goedgekeurd (Curevac), zijn veilig voor de vaccinatie van patiënten die een transplantatie hebben ondergaan alsook voor de patiënten op de wachtlijst voor een transplantatie. In tegenstelling tot vroegere berichtgeving is ook het Astra Zeneca vaccin niet alleen veilig maar ook even werkzaam voor transplantatiepatiënten in vergelijking met de andere vaccins.
 • Dit vaccin zal toegediend worden in het vaccinatiecentrum dat aan uw woonplaats is toegewezen.
 • U hoeft verder niets te ondernemen, u ontvangt een oproepbrief met de vraag om u aan te bieden voor uw vaccinatie.
 • Patiënten die nood hebben aan chronisch hemodialyse zullen in hun dialysecentrum worden gevaccineerd.
 • De vaccinatie is gratis.
 • De vaccinatie met een COVID-19-vaccin is vrijwillig maar wordt aangeraden door de Raad voor Transplantatie (*). Als u op het ogenblik van uw geplande vaccinatie bij toeval ziek bent en/of koorts heeft, wordt de vaccinatie best uitgesteld tot 10 dagen na genezing. Mocht u kort na uw COVID-19-vaccinatie opgeroepen worden voor transplantatie, dan stelt dit geen enkel probleem.

(*) Bij patiënten die een stamceltransplantatie ondergingen, is de vaccinatie pas aangeraden nadat het afweersysteem hersteld is, dus 6 maanden na de stamceltransplantatie.

Bij gebruik van immunosuppressiva (medicatie tegen afstoting) is er géén noodzaak om deze medicatie te stoppen of aan te passen op het moment van vaccinatie. Stop de inname van immunosuppressieve middelen dus NIET op eigen initiatief. De medicatie mag alleen aangepast/gestopt worden in overleg met uw transplantatiearts.

Heeft u nog steeds twijfels? Neem dan contact op met uw transplantatiearts of uw behandelend arts. Uw arts zal u zo informeren dat u als getransplanteerde of patiënt op de wachtlijst voor een transplantatie voor elk vaccin in aanmerking komt, ongeacht of u al een COVID-19-infectie hebt doorgemaakt of niet.

In afwachting van de COVID-19-vaccinatie blijven we uitdrukkelijk aanraden alle maatregelen om besmetting te voorkomen strikt op te volgen. Ook na vaccinatie blijven de preventieve maatregelen voor COVID-19 van kracht tot nader bericht.

  Neen. We worden nog regelmatig geconfronteerd met patiënten die zich ondanks gedeeltelijke of volledige vaccinatie, of eerder doorgemaakte COVID-19 aanmelden met bevestigde COVID-19-symptomen en ook positief testen.

  Ondanks gedeeltelijke of volledige vaccinatie met een COVID-19-vaccin of eerder doorgemaakte COVID-19 blijven we nadrukkelijk aanraden om alle maatregelen om besmetting te voorkomen strikt te blijven opvolgen ten behoeve van uzelf en de mensen in uw omgeving. Ook na vaccinatie blijven de preventieve maatregelen voor COVID-19 dus van kracht en worden deze vanuit uw transplantatiecentrum ook strikt aangeraden.

  De combinatie van een vaccinatie met een COVID-19-vaccin samen met de nodige hygiënische maatregelen biedt nog steeds een betere bescherming dan vaccinatie of beschermingsmaatregelen apart.

  Recente studies hebben aangetoond dat transplantpatiënten onder immunosuppressieve medicatie na vaccinatie een lagere weerstand opbouwen tegen COVID-19 (door lagere spiegel aan antistoffen), waardoor ze minder beschermd zijn in vergelijking met een andere persoon; de overheid werkt aan een advies rond een derde vaccinatie bij bepaalde categorieën.

  U mag het reizen naar een buitenlandse bestemming hervatten conform de aanbevelingen van de overheid https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ maar het volgende wordt stellig aangeraden:

  1. Bespreek steeds met uw behandelende arts of reizen voor u als transplantatiepatiënt in huidige omstandigheden aangewezen is.
  2. Volg bij het plannen van uw reis steeds de info op https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/Internationale_verplaatsingen_21052021_NL.pdf. De lijst met landen en de aanbevelingen met betrekking tot reizen naar die landen worden dagelijks aangepast https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/. Het wordt aangeraden om risico-landen/- zones zeker te vermijden.
  3. Een coronacertificaat zal nodig zijn bij het reizen binnen de Europese Unie.
   Vanaf 1/7/2021 kan u dit attest ontvangen als u volledig gevaccineerd bent of een negatieve PCR-test (niet ouder dan 72 uur) of negatieve sneltest (niet ouder dan 24 uur) kan voorleggen of u in de afgelopen 6 maanden positief testte op het coronavirus.
   Meer info en de juiste richtlijn per lidstaat, kan u vanaf begin juli raadplegen via website van de Europese Unie https://reopen.europa.eu/nl of via Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken https://diplomatie.belgium.be/nl.
   Het coronacertificaat is digitaal beschikbaar via www.mijngezondheid.be. U kan dit ook per post laten toesturen.
  4. Volg op uw reisbestemming nog steeds alle voorzorgmaatregelen (hygiënische en ‘social distancing’ aandachtspunten) ter voorkoming van een (COVID-19-) infectie. Ook al verblijft u in een zone met beperkt risico. Een gedeeltelijke of volledige vaccinatie met één van de COVID-19-vaccins, of het feit dat u eerder reeds COVID-19 doormaakte, geeft u geen vrijgeleide om maatregelen te negeren of zelfs te versoepelen.

  Eind mei zouden alle risicopatiënten een vaccinatie-uitnodiging moeten gekregen hebben.

  Indien u nog niet werd uitgenodigd, kijk dan eerst via www.myhealthviewer.be om na te gaan of u op de lijst staat van personen die voorrang krijgen bij de vaccinatie.

  • Als u niet op die lijst staat, neem dan contact op met uw vaste huisarts, die je GMD (Globaal Medisch Dossier) beheert. Als uw huisarts oordeelt dat u inderdaad een risicopatiënt bent, kan hij/zij u nog steeds toevoegen aan de lijst. Als u geen vaste huisarts hebt, maak dan best een afspraak met een huisarts in uw buurt.
  • Als u wel op de lijst staat en u heeft nog geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met het vaccinatiecentrum van uw regio. De contactgegevens van uw vaccinatiecentrum vindt u via https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatiecentra-in-vlaanderen-waar-krijg-ik-mijn-vaccin. Mogelijk is er iets misgelopen met uw uitnodiging.
  • U kan u ook inschrijven op de reservelijst via www.qvax.be (voor Vlaanderen) en via www.bruvax.brussels.doctena.be (voor Brussel). U wordt dan opgeroepen als er een plaats vrijkomt in het geval iemand anders niet komt opdagen. Op deze manier kan u uw vaccin iets eerder toegediend krijgen.

  Bron: persbericht Task Force Vaccinatie 25 mei 2021)

  De volgende vier vaccins zijn goedgekeurd door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA).

  1. BioNTech-vaccin - Pfizer
  2. Spikevax-vaccin - Moderna:
   Het BioNTech-vaccin van Pfizer en het Spikevax-vaccin van Moderna worden toegediend bij alle volwassenen (2 dosissen)
  3. Vaxzevria-vaccin van AstraZeneca:
   Het Vaxzevria-vaccin van Astra Zeneca (2 dosissen) wordt enkel toegediend bij personen vanaf 41 jaar. Personen die een eerste inenting kregen met het Vaxzevria-vaccin, zullen ook voor hun tweede prik een Vaxzevria-vaccin toegediend krijgen.
   Voor het Vaxzevria-vaccin is de tijd tussen de twee dosissen ingekort van 12 weken naar 8 weken. Dit geldt enkel voor mensen die uitgenodigd worden vanaf de week van 24 mei! Wie vóór die datum uitgenodigd werd of wie al een eerste prik gekregen heeft, krijgt pas na 12 weken zijn tweede spuit.
  4. Janssen-vaccin - Johnson & Johnson:
   Het Janssen-vaccin (1 dosis) zal voorlopig enkel gegeven worden aan personen vanaf 41 jaar. Momenteel worden mensen jonger dan 41 jaar standaard dus niet uitgenodigd voor een vaccinatie met een Janssen-vaccin in de vaccinatiecentra. Ben je tussen 18 en 41 jaar? Dan kan je via QVAX aangeven dat je wel bereid bent om gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin, als je daarover eerst voldoende geïnformeerd bent https://www.laatjevaccineren.be/via-qvax-inschrijven-voor-een-janssen-vaccin.

  (Bron: www.laatjevaccineren.be)

  U kan niet kiezen met welk vaccin u ingeënt wordt.

  Volgens het advies van de Hoge Gezondheidsraad van 10 maart kan iedereen boven de 18 jaar met elk van de beschikbare vaccins ingeënt worden, dus ook met het Spikevax vaccin van Astra Zeneca.

  • Een uitzondering wordt gemaakt voor personen met een zeldzame ziekte die een behandeling met een adeno-geassocieerd-virus (AAV) vereist. Zij worden met een mRNA-vaccin (dus niet met het vaccin van Astra Zeneca) ingeënt.
  • Patiënten met andere onderliggende aandoeningen kunnen wel met het Spikevax vaccin van Astra Zeneca worden ingeënt. Het Europees Geneesmiddelenagentschap liet op 18 maart tijdens een persconferentie weten dat men gerust kon blijven inenten met dit vaccin. Ook de Hoge Gezondheidsraad beklemtoonde in zijn advies op 19 maart dat de voordelen van het gebruik van het vaccin zwaarder wegen dan de mogelijke risico’s.

  Meer informatie over de vaccins: https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccins/beschikbare-vaccins of stel uw vraag aan de chat robot/chatbot: https://vaccinchat.be/

  De experten van de Belgische Vereniging voor Trombose en Hemostase (Belgian Society on Thrombosis and Haemostasis, BSTH) geven in volgende link antwoorden geven op de meest gestelde vragen over de COVID-19-vaccins en trombose https://bsth.be/application/files/4216/1719/6991/BSTH_COVID-19_vaccination_NL_20210331.pdf.

  Dit risico bestaat, maar de kans op besmetting is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon.

  Lees meer over hoe het virus op oppervlaktes en voorwerpen overleeft en wat de risico's zijn.

  De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

  Lees meer over de symptomen van COVID-19.

  Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als “risicogroepen” en zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen.

  Lees meer over risicofactoren en risicogroepen.

  Getransplanteerden worden gerekend tot de risicogroep voor ernstige ziekte.

  Personen met ernstige stoornissen van de immuniteit kunnen het virus verlengd dragen. Of u als getransplanteerde hiertoe behoort kan u met uw transplantatiearts bespreken.

  Het is voorlopig onduidelijk of getransplanteerden een hoger risico hebben om het virus op te lopen. Getransplanteerden worden wel gerekend tot de risicogroep voor ernstige ziekte, hoewel studies dit nog niet hebben bewezen.

  Personen met ernstige stoornissen van de immuniteit kunnen het virus verlengd dragen. Of u als getransplanteerde hiertoe behoort kan u met uw transplantatiearts bespreken.

  Vaccinatie voor ‘risicopatiënten’ inclusief patiënten die een transplantatie ondergingen en de patiënten die op de wachtlijst staan is vrijwillig, maar wordt aangeraden, door middel van de huidige beschikbare ‘geïnactiveerde” of mRNA-vaccins. Dit ongeacht of u al een COVID-infectie hebt doorgemaakt of niet. De vaccinatie is gratis.

  n.b. Voor patiënten die een stamceltransplantatie ondergingen wordt er momenteel aangeraden om de vaccinatie uit te stellen tot 6 maanden na de stamceltransplantatie om de kansen te verhogen tot het afweersysteem terug voldoende functioneel is.

  Indien u de diagnose van COVID-19 krijgt neem dan meteen contact op met uw transplantatiearts of transplantatieteam en bespreek wat er met uw therapie moet gebeuren. U vindt de contactgegevens op www.uzleuven.be/corona-transplantaties.

  In de thuissituatie dient u uw inname van medicatie ongewijzigd verder te zetten tenzij uw transplantatiearts u anders voorschrijft. Bij opname in het ziekenhuis wordt dit bepaald door de behandelend arts in nauwgezet overleg met de transplantatiearts.

  Voor iedereen gelden hierbij dezelfde preventiemaatregelen die de overheid opmaakte. Ook iemand die getransplanteerd is dient deze adviezen strikt na te leven.

  Zorg voor de goede hygiënemaatregelen:

  • Was uw handen regelmatig en grondig, reken 40 tot 60 seconden met water en zeep of 20 seconden met handalcohol.
   Bekijk hoe u uw handen best ontsmet en wast.
  • Nies en hoest in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Als u geen papieren zakdoek heeft, hoest of nies in uw elleboogholte. Nooit in uw handen.
  • Schud geen handen, geef geen kussen.
  • Geef geen knuffels aan iemand met wie u niet samenwoont.
  • Begroet elkaar op afstand door te zwaaien, knipoog …
  • Houd steeds (minstens) 1,5 meter afstand (= 2 armlengtes) als u in contact komt met mensen met wie u niet onder hetzelfde dak woont.
  • Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen, winkels.
  • Let erop dat u uw gezicht zo weinig mogelijk aanraakt met uw handen.
  • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn en houd voldoende afstand.
  • Vermijd ook zieke huisgenoten.
  • Blijf thuis als u zelf ziek bent en ga zeker niet werken.
  • Eet gezond.
  • Blijf lichamelijk actief door geregeld te gaan wandelen of fietsen.
  • Tracht positief te denken. Praat erover als u het moeilijk heeft en zo nodig zoek gepaste hulp hiervoor.

  Extra aanbevelingen als u tot een risicogroep behoort:

  • Moedig de mensen met wie u samenwoont (ook de kinderen!) aan om zeker ook de voorgeschreven basispreventie- en hygiëneregels nauwgezet op te volgen.
  • Tracht niet essentieel contact met mensen van buiten uw gezin sterk te beperken.
  • Hoewel kinderen minder ernstig ziek worden van het coronavirus (SARS-CoV-2), kunnen zij het wel verspreiden en is het voor hen moeilijker hygiëne- en afstandsregels te respecteren.
  • Probeer contacten met kinderen dan ook voor zover mogelijk te beperken/vermijden.
  • Tracht zeker het contact met zieke personen te vermijden.
  • Vermijd zeker plaatsen waar veel mensen zijn, omdat ‘social distancing’ hierdoor in het gedrang komt. Dit wil tot nader order zeggen:
   • Vermijd het nemen van het openbaar vervoer.
   • Reis niet met een vliegtuig.
   • Vermijd alle evenementen en activiteiten waarbij veel mensen samenkomen (sport, concert, congres, beurs, zwembad, bioscoop, sauna, sportzaal, drukke cafés en restaurants, …), zeker zo in een kleine afgesloten ruimte.
   • Bezoek geen kinderdagverblijf of rust- en verzorgingstehuis.
   • Vermijd de lift, neem liever de trap indien mogelijk en haalbaar.
   • Stel uw aankopen in een grootwarenhuis of andere winkel uit tot op een rustig moment.
   • Als u van uw behandelende arts specifieke richtlijnen kreeg (bv. voeding, verzorging,…), blijf die dan ook zeker opvolgen.

  Bekijk filmpje: hoe besmetting voorkomen.

  Bij vragen, neem zeker contact op met uw behandelende arts.

  • Volg nauwgezet de algemeen geldende preventie- en hygiënemaatregelen op.
  • Moedig alle mensen met wie u in contact komt dit ook te doen.
  • Vertoont u symptomen van hoest, keelpijn, koorts of bent u mogelijks besmet met het coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts en volg de instructies die u ontvangt.
  • Bespreek met uw werkgever en arbeidsarts/arbeidsgeneeskundige dienst de werkomstandigheden.
  • Ga eerst na of thuiswerken of telewerk mogelijk is in uw arbeidssituatie.
  • Indien dit niet kan, is het zeer belangrijk dat het risico op besmetting op de werkplaats zo klein mogelijk wordt gehouden (door voldoende handhygiëne, afstandsbewaking, dragen van mondmaskers). Hiervoor kunnen noodzakelijke werkaanpassingen soms nodig zijn.
  • Indien dit alles op het werk niet kan gegarandeerd worden, informeer u of u eventueel verlof voor medische bijstand of een andere vorm van loopbaanonderbreking kan aanvragen.
  • Recent is er ook een wetgeving gecreëerd waarmee uw behandelende arts u een preventieve quarantaine, dus werkongeschiktheid, kan voorschrijven als er omwille van medische redenen hiertoe een noodzaak is.
  • Als u tijdens die quarantaine thuis telewerk kan doen, betaalt de werkgever uw loon verder uit. Lukt telewerk niet, dan kunt u via het speciale quarantaineattest een uitkering aanvragen voor tijdelijke werkloosheid o.w.v. corona.

  ! Let op: met een quarantaineattest mag u het huis NIET verlaten!

  Meer info

  Ja, op voorwaarde dat je je werkgever een quarantaineattest bezorgt. Je arts moet dit attest voorschrijven.

  Dit quarantaineattest geldt voor werknemers:

  • die in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon;
  • die zelf besmet zijn maar geen symptomen vertonen;
  • waarvan de medische situatie een risico is omdat de patiënt tot een risicogroep behoort;
  • waarvan een inwonend familielid risicopatiënt is omdat hij of zij tot een risicogroep behoort. Deze laatste voorwaarde is nieuw en geldt sinds 3 juli 2020.


  Wat betekent dit financieel?

  • Werknemers en ambtenaren die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, krijgen hun loon doorbetaald wanneer telewerk mogelijk is. Wanneer geen telewerk mogelijk is, krijgen werknemers op basis van het medisch getuigschrift een uitkering van tijdelijke werkloosheid.
  • Zelfstandigen die gevraagd worden om zich in quarantaine te plaatsen, kunnen via hun sociaal verzekeringsfonds aanspraak maken op een overbruggingskrediet.


  Meer informatie?

  Contacteer je huisarts.

  • Gezonde eet- en leefgewoonten zullen u niet extra beschermen tegen een besmetting, maar kunnen de gevolgen ervan wel beperken.
  • Door gezond te eten, genoeg te slapen en regelmatig te bewegen (met aandacht voor de algemeen geldende preventie- en hygiënemaatregelen i.v.m. corona) zorgt u voor een zo hoog mogelijke weerstand en algemene toestand.
  • Door gezond en gevarieerd te eten, ontvangt u voldoende mineralen en vitaminen. Neem nooit op eigen initiatief supplementen in, dit dient altijd in overleg te gebeuren met uw transplantatiearts.
  • Wijzig of stop nooit op eigen initiatief de door de arts voorgeschreven medicatie.

  Bij vragen contacteer zeker uw behandelende arts.

  COVID-19 werd reeds vastgesteld bij patiënten die op de wachtlijst staan. Patiënten met een gevorderde ziekte lopen een hoger risico. In het bijzonder patiënten op leeftijd, met overgewicht, hoge bloeddruk, suikerziekte, luchtwegaandoeningen, enz. (bekijk risicogroepen COVID-19). Ook mannen lijken een hoger risico te lopen om ernstige ziekteverschijnselen te vertonen. Net als voor iedereen zijn de maatregelen om contact te vermijden essentieel (handen wassen, fysieke afstand houden, een mondmasker dragen, enz.). Indien u COVID-19 zou ontwikkelen, wordt u tijdelijk inactief gezet op de wachtlijst tot u genezen bent en geen drager meer bent van het virus.

  Elke beslissing om een orgaan te transplanteren is een overweging; een balans tussen de verwachte overlevingskans en het transplantatierisico in vergelijking met het risico om op de wachtlijst te blijven zonder transplantatie (analyse van het verloop van de ziekte, het verloop van het ziektebeeld en de kans op overlijden). COVID-19 is voor ons een nieuwe factor waarmee we rekening zullen houden bij de beslissing om al dan niet door te gaan met een transplantatie. Als patiënt heeft u steeds de mogelijkheid om dit met uw behandelende arts te bespreken en zo u dit zelf wenst, de transplantatie tijdelijk uit te stellen. Indien wij niets van u horen, blijft u actief op de wachtlijst.

  Bij elke transplantatie bestaat er een risico van overdracht van infecties van de donor naar de ontvanger. Om dit risico te verkleinen, worden de donor en de donororganen zeer intensief getest, hoewel nul risico nooit kan gegarandeerd worden.

  Om de kans van overdracht tot een uiterst minimum te beperken, worden alle donoren op COVID-19 getest. Indien COVID-19 wordt aangetoond, kan deze persoon geen donor meer zijn en dus geen organen afstaan voor transplantatie.

  Contacteer direct telefonisch uw behandelende arts (huisarts of transplantatiearts), die verder zal bepalen wat er in uw situatie dient te gebeuren.

  Mocht u de laatste weken COVID-19 klachten doorgemaakt hebben, laat dit dan ook zo snel mogelijk weten aan uw transplantatiearts. Het is belangrijk dat we in UZ Leuven over deze gegevens kunnen beschikken om een beter beeld te krijgen over de mogelijke COVID-19 problemen bij getransplanteerde patiënten of bij patiënten op de wachtlijst voor transplantatie.

  Indien u op de wachtlijst staat zou het te gevaarlijk zijn om u te transplanteren indien u een COVID-19 infectie heeft, zelfs met milde of zonder symptomen. Wanneer u opgeroepen wordt voor een transplantatie wordt er standaard een COVID-19 test uitgevoerd om zeker te zijn dat u het virus niet draagt. Mocht u COVID-19 hebben, wordt de transplantatie geannuleerd en zal u op de wachtlijst tijdelijk inactief komen te staan tot u weer genezen bent.

  Zeker!

  Mensen met gezondheidsklachten die niets te maken hebben met COVID-19, kunnen steeds bij de huisarts of transplantatiearts terecht.

  Stel bij problemen nooit een contact uit. Als u te lang blijft rondlopen met klachten bestaat het risico dat de problemen toenemen.

  Maakt u zich zorgen over een klacht/symptomen, neem telefonisch contact op met uw arts.

  De consultaties en onderzoeken in UZ Leuven worden langzaam aan terug opgedreven. Er gelden strikte richtlijnen voor iedereen die naar het ziekenhuis komt.

  Bij medische problemen kan u steeds contact opnemen met uw transplantatiearts.

  Uw arts (en tijdens de nacht of weekend, de arts met wachtdienst), kan dan beslissen of er een mogelijke opnamereden bestaat en u naar de spoedgevallendienst dient te komen of een eerste evaluatie (en eventuele COVID-19 test) via de huisarts moet verlopen.

  Alle up-to-date info over de organisatie van consultaties en opnames kan u terugvinden via de link: https://www.uzleuven.be/nl/corona

  U kan erop rekenen dat elk ziekenhuis al het mogelijke doet om een besmetting te vermijden. Dus ook als iemand naar het ziekenhuis komt voor operatie, behandeling, consultatie, ….

  Net zoals bij de huisarts worden patiënten met mogelijke besmetting door het coronavirus en de andere patiënten van elkaar gescheiden en apart onderzocht, behandeld.

  Hoewel er alles aan wordt gedaan om blootstelling aan het virus te beperken, werd besmetting door COVID-19 al vastgesteld en kunnen wij niet volledig uitsluiten dat u geen COVID-19 besmetting kan oplopen tijdens uw ziekenhuisopname.

  De medicatie om afstoting te voorkomen, vermindert uw afweersysteem en kan u vatbaarder maken voor het ontwikkelen van infecties in het algemeen, voornamelijk tijdens de eerste weken of maanden na de transplantatie. Dit is waarschijnlijk ook niet anders met COVID-19. We verzamelen momenteel gegevens betreffende patiënten die na transplantatie COVID-19 hebben ontwikkeld. De eerste gegevens waarover we beschikken, stellen voorzichtig dat het risico op het ontwikkelen van de COVID-19 ziekte na transplantatie niet noodzakelijk hoger is bij transplantatiepatiënten en dat de ziekte niet noodzakelijk ernstiger is. Maar we moeten uiterst behoedzaam zijn aangezien er toch ernstige COVID-19 infecties en overlijdens wereldwijd gerapporteerd werden na transplantaties (zowel bij recent getransplanteerden als bij mensen die al enige tijd getransplanteerd zijn).

  Patiënten die ouder zijn en te kampen hebben met overgewicht, hypertensie, diabetes of luchtwegaandoeningen enz. lopen een hoger risico op ernstige ziekte. Alle maatregelen om contact te vermijden (handen wassen, fysieke afstand, masker, enz.) blijven essentieel.

  Zeker!

  Alle hulpverleners, dus ook de thuisverpleegkundigen en gezinshelpers, hebben de nodige instructies gekregen van de overheid en trachten zeer strikt de hygiënische maatregelen te volgen om de overdracht van een COVID-19 infectie te vermijden.

  De thuishulpverleners passen de strikte handhygiëne toe en dragen momenteel maskers en een schort ter bescherming.

  Heeft u toch nog vragen, contacteer dan gerust de verantwoordelijke van uw thuisverplegingsdienst of dienst voor gezinszorg.

  Momenteel is geen medische reden om al de werknemers met een onderliggende pathologie standaard te adviseren om thuis te blijven.

  Elke medische situatie van een getransplanteerde is uniek. Het is steeds nodig om te bekijken of er naast de transplantatie zelf, ook andere bijkomende factoren aanwezig zijn zoals diabetes, chronische nierinsufficiëntie, obesitas, chronische long- of cardiovasculaire ziekten… die een weerslag kunnen hebben op tewerkstellingsmogelijkheid.

  Tewerkstelling kan enkel als u zelf geen COVID-19 symptomen heeft.

  • Indien u twijfelt of u in uw specifieke gezondheidssituatie in deze coronatijden (terug) kan gaan werken, neem dan zeker contact op met uw behandelende arts.
  • Deze kan best beoordelen of er in uw specifieke medische situatie sprake is van verminderde immuniteit en of u een verhoogd risico loopt op besmetting.
  • Neem contact op met uw werkgever en de arbeidsarts of arbeidsgeneeskundige dienst en bespreek met hen uw werkomstandigheden.
  • De arbeidsarts heeft een duidelijker beeld van wat uw specifieke werkomstandigheden zijn en kan mee bekijken op welke manier uw takenpakket tijdelijk zou kunnen aangepast worden zodat u minder risico op een besmetting loopt.
  • De contactgegevens van uw arbeidsarts kunt u opvragen bij de personeelsdienst van uw organisatie. Meestal is dit ook terug te vinden in het arbeidsreglement (of op het intranet van uw bedrijf).
  • Zelfstandigen hebben geen arbeidsarts, maar kunnen, als ze in een bedrijf werken als zelfstandige, altijd info inwinnen bij de preventiedienst of bedrijfsarts van het bedrijf.
  • Werkgevers hebben een preventieplicht, ze moeten wettelijk de nodige maatregelen nemen voor de bescherming, veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Dit betekent dat de werkgevers rekening moeten houden met de gezondheidssituatie van elke individuele werknemer en dus ook met uw verminderde immuniteit.
  • De standaard hygiënische maatregelen (handen wassen, hoest- en nieshygiëne) zeer strikt toe te kunnen passen.
  • Nauw contact (straal van min 1,5m) met derden en zeker potentieel zieke mensen te vermijden.
  • Grote massa’s te vermijden waarbij het niet mogelijk is om een afstand van meer dan 1,5 m te respecteren, bv. transport met het openbaar vervoer.
  • Geen zorg te verlenen aan personen met bevestigde infecties.
  • Alert te zijn voor symptomen. Bij symptomen: thuisblijven en onmiddellijk telefonisch de huisarts te raadplegen.
  • Bij de minste twijfel uw behandelend arts te contacteren zodat deze met kennis van zaken een behandeling en een bijkomend individueel advies kan geven.
  • Ga na of thuiswerken of telewerk mogelijk is in uw arbeidssituatie.
  • Indien dit niet kan, moet het risico op besmetting op de werkplaats zo klein mogelijk gehouden worden. Er moet gegarandeerd kunnen worden dat er voldoende handhygiëne, afstandsbewaking en het dragen van mondmaskers mogelijk is. Soms zijn hiervoor werkaanpassingen nodig; zo kan een lesgevende leerkracht op een secretariaat tewerkgesteld worden.

  Indien in de preventieregels m.b.t. uw tewerkstelling niet gegarandeerd kunnen worden en er medische noodzaak toe is, kan uw arts u een preventieve quarantaine, dus arbeidsongeschiktheid voorschrijven, ondanks het feit dat u niet ziek bent.

  Als u tijdens die quarantaine thuis telewerk kan doen, betaalt de werkgever uw loon verder uit.

  Lukt telewerk niet, dan kan via het speciale quarantaineattest dat geldt voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen arbeidsongeschiktheid toegekend worden.

  • Werknemers uit de particuliere sector
   Ontvangen een tijdelijke werkloosheidsuitkering (dus via RVA) op basis van het quarantaineattest dat ze aan de werkgever geven.
  • Zelfstandigen die in quarantaine geplaatst worden gedurende tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen vragen via hun sociaal verzekeringsfonds een overbruggingsrecht aan.

  ! Let op: Met een quarantaineattest mag u het huis NIET verlaten!

  Meer info

  Op 4 mei 2020 werd er door de Nationale Arbeidsraad een regeling uitgewerkt voor mensen die niet ziek zijn, maar uit voorzorg voor besmetting met het coronavirus niet kunnen gaan werken en in thuisquarantaine moeten blijven (kan voor een getransplanteerde of voor een inwonend familielid).

  Hiervoor werd een quarantaineattest ontwikkeld.

  ! Let op: Met een quarantaineattest mag u het huis NIET verlaten!

  Het nodige attest en info kan u vinden op de site van het RIZIV.

  Dit ‘quarantaineattest’, kan ingevuld worden voor zowel werknemers als zelfstandigen. Het wordt afgegeven aan hen die zich niet naar hun werkplek kunnen begeven:

  • Omwille van contact met een geïnfecteerd persoon
  • Medische risicotoestand (bv immunodepressie)
  • Omdat ze zelf besmet zouden zijn, hoewel zij geen symptomen hebben.

  Dit attest moet afgegeven worden aan de werkgevers of aan de zelfstandigen.

  N.B.: Als de mensen effectief ziek zijn en hierom niet kunnen gaan werken dient er het normale arbeidsongeschiktheidsattest (‘formulier vertrouwelijk’) ingevuld worden dat ze aan hun ziekenfonds moeten afgeven. Daarna ontvangen ze ziekte-uitkeringen.

  Hoe zit het dan met de verloning in geval van gebruik van het quarantaineattest?

  Werknemers in de privé en ambtenaren die in quarantaine gaan (dus niet fysiek naar het werk gaan), maar wel telewerk doen, zij ontvangen dan hun loon/wedde.

  Indien telewerk niet mogelijk is en deze mensen in quarantaine gaan:

  • Werknemers uit de particuliere sector ontvangen een tijdelijke werkloosheidsuitkering (dus via RVA) op basis van het quarantaineattest dat ze aan de werkgever geven.
  • Zelfstandigen (bv. een schoonheidsspecialiste) die in quarantaine geplaatst worden gedurende tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen vragen via hun sociaal verzekeringsfonds een overbruggingsrecht aan.

  Blijf in beweging, dit is fysiek en mentaal zeer belangrijk.

  • Ga buiten fietsen of wandelen. Maar hou u wel steeds aan de geldende maatregelen. Hou steeds voldoende afstand en ga bij voorkeur met wie u samen onder hetzelfde dak woont, naar buiten.
  • Ook binnenhuis zijn er mogelijkheden om u fysiek actief te houden met tal van bewegingsapp ’s, hometrainer, trappen te doen,…
  • Op de website https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/beweegoefeningen vindt u ook wat tips en oefeningen.

  Eet en drink gezond

  Tracht te stoppen met roken
  Het is mogelijk dat rokers een grotere kans op een ernstige vorm van COVID-19 zouden hebben als ze besmet geraken met het coronavirus. Hun longen zijn kwetsbaarder, kunnen sneller ontsteken en die ontstekingen kunnen ook langer duren omdat hun weerstand lager is. Stoppen met roken is voor alle getransplanteerden een must, maar in deze tijden nog meer nodig dan anders. Zelfs al een paar dagen na de laatste sigaret zijn de luchtwegen van rokers in betere conditie, wat een herstel bij een eventuele infectie sterk verbetert.
  Hulp bij het stoppen met roken kan u vinden via https://www.tabakstop.be/ of https://www.uzleuven.be/nl/stoppen-met-roken-rookstopprogramma.

  Blijf sociaal actief
  Sociaal actief blijven terwijl verplaatsingen en samenkomsten vermeden worden, lukt ook. Organiseer hiervoor een video-call met een groep vrienden of familie, doe samen een work-out, yogasessie, praat over herinneringen, …. Neem de telefoon om met iemand te bellen. Check geregeld hoe het met de buren gaat. Schrijf een brief of kaartje naar hen die je lief hebt.

  Samen overwinnen we deze moeilijke periode!

  Tracht, indien dit medisch lukt, te blijven werken
  Ook telewerk kan tijdelijk een zinvol alternatief zijn.

  Laat af en toe los
  Er komt de laatste tijd zeer veel op ons af, zekerheden vallen weg of we staan onder druk.

  Erken uzelf als ervaringsdeskundige en bepaal zelf wat je zou kunnen helpen, gesteund op vroegere ervaringen.

  Geef erkenning aan uw gevoel van angst
  U angstig voelen is echt niet abnormaal.

  Bepaal zelf hoeveel info u emotioneel aankan en zoek deze info op
  Non-stop het nieuws checken is echt geen oplossing. Wees zorgvuldig in het lezen van info, bekijk enkel betrouwbare info. Geef zelf ook aan als u geen info meer wenst.

  Tracht er met anderen over te praten, maar waak erover dat u dit niet constant doet.
  Uw hoofd heeft ook rust nodig. Praat over wat er gebeurt met vrienden en familie, lucht uw hart, maar praat daarna ook over andere positieve dingen. Indien het psychisch zwaar begint te wegen, zoek dan actief psychische hulp. De zorgverleners van uw transplantatieteam kan u steeds contacteren.

  Tracht routine in uw leven te bouwen
  Routine zorgt dat er ook voorspelbaarheid aanwezig is.

  Spreek met lotgenoten van de transplantatieverenigingen

  Regelmatig de handen wassen en de fysieke afstand van 1,5 meter hanteren met personen met wie u niet samenwoont, zijn de meest effectieve maatregelen om zelf niet besmet te worden. Het dragen van een masker wordt als aanvullende maatregel gebruikt en dient vooral om anderen te beschermen waardoor het risico op besmetting verkleind wordt.

  Op sommige publieke plaatsen, waar de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden is het wettelijk verplicht om een masker te dragen.

  Lees meer over mondmaskers en hoe u besmetting en verspreiding kunt voorkomen.

  Dit kan via de site van het Agentschap Integratie en Inburgering via: https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

  Ook het Huis voor Gezondheid bundelde heel wat informatie in andere talen: https://www.huisvoorgezondheid.be/nieuws/algemeen/informatie-over-het-coronavirus-in-andere-talen/

  Gezien de grote onvoorspelbaarheid van de verspreiding van dit virus is het moeilijk om hierop een eenduidig antwoord te geven. De actuele verspreiding van de besmetting met alle up to date reisadviezen kunt u vinden op de site van buitenlandse zaken.

  Bespreek eerst steeds met uw behandelende arts of reizen in uw medische situatie aangewezen is.

  We raden u momenteel het nemen van een vliegtuig, trein of busreis om op uw bestemming te geraken af, omdat de afstandsregels er niet kunnen gegarandeerd worden met risico tot besmetting als gevolg.

  Het reizen met caravan, mobilhome of auto is haalbaar. Vermijd steeds ter plaatse op uw vakantiebestemming het contact met onbekenden, ga daarom bv. niet naar een drukke stad, vermijd grotere hotels.

  De geldende regels zoals:

  • afstand bewaren en
  • hygiënische maatregelen (zoals zeer regelmatig uw handen wassen) en
  • het dragen van een mondmasker op drukkere plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden blijven uitermate belangrijk.

  Hou er rekening mee dat u steeds tijdig uit uw vakantiebestemming vertrekt mocht er een uitbraak van het virus ontstaan.

  Bekijk ook zorgvuldig de voorwaarden van een eventuele annuleringsverzekering na.

  Zorg dat u altijd voldoende medicatie meeneemt naar uw vakantiebestemming en u deze steeds stipt inneemt.

  Laatste aanpassing: 18 januari 2022