Sociaal werker revalidatieteam

Sociaal werker - revalidatiecentrum Pellenberg

Revalideren kan emotioneel, relationeel en sociaal ingrijpend zijn en brengt gewijzigde toekomstverwachtingen met zich mee. Ook de omgeving van de patiënt ervaart soms verdriet en onmacht. Sociaal werkers geven informatie, persoonlijke ondersteuning en concrete hulp aan patiënten en hun naasten.

De sociaal werker

  • biedt emotionele ondersteuning bij ziekte en verlies.
  • is een luisterend oor en helpt mensen omgaan met de nieuwe thuis- en/of gezinssituatie.
  • neemt een belangrijke rol op in de weekendregeling, de ontslagvoorbereiding en de zorgcoördinatie.
  • geeft informatie en advies over sociale voorzieningen en financiële tegemoetkomingen voor personen met een handicap (bv. FOD Sociale Zekerheid (parkeerkaart), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), CARA, mutualiteit…).
  • beantwoordt vragen over ziekteverlof en arbeidsongeschiktheid.
  • neemt het thema werk- of schoolhervatting en dagbesteding multidisciplinair op.
  • brengt indien nodig de revalidant in contact met het CARA in het kader van medische rijgeschiktheid en begeleidt hem met de administratie die hierbij komt kijken.
  • helpt bij financiële en juridische vragen en verwijst indien nodig door naar de juiste instanties.
  • ondersteunt de dialoog tussen revalidant, zijn omgeving en het multidisciplinaire team om elkaar beter te begrijpen en wederzijds vertrouwen te vinden.

Indien nodig kan de revalidant taalbijstand of interculturele bemiddeling vragen zoals hulp van een tolk.

Nazorg

Ook na opname blijft opvolging belangrijk. Wij verwijzen u graag naar de gepaste diensten en hulpverleners in uw buurt.

Andere teamleden

Afdelingsarts

De arts stelt de diagnose, volgt u gedurende het hele revalidatieproces van nabij op, coördineert het teamwerk en draagt zo de eindverantwoordelijkheid voor de revalidatie.

Verpleegkundig team

De verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek medewerkers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor een vlot verloop van het verblijf op de afdeling. Tijdens de dagelijkse zorg leren ze de patiënt vaardigheden aan om zijn zelfstandigheid te vergroten.

Kinesitherapeuten

De kinesitherapeut werkt aan het herstel, het behoud en de verbetering van allerlei bewegingen om zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen verplaatsen en voortbewegen, eventueel met een geschikt hulpmiddel.

Ergotherapeuten

De ergotherapeut wil de revalidant zo goed mogelijk voorbereiden op het opnieuw deelnemen aan het dagelijks maatschappelijke leven, met aandacht voor de premorbide leefomgeving, werksituatie en activiteiten van de revalidant.

Psychologen

De psycholoog ondersteunt en begeleidt het verwerkingsproces van de revalidant en zijn familie en naasten, zowel individueel als samen, en geeft advies en begeleiding bij eventuele cognitieve problemen.

Logopedisten

De logopedist onderzoekt en behandelt de mogelijkheden en de beperkingen van de revalidant op vlak van taal, spreken, slikken en communicatie in het algemeen.

Sport- en bewegingstherapeuten

De sport- en bewegingstherapeut werkt vooral in groep aan je fysieke vermogen, oefent verplaatsingen binnen- en buitenshuis en helpt bij persoonlijke sportkeuze.

Diëtisten

De diëtist geeft praktisch voedingsadvies bij ongewenste gewichtstoename of gewichtsverlies, het volgen van een nieuw dieet, slik- en kauwproblemen of een slechte wondheling tijdens de revalidatie.

Pastors

De pastor gaat graag met de revalidant in gesprek. In een rustig en vertrouwelijk gesprek is er ruimte voor het zoeken naar levenswaarden en eventueel voor ondersteuning van de geloofsbeleving.

Vrijwilligers

De vrijwilligers helpen om het verblijf in het revalidatiecentrum aangenamer te maken. Dat doen ze door te helpen bij onder meer de maaltijdbedelingen, het uitlenen van boeken uit de bibliotheek en het begeleiden van uitstapjes. Ze staan ook altijd open voor een goed gesprek.

Ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen zijn ex-revalidanten die als lotgenoot en rolmodel een luisterend oor en mentale ondersteuning bieden. Zij geven praktische tips, advies en steun vanuit hun eigen ervaring.
Laatste aanpassing: 7 december 2021