Gebruiksvoorwaarden zorgverlenerprocedures oncothuis

De procedureteksten die u hierbij kan raadplegen zijn uitgewerkt in opdracht van UZ Leuven en zijn uitsluitend bestemd voor toepassing binnen de bedoelde context.

Betrokken tekst is auteursrechtelijk beschermd. Hij mag op geen enkele wijze, ook niet ten dele, worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om deze webpagina te kunnen bekijken), gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, openbaar gemaakt of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UZ Leuven.

Deze proceduretekst werd met de nodige zorg voor doeltreffendheid, volledigheid en juistheid opgesteld. Dit sluit niet uit dat hij onvolkomenheden kan bevatten.

Gebruikers buiten UZ Leuven dienen er rekening mee te houden dat deze procedure een interne procedure van UZ Leuven betreft die regelmatig intern kan worden geüpdated. Geprinte documenten zijn enkel geldig indien de inhoud overeenstemt met de definitieve geldige elektronische versie.

UZ Leuven, noch de auteurs van de proceduretekst, noch de medewerkers van UZ Leuven of de KU Leuven kunnen door derden aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade bij wie dan ook naar aanleiding van het ter kennis nemen, toepassen of aanwenden van de in de proceduretekst voorkomende informatie en eventuele verwijzingen.

Laatste aanpassing: 20 augustus 2021