COVID-19

COVID-19 is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2 coronavirus. Alles wijst erop dat het virus waarschijnlijk afkomstig is van een dierlijke bron. Het virus is van mens tot mens overdraagbaar en heeft zich verspreid over zo goed als alle landen in de wereld.

Symptomen

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn:

 • Koorts
 • Hoest
 • Kortademigheid
 • Verlies van geur- en smaakzin
 • Keelpijn
 • Pijn op de borst

Een veelheid aan andere symptomen is mogelijk, maar deze zijn niet frequent en niet typisch voor COVID-19.

Heb u deze ziektetekens of symptomen?

Contacteer dan uw huisarts telefonisch. Alleen patiënten met een ernstig ziektebeeld van COVID-19 worden in het ziekenhuis opgenomen.

Ernst van de ziekte

Sommige personen maken de ziekte door zonder ziektetekens en kunnen toch besmettelijk zijn.

De meeste geïnfecteerde personen worden niet ernstig ziek: zij ontwikkelen bijna geen symptomen, een bovenste luchtweginfectie of een griepachtig beeld.

Een kleiner deel van de geïnfecteerde personen ontwikkelt een ernstig ziektebeeld, voornamelijk onder vorm van een longontsteking, waarbij dan andere verwikkelingen mogelijk zijn en nood aan beademing op intensieve zorgen noodzakelijk kan zijn.

Risicofactoren

Geïnfecteerde personen op hoge leeftijd of met andere voorafbestaande aandoeningen (diabetes, overgewicht, longaandoeningen, hart- en vaatziekten …) hebben een sterk verhoogd risico op ernstige ziekte.

Af en toe kunnen ook personen zonder risicofactoren kritisch ziek worden.

De kans op overlijden door COVID-19 hangt af van een heel aantal factoren, maar neemt over het algemeen toe met toenemende leeftijd en het aantal/de ernst van onderliggende aandoeningen. Door het grote aantal vatbare personen, de snelle verspreiding en door het gebrek aan effectieve geneesmiddelen, leidt COVID-19 snel tot overbelaste gezondheidssystemen.

Risicogroepen

Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als risicogroepen en zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het zijn voornamelijk personen ...

 • ouder dan 65 jaar
 • die lijden aan ernstige, chronische aandoeningen (diabetes, hypertensie, chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leverziekten en maligniteiten)
 • met overgewicht / obesitas
 • die roken
 • van wie het immuunsysteem verzwakt of door medicatie onderdrukt is, bv. kankerpatiënten, patiënten die een transplantatie ondergingen …

Besmetting

Het virus verspreidt zich vanuit de mond en neus van geïnfecteerde personen via druppeltjes en direct contact naar andere personen en is vrij besmettelijk.

Virussen kunnen niet zelfstandig leven, ze hebben dierlijke of menselijke cellen nodig om zich te vermenigvuldigen.

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij praten, hoesten en/of niezen vrijkomen. Via die kleine druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken.

Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met dit coronavirus.

Het risico op besmetting verkleint door minstens 1,5 meter afstand te houden van andere personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een zeer goede handhygiëne.

Dit risico bestaat, maar de kans op besmetting is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon.

Het coronavirus kan soms tijdelijk overleven op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Het virus overleeft langer op plastic en staal (tot 72 uur) dan op koper en karton (minder dan één dag).

Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven.

Het virus is gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Wie virusdruppeltjes, via contact met de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus.

Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die mogelijks door andere mensen werden aangeraakt. Door een oppervlak grondig te reinigen of te ontsmetten, worden de virusdeeltjes verwijderd.

Vaccinatie

Patiënten krijgen hun vaccins via de overheid, niet via UZ Leuven. Als u in aanmerking komt, zal u een uitnodiging van de Vlaamse overheid krijgen om u naar een vaccinatiecentrum te begeven. Wij benadrukken dat de COVID-19-vaccins veilig zijn en een uitstekende bescherming bieden tegen COVID-19. Vaccinatie is de meest effectieve manier om uzelf en de personen in uw omgeving te beschermen. Vaccinatie van voldoende personen is ook de beste manier om een snelle hervatting van het normale leven en afbouw van de coronamaatregelen mogelijk te maken.

Op dit ogenblik zijn er vier vaccins goedgekeurd voor gebruik in België. Die vier vaccins ondergingen uitgebreid onderzoek naar hun werkzaamheid en hun veiligheid. Elk van die vaccins biedt een goede bescherming tegen COVID-19, en is uiterst veilig. In zeer strikt uitgevoerde studies met tienduizenden personen bleek dat er niet meer nevenwerkingen gemeld werden bij gevaccineerde personen dan bij controlepersonen die geen vaccin kregen.

Ook nog na de goedkeuring, wordt de veiligheid van geneesmiddelen, inclusief vaccins, nauwlettend opgevolgd. In Europa en elders in de wereld werden op enkele maanden tijd honderden miljoen personen gevaccineerd. Gezondheidsklachten die gemeld worden na vaccinatie worden grondig onderzocht door internationale en nationale gezondheidsorganisaties.

De afgelopen weken hebben zich enkele gevallen van ongewone bloedstolsels met een laag aantal bloedplaatjes voorgedaan na toediening van het AstraZeneca-vaccin. Momenteel is het nog niet zeker of die uiterst zeldzame nevenwerking eigen is aan het type vaccin. Die nevenwerking wordt op dit ogenblik ook onderzocht bij andere vaccins.

Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA en de Internationale vereniging voor Trombose en Hemostase benadrukken dat de kans op deze zeer zeldzame nevenwerking niet opweegt tegen de vele male grotere voordelen die vaccinatie biedt.

Het ziekenhuis ontving naar aanleiding van die berichtgeving ongeruste vragen van patiënten omtrent vaccinatie met AstraZeneca.

Onderzoek toont momenteel aan dat er geen enkel verband bestaat tussen een medische of familiale voorgeschiedenis van bloedklonters, behandeling met bloedverdunnende medicatie, of andere risicofactoren voor trombose en de kans op die – uiterst zeldzame - nevenwerking. Het gaat immers om een totaal ander ziektemechanisme. Het risico is voor elke gevaccineerde persoon uiterst klein. Het risico is niet hoger voor bepaalde risicopatiënten.

Het risico op een ernstig verloop van COVID-19 en op complicaties of op overlijden door COVID-19 is wèl vele malen hoger bij personen met een medische voorgeschiedenis van bloedklonters, met gebruik van bloedverdunners of met een familiale voorgeschiedenis van trombose. Deze personen hebben dan ook het meeste baat bij een goede bescherming door vaccinatie.

Daarom adviseert UZ Leuven aan risicopersonen om zich te laten vaccineren en in te gaan op de uitnodiging van de overheid.

Meer weten over vaccinaties?

Voorkom besmetting en verspreiding

 • Vermijd nauw contact met anderen - houd voldoende afstand (ongeveer 1,5 meter).
 • Draag een neus-mondmasker als afstand houden niet mogelijk is.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep / ontsmettende handgel.
 • Bedek uw mond en neus bij hoesten en niezen. Gebruik daarvoor liefst een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen daarna in een afgesloten vuilnisbak.
Help besmetting te voorkomen

Draag het juiste neus-mondmasker

In situaties waar voldoende afstand houden onmogelijk is: gebruik een (stoffen) neus-mondmasker.

 • Chirurgische neus-mondmaskers zijn te koop in de erkende apotheken en in de supermarkten.
 • U kunt ook zelf een stoffen neus-mondmasker maken volgens de instructies op https://maakjemondmasker.be/
Viroloog Marc Van Ranst over het correct dragen van het juiste mondmasker

Het dragen van een neus-mondmasker helpt enkel als het correct gedragen wordt. We geven u uitleg over het opzetten, dragen, afzetten, wassen en bewaren van een neus-mondmasker.

Vragen en meer info

Als patiënt, huisarts of werkgever kunt u met vragen over het COVID-19 terecht de website van de overheid info-coronavirus.be/nl.

Meer weten over COVID-19?

Laatste aanpassing: 25 mei 2023