Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als patiënt?

Wanneer UZ Leuven gegevens van u verwerkt, ontstaan er verschillende rechten voor u als betrokkene. We vatten uw belangrijkste rechten samen. Een volledig overzicht van uw rechten vindt u in ons privacyreglement.

Recht op inzage en kopie

U heeft het recht om in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen te weten welke persoonsgegevens we van u bijhouden, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. U heeft ook het recht om van deze informatie kosteloos een kopie te krijgen.

Recht op verbetering en vervollediging

Wanneer u meent dat UZ Leuven onvolledige of onjuiste gegevens over u bijhoudt, dan heeft u het recht om deze gegevens kosteloos te laten verbeteren of vervolledigen.

 • In het geval van objectief onjuiste of onvolledige gegevens kan een aanvulling toegestaan worden op eenvoudig verzoek. Een verbetering kan worden toegestaan na akkoord van de behandelend arts of de hoofdarts.
 • In het geval verbetering wordt gevraagd van een subjectief oordeel of gegeven, kan op verzoek een aanvulling worden toegestaan, maar geen verbetering.

Recht op wissing

Wanneer u van oordeel bent dat het niet langer nodig is om uw gegevens te bewaren, dat er geen gerechtvaardigde gronden zijn om uw gegevens te bewaren of dat UZ Leuven uw gegevens onrechtmatig verwerkt, dan kan u vragen om uw gegevens te laten wissen. Om geen verkeerde verwachtingen te creëren, geven we u graag mee dat in de praktijk een verzoek tot wissing evenwel zelden zal kunnen worden toegestaan. Omwille van verschillende redenen kan het zijn dat UZ Leuven uw verzoek tot vernietiging zal moeten weigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

 • UZ Leuven wettelijk gezien verplicht is uw gegevens te bewaren;
 • de behandelend arts (of de hoofdarts) meent dat de bewaring van uw gegevens redelijkerwijze belangrijk is vanuit medisch of ethisch oogpunt, vanuit uw levensverwachting, vanuit de verdediging van uw rechtmatige belangen of die van uw rechtverkrijgenden of omwille van redenen van algemeen belang;
 • de gegevens deel uitmaken van een archief dat wordt bijgehouden met het oog op wetenschappelijk onderzoek en de verwijdering van uw gegevens onderzoek dreigt onmogelijk te maken;
 • de gegevens nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming

Voor een beperkt aantal specifieke toepassingen gebruikt UZ Leuven technologie die het toelaat om op een geautomatiseerde manier individuele besluiten te nemen. Alvorens deze toepassingen te gebruiken, zal UZ Leuven altijd uw toestemming vragen. In het geval u uw toestemming gaf voor het gebruik van zulke technologie en u vragen heeft over de werking van de technologie of de genomen beslissingen, aarzel dan zeker niet om uw behandelend arts te contacteren.

Volledig privacyreglement

PDF
Privacyreglement patiënten
PDF - 408.84 Kb

Vragen en klachten

Ombudsdienst
 • Ombudsdienst
  Contacteer de ombudsdienst met

  - vragen en bezorgdheden over de bescherming van uw gegevens

  - verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten

  - klachten

 • DPO
  Daarnaast kan u ook terecht bij de Data Protection Officer van UZ Leuven

 • Juridische dienst t.a.v. Data Protection Officer (DPO)
  Herestraat 49
  3000 Leuven

 • GBA
  U kan zich ook rechtstreeks wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020