Retrospectieve COVID-19 studies – goedgekeurd door EC onderzoek

CT beeldvorming toont de aangetaste gebieden in de longen van patiënten met klinisch vermoeden van COVID-19. De uitgebreidheid van deze gebieden is een graad voor de ernst van de infectie in deze patiënten. Opdat de radioloog deze uitgebreidheid op een efficiënte manier zou kunnen meten in de klinische praktijk, is het nodig over een computer-programma te beschikken dat dit automatisch kan doen.


De opzet van deze studie is om CT beelden van patiënten met vermoeden van COVID-19 te verzamelen en in eerste instantie manueel te analyseren. Aan de hand van deze gegevens zal een computer-programma worden ontwikkeld met behulp van artificiële intelligentie (AI) dat dergelijke beelden automatisch kan analyseren. Indien succesvol, kan het ontwikkelde AI-tool gebruikt worden om de radioloog te assisteren bij de diagnose van nieuwe patiënten.

Multicentrisch in België

Opdrachtgever = icoMetrix

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Raymond Oyen

Het doel van deze studie is om klinische kenmerken te beschrijven:

  • ernst van de longfunctie
  • incidentie van ICU opname en gebruik van mechanische beademing en ECMO
  • ECMO technische kenmerken
  • duur van ECMO; complicaties
  • overleving van patiënten met COVID-1

Internationale studie - monocentrisch in België

Opdrachtgever = ELSO

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Bart Meyns

Bepaalde types medicatie zoals ACE inhibitoren, angiotensine receptor blokkers en NSAID kunnen het ziekteverloop van een COVID patiënt mogelijk beïnvloeden door oa hun invloed op het angiotensie converting enzyme maar de klinische relevantie hiervan is onduidelijk door gebrek aan data. Het hoofddoel van deze studie is om de invloed van bepaalde medicaties op de klinische uitkomsten bij COVID patiënten te onderzoeken.

Internationele studie - multicentrisch in België

Opdrachtgever = ERASMUS MEDICAL CENTER Rotterdam

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Jos Tournoy

COVID-19 is een pandemie die voor ernstige uitbraken zorgt in veel residentiele instellingen waaronder woonzorgcentra (WZC). Hoewel het duidelijk is dat COVID-19 voor veel overlijdens zorgt, is er weinig wetenschappelijke evidentie over wie er ziek wordt in een WZC, de ernst van de infectie bij de getroffenen en het verband met het voorafgaande zorgprofiel van de bewoner.

Gezien de pandemie is er een wereldwijde oproep tot snelle publicaties van observaties rond COVID-19. In dit onderzoek willen we retrospectief beschrijven welke ziektebeelden er zich manifesteerden tijdens een uitbraak van COVID-19 in 2 Leuvense WZC’s in de periode maart-april 2020.

Multicentrische studie in België

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Gijs Van Pottelbergh

In deze studie zal nagekeken worden bij alle patiënten met type 1 diabetes of type 2 diabetes behandeld met intensieve insulinetherapie die geïncludeerd zijn in de diabetesconventie van UZ Leuven of OLV Aalst, of ze gehospitaliseerd zijn voor Covid-19 of een andere reden tijdens de eerste fase van de Covid-19 pandemie, m.n. tussen 1 februari 2020 en 30 april 2020.
Het doel van de studie is dan om ziekenhuisopnamefrequentie en -indicatie bij patiënten met type 1 diabetes of type 2 diabetes behandeld met intensieve insulinetherapie te karakteriseren.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Chantal Mathieu

Covid-19 heeft sinds begin 2020 een pandemie veroorzaakt met slachtoffers wereldwijd. Er zijn weinig gegevens bekend over het verloop van Covid-19 bij HIV patiënten. Dit is belangrijk omdat sommige respiratoire virussen een ernstiger verloop kennen in deze populatie. Met deze studie willen we het verloop van Covid-19 bij HIV patiënten in kaart brengen.
De gegevens zullen worden verzameld van met Covid-19 besmette HIV patiënten in opvolging in België. Klinische gegevens zullen worden verzameld in verband met de HIV infectie en de behandeling ervan alsook gegevens over diagnose, behandeling en verloop van de Covid-19 infectie.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = Breach Foundation

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Inge Derdelinckx

In de periode van 25 maart tot 8 april zijn alle PET/CT scans systematisch gescreened op de mogelijke verdenking van de nieuwe COVID-19 ziekte. Die patiënten werden verwezen voor swab test. Men wil nu graag analyseren wat daarvan de resultaten zijn (aantallen positieve CTs en ook positieve swabs).

Het doel van deze studie is om aan te tonen dat we op een veilige manier, noodzakelijke zorg op onze dienst hebben kunnen voortzetten, zonder dat dit tot onnodige risico's op besmettingen heeft geleid, zowel voor medewerkers als ook voor andere patienten.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Christophe Deroose

Het doel van deze studie is om de patiënt en ECMO karakteristieken van patiënten met een Covid-19 infectie die ECMO krijgen, te beschrijven.

Extracorporele membraan oxygenatie ("ECMO") is aangewezen bij refractair hartfalen en cardiorespiratoir falen, welke ongevoelig zijn aan andere behandelingen.
Na de influenza A pandemie in 2009-2010 is het gebruik van ECMO als ondersteunende behandeling in respiratoir falen significant toegenomen.
Recentelijk hebben de World Health Organization en de Society of Critical Care Medicine richtlijnen uitgestuurd over het gebruik van ECMO bij patiënten met een COVID-19 infectie. Momenteel zijn er enkel observationele studies gedaan in een kleine groep patiënten met Covid-19, waardoor er nog geen conclusies kunnen genomen worden of ECMO een toegevoegde waarde heeft bij
deze groep van patiënten met een ernstig respiratoir falen.

Deze studie betreft nu een multicentrische, retrospectieve internationale studie waarbij data retrospectief verzameld worden voor analyse en publicatie.

Opdrachtgever = Amsterdam UMC

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Greet Hermans


Er is slechts weinig gekend over het risico op COVID-19 infectie bij hematologiepatiënten, of over de gevolgen hiervan. Tot op heden werden er 3 studies gepubliceerd over in totaal 72 patiënten. Hieruit bleek dat hematologiepatiënten een hoger risico hebben op een ernstig ziekteverloop met nood tot beademing, en op overlijden. Door het klein aantal mensen in deze studies is er echter geen uitspraak mogelijk over patiënt- of therapiespecifieke eigenschappen die dit slechte verloop kunnen voorspellen.
We stellen daarom voor om een studie uit te voeren in België in de hematologische centra bij patiënten met PCR-bewezen COVID-19, om deze voorspellende factoren uit te klaren, en om te bepalen of hematologiepatiënten een hoger risico hebben op COVID-19 infectie.


Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Dr. Helene Schoemans

Het doel van de studies is om retrospectief biomerkers te identificeren die de diagnose en behandeling van COVID-19 kunnen verbeteren.

Om biomerkers te identificeren voor de diagnose en inschatten van de ernst en prognose willen de onderzoekers retrospectief de laboratoriumresultaten en de klinische informatie koppelen van volgende groepen patiënten die in UZ Leuven zijn behandel:
- COVID-19 patiënten
- een eerste controlegroep niet-COVID patiënten die op intensieve zorgen hebben gelegen
- een tweede controlegroep niet-COVID-patiënten die een longontsteking hebben gehad, maar niet op intensieve zorgen hebben gelegen
- een derde controlegroep niet-COVID patiënten die een gewijzigde immuunrespons hebben

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Pieter Vermeersch

Begin maart 2020 diende de spoedgevallendienst van het UZ Leuven een architecturale reorganisatie door te voeren voor de opvang van vermoedelijke Covid-19 positieve patiënten. Er werd een fysieke scheiding gecreëerd tussen patiënten welke vermoedelijk besmet weren met het Corona virus versus deze welke tot de vroegere reguliere stroom behoorden. Samen met de uitgevaardigde "lock-down light" maatregelen vanuit de federale overheid zagen we een plotse daling in het aantal patiënten met klachten welke niet-Covid gerelateerd waren. De maandelijkse boordtabellen, uitgegeven door het Management Informatie Rapportering (MIR) van het UZ Leuven, toonden inderdaad grote verschillen aan in verschillende parameters tijdens de maanden maart en april 2020 in vergelijking met de maanden maart en april 2019.

De huidige studie heeft tot doel een meer gedetailleerde omschrijving te geven van de patiëntenpopulatie welke de spoedgevallendienst bezochten in maart en april 2019 in vergelijking met deze in maart en april 2020. Tegelijkertijd kan dit een antwoord bieden op de vraag welk soort patiënten de spoedgevallendienst eerder vermeden tijdens de Coronacrisis.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Sandra Verelst

In deze retrospectieve studie wordt een beschrijving gegeven van 5 patiënten met voorgeschiedenis van lymfoom die een aberrant, sterk verlengd verloop kenden van een SARS-CoV-2 infectie na behandeling met rituximab (anti-CD20 therapie).


De voorbije maanden werden reeds zeer variabele resultaten gepubliceerd door andere auteurs over voorgaande behandeling met rituximab (anti-CD20 therapie) bij patiënten die SARS-CoV-2 infectie doormaken. Via deze studie wensen wij de mogelijkheid van een sterk verlengd verloop van deze infectie bij patiënten die behandeld werden met rituximab alsook het mogelijk gunstig effect van reconvalescent plasma in deze patiëntenpopulatie onder de aandacht te brengen.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Steven Vanderschueren

Het COMPILE Consortium is een internationaal project dat gegevens van patiënten uit verschillende gerandomiseerde studies naar het gebruik van convalescent plasma in gehospitaliseerde patiënten met COVID-19 zal samenvoegen. De Belgische Dawn-plasma studie (S63992), geleid vanuit UZ Leuven, is één van die studies.

Het doel van het COMPILE Consortium is om wetenschappelijk robuuste data aan te leveren, zodat het eventueel mogelijk wordt om een tussen-analyse te maken van de gecombineerde gegevens van verschillende studies, en op die manier sneller een wetenschappelijk antwoord te kunnen bieden op de vraag of convalescent plasma voor COVID-19 patiënten effectief is of niet.

Internationale studie

Opdrachtgever = NYU Grossman School of Medicine

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Geert Meyfroidt

Gedurende de COVID pandemie zijn speciale maatregelen genomen om de veiligheid van de patiënten die slokdarmchirurgie ondergaan zoveel mogelijk te garanderen. We gaan na wat deze maatregelen juist waren in ieder deelnemend centrum. Tevens gaan we vergelijken met een groep patiënten die voor de COVID periode zijn geopereerd, om te zien of er een verschil is op te merken tussen deze 2 periodes. (bvb. is het ziekenhuisverblijf na een slokdarmresectie gelijk gebleven of langer/korter geworden, waren er meer/minder luchtwegcomplicatie, is er een verschil in het intensieve-zorgen beleid, enz.)

Internationale studie, monocentrisch in België

Opdrachtgever = Universiteit van Amsterdam

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Philippe Nafteux

UZ Leuven helpt het bedrijf Alma.care met het testen van een algoritme om eventueel COVID-19 te voorspellen aan de hand van de polsslag. Onderging u tussen maart en juni 2020 een COVID-test en een hartfilmpje (elektrocardiogram of ECG) op de dienst spoedgevallen in UZ Leuven, dan worden van u mogelijk volgende data gedeeld: leeftijd, geslacht, uitslag van de COVID-test en het ECG. Alle data zijn zorgvuldig gepseudonimiseerd, waardoor u ook voor Alma.care volledig anoniem blijft.

De algemene doelstelling van dit specifieke project is dus om met behulp van een mobiele applicatie de aanwezigheid van covid19 te detecteren, indien mogelijk te voorspellen en te vermijden dat covid19-positieve personen het virus verder verspreiden.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = Alma.care

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Rik Willems

In België wordt er in verschillende grote ziekenhuizen een systematische COVID-19 screening van asymptomatische patiënten georganiseerd in het kader van geplande ingrepen en opnames. Uit de praktijk blijkt dat er toch een aantal patiënten zijn dat bij deze screening een positief resultaat vertoont, ondanks de afwezigheid van symptomen. Dit geeft in feite een steekproefsgewijs beeld van de aanwezigheid van het virus in de verschillende lagen van de bevolking, onafhankelijk van lokale uitbraken en testen in het kader van hoog-risicocontacten. Vaak wordt dit ontdekt bij systematische screening van asymptomatische patiënten, met het oog op een geplande ingreep of opname.

Purpose(s)/doelstelling(en)
Deze studie beoogt het in kaart brengen van de epidemiologie van SARS-CoV-2 in België door bundeling van gegevens afkomstig asymptomatische patiënten van verschillende ziekenhuizen. In deze studie zullen dergelijke testresultaten afkomstig van verschillende ziekenhuizen gebundeld worden, om op die manier de baseline prevalentie van SARS-CoV-2 te kunnen bepalen. Aangezien deze gegevens een beeld schetsen van de aanwezigheid en verspreiding van het SARS-CoV-2 binnen de algemene bevolking, kan deze studie bijdragen aan de kennis van beleidsmakers bij het nemen van beslissingen omtrent COVID-19 beperkende maatregelen.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = ZNA

Hoofdonderzoeker = Prof. Katrien Lagrou

Vancomycine is een essentieel intraveneus antibioticum dat gebruikt wordt voor de behandeling van ernstige infectieziekten. Dit antibioticum heeft een nauwe therapeutische toxische marge en wordt bijgevolg opgevolgd in het UZ Leuven a.d.h.v. bloedafnames, meestal om de 2 à 3 dagen. Indien de vancomycine bloedconcentraties niet binnen de therapeutische marge liggen, zal de behandelende arts (al dan niet o.b.v. het advies van de microbioloog) de dosering aanpassen die dan hopelijk resulteert in een therapeutische opvolgconcentratie. Wij wensen dan ook a.d.h.v. deze retrospectieve, monocentrische studie een vergelijking te maken tussen de doseeradviezen, gesuggereerd door de microbiologen versus deze gesuggereerd door het Bayesiaanse softwaresysteem TDMx in een ziekenhuisbrede, volwassen patiëntenpopulaite met exclusie van kinderen. In TDMx zijn 7 vancomycine modellen beschikbaar (voor bv. obese patiënten, kritiek zieken, patiënten op dialyse...) die o.b.v. patiëntkarakteristieken een gefundeerd doseringsvoorstel kunnen geven, wat zou moeten resulteren in de hierboven vermelde therapeutische opvolgspiegel.

Purpose(s)/doelstelling(en)

Het doel van deze evaluatie is echter tweevoudig: ten eerste willen we de prestaties van TDMx valideren voor de UZ Leuven patiëntenpopulatie behandeld met vancomycine, en ten tweede willen we uiteindelijk de potentiële toegevoegde waarde van het gebruik van TDMx evalueren voor doseeradviezen gesuggereerd door TDMx versus de standaarddoseringen die nu gegeven worden in het UZ Leuven. Als laatste willen we met dit onderzoek, additioneel aan de twee bovenstaande onderzoeksvragen, ook nagaan in hoeveel gevallen de gegeven dosering overeenkwam met het advies van de microbioloog. De meerwaarde van deze studie zit uiteraard in het verhogen van het aantal patiënten met therapeutische spiegels voor vancomycine (= target attainment). Daarnaast komen we door deze studie hopelijk tot meer standaardisatie, automatisatie en betere doseeradviezen voor vancomycine, hetgeen zorgt voor belangrijke kwaliteitsverbetering en tijdswinst voor de microbiologen. Ten slotte zou de werkdruk voor de microbiologen aanzienlijk verminderen, aangezien er dagelijks doseeradvizen gegeven worden voor zo'n 40 à 50 patiënten, behandeld met vancomycine.

Monocentrisch in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. Apr. Isabel Spriet

Deze studie bestaat uit twee opeenvolgende fasen, waarbij de kwalitatieve studie
informatie oplevert over de specifieke kenmerken van COVID-19-vaccins die de Belgische bevolking het belangrijkst vindt. De
resultaten van deze studie zullen verder onderzocht worden in de kwantitatieve studie. Dit protocol beschrijft alleen de
kwalitatieve studie. De resultaten van deze voorkeursstudie zullen aantonen welke bekommernissen en belangrijke aspecten de Belgische
bevolking in gedachten heeft wanneer zij COVID-19 vaccinatie overweegt.

Monocentrische studie

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. Isabelle Huys

Met deze retrospectieve multicentrische cohort studie willen we nagaan of de COVID-1 9 pandemie een invloed heeft gehand op diagnose en behandeling van patienten met borstkanker. Mogelijks is er een delay ontstaan vanuit de patient of arts doordat er uitstel plaatsvond in screeningsmammografie ofwel uitstel nadat er symptomen waren ontdekt.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Sileny Han

In dit onderzoek richten wij ons specifiek op het verzamelen van gegevens van volwassenen die een sinustrombose hebben doorgemaakt na COVID-19 vaccinatie.

De internationale sinustrombose registratie is een onderzoeks-database met gegevens van volwassenen die een sinustrombose hebben doorgemaakt. Met deze gegevens willen wij meer kennis opdoen over dit zeldzame ziektebeeld. Zo willen we bijvoorbeeld onderzoek doen naar risicofactoren voor sinustrombose en welke gevolgen een sinustrombose kan hebben op de lange termijn.

Internationele studie, monocentrisch in België

Opdrachtgever = AMC Amsterdam

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Robin Lemmens

Laatste aanpassing: 23 juli 2021