Observationele COVID-19 studies – goedgekeurd door EC onderzoek

Registers

Deze registratie-studie heeft als doel gegevens te verzamelen over uitkomsten van zwangerschappen alwaar een infectie met het SARS-CoV-2 virus heeft plaatsgevonden.

Deze studie richt zich tot alle patiënten die een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt tijdens de zwangerschap. Gegevens worden prospectief en gecodeerd verzameld met
als volgende doestellingen:

  • Verloop van een SARS-CoV-2 infectie tijdens de zwangerschap beschrijven, en maternale adverse outcomes opvolgen (zoals ernst van maternale klachten, opname intensieve zorgen, sterfte)
  • Kwantificeren van risico op negatieve zwangerschapsuitkomst (zoals miskraam, doodgeboorte, groeirestrictie) en neonatale uitkomsten (zoals opname NICU, prematuriteit, sterfte, aangeboren afwijkingen), vergeleken met patiënten die géén infectie hebben doorgemaakt.
  • Risico van verticale transmissie bepalen
  • Bijkomende risicofactoren identificeren (zoals symptomatische infectie, co-infecties)

 

Internationale studie - monocentrisch in België

Opdrachtgever = CHUV, Département de gynécologie-obstétrique et génétique médicale

Hoofdonderzoeker in UZ Leuven = Prof. Dr. Jute Richter

Doelstelling van de studie is om de epidemiologische kenmerken van de COVID-19-uitbraak in de levertransplantatiepopulatie in detail weer te geven. Gevallen van COVID-19 bij levertransplantatiepatiënten zullen prospectief geregistreerd worden en gegevens die gemakkelijk beschikbaar zijn in alle centra zullen verzameld worden. Het doel zou zijn om real-life gegevens te hebben die helpen bij de dagelijkse besluitvorming en bij het geven van bijgewerkte aanbevelingen.

 

Internationale studie - multicentrisch in België

Opdrachtgever = University of Bern

Hoofdonderzoeker in UZ Leuven = Prof. Dr. Frederik Nevens

Er is zeer weinig bekend over de impact van COVID-19 op heelkundige patiënten. Het is van cruciaal belang om op dit moment informatie te verzamelen, zodat we deze ziekte zoveel mogelijk kunnen begrijpen en patiënten effectiever kunnen behandelen. Daarom voeren we een onderzoek uit om overal ter wereld nauwkeurige gegevens te verzamelen over COVID-19 bij patiënten op chirurgische afdelingen.

Internationale studie - Monocentrisch in België

Opdrachtgever = University Hospitals Birmingham

Hoofdonderzoeker = Prof. Dr. Wouter Oosterlinck

Bij beademde patiënten met respiratoire distress syndroom ervaart het rechter hart frequent moeilijkheden, bijvoorbeeld door het gebruik van hoge drukken om de longen beademd te krijgen. Bij COVID19 patiënten beschrijft men in China frequent ritmestoornissen en tekens van hartfalen. Mogelijk speelt overbelasting van het rechter hart hierin een rol. Met deze studie wenst men het rechter hart beter te bestuderen door tijdens elke echocardiografie (die gebeurt op vraag van behandelende arts) bijkomende metingen te doen.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Dr. Tim Balthazar

Het doel van dit register is om gegevens te verzamelen van pediatrische patiënten binnen kinderhemato-oncologie. Demografische gegevens, medische voorgeschiedenis, informatie waaronder informatie over COVID-19, behandeling, respons op de behandeling, en overlevingsgegevens zullen op een confidentiële manier verzameld worden. Dit register zal een antwoord kunnen bieden op vragen zoals "Hoeveel COVID-19 positieve patiënten zijn er in de populatie kinderhemato-oncologie" en "Hoe reageren pediatrische COVID-19 patiënten op de behandeling". Dit zal patiënten naar de toekomst toe kunnen helpen bij bv een eventuele volgende pandemie.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = Cliniques Universitaires St-Luc

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Veerle Labarque

Het is van groot belang dat we zo snel mogelijk onze kennis over dit nieuwe coronavirus vergroten. Om dit mogelijk te maken, heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een register opgezet, waarin ziekenhuizen (anoniem) medische gegevens kunnen invoeren van patiënten die positief getest zijn voor corona. Tot nu toe lijken onder andere mensen met een hart- en vaataandoening te behoren tot de kwetsbare groep. Het doel van deze registratie is om de zorg voor patiënten met het nieuwe coronavirus te verbeteren.

Internationale studie - multicentrisch in België

Opdrachtgever = UMC Utrecht

Hoofdonderzoeker = prof. Dr. Walter Droogné

Om onze kennis over het verloop en het risico van Covid-19 ten gevolge van een infectie met het SARS-CoV-2 virus (Corona) bij patiënten met een aangeboren hartaandoening te verbeteren wensen we samen met andere Europese cardiologische centra ervaringen te delen door een gegevensbank aan te leggen.


Dit register zou ons toelaten om op korte termijn en in de toekomst een beter antwoord te geven op bepaalde vragen zoals:
- De impact van Covid-19 op de aangeboren hartaandoening.
- Het risico op achteruitgang van uw hartaandoening en de omkeerbaarheid hiervan na het doormaken Covid-19
- Zijn er risico’s voor de patiënten verbonden aan bepaalde geneesmiddelen?

Internationele studie - multicentrisch in België

Opdrachtgever = University of Bern

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Werner Budts

Deze klinische studie is opgezet vanuit de dienst nefrologie en is georganiseerd om te bestuderen of een gestandaardiseerd onderzoek om te bepalen of er een infectie is/ is geweest met het coronavirus SARS-CoV-2 voldoende gevoelig is om deze infectie te detecteren.


Het gestandaardiseerd onderzoek (bevragen van klachten en meten van koorts bij aankomst op de dialyse-afdeling, alsmede tijdens de dialyse) is sinds enkele weken in voege op de dialyse-afdeling om snel patiënten die geïnfecteerd zijn met het coronavirus SARS-CoV-2 te detecteren. Patiënten die verdacht worden voor deze klachten krijgen een neuswisser en een CT-scan van de longen. Op deze manier wordt geprobeerd om patiënten die besmet zijn af te zonderen van patiënten die deze besmetting niet hebben, om de kans op overdracht op de dialyse-afdeling zo klein mogelijk te maken.
Ondertussen zijn er testen ontwikkeld die bepalen of de patiënt antistoffen heeft ontwikkeld tegen het coronavirus SARS-CoV-2. Deze antistoffen kunnen worden aangetoond in het bloed. Deze test is geen goede test om een recente infectie aan te tonen, maar kan wel aantonen of er voorafgaandelijk een infectie is geweest. Deze antistoffen kunnen worden bepaald op bloed dat wordt afgenomen tijdens de routine bloedname (‘spijtserum’). Het is dus niet nodig dat er extra bloed wordt afgenomen.


Een van de doelstellingen van dit onderzoek is na te gaan of patiënten met antistoffen nadien (opnieuw) ziek worden ten gevolge van infectie met het SARS-CoV-2 coronavirus.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Björn Meijers

In deze studie wenst men een ECG artificiele intelligentie zoekmotor te gebruiken om na te gaan of een neuraal netwerk kan gecrëerd worden dat toelaat om patienten te differentieren die al dan niet met coronavirus geïnfecteerd zijn. Deze studie wordt georganiseerd door de Mayo Clinics, is multicenter, internationaal en men wenst in totaal 5.000.000 ECG te analyseren zowel van patienten met een bewezen, een waarschijnlijke COVID-infectie en een groot aantal patienten die volstrekt negatief zijn voor een COVID-infectie.

Internationele studie - multicentrisch in België

Opdrachtgever = MTPC Mayo Clinic

Hoofdonderzoer = Prof. Stefan Janssens

COVID-19 infecties zijn gelinkt aan virale pericarditis en myocarditis, dewelke de klinische evolutie drastisch kunnen beïnvloeden. Tevens wordt frequent gebruikt gemaakt van QTc verlengende medicatie (chloroquine, azithromycine,...) gekend met een risico op aritmie, zeker in gecombineerd gebruik bij drug-drug interacties.

Het betreft een retrospectieve en prospectieve observationele monocentrische studie in UZ Leuven. Alle patiënten opgenomen via spoedgevallen met een ECG en gescreend voor COVID-19 komen in aanmerking voor inclusie in de registry. Alle ECGs samen met klinische informatie worden verzameld. Alle onderzoeken meegenomen in de registry zijn standard of care.

De doelstelling is meerledig:

- Meer inzicht krijgen in de acute electrocardiografische veranderingen bij COVID-19 infectie.

- Bestuderen van de cardiale veiligheid bij patiënten die QTc verlengende medicatie krijgen.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Rik Willems

Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en het verloop van kanker. Het immuunsysteem zal ook altijd reageren op een virale infectie. Als een patiënt echter zowel kanker heeft als een virus infectie, kunnen we niet helemaal inschatten wat het effect is van beide samen, zeker niet met een zeer nieuwe infectie die leidt tot COVID-19. Het kan niet anders dan dat er een wisselwerking is en deze willen we met deze studie in kaart brengen. Dit kan onze aanpak van kanker in de toekomst beïnvloeden en verbeteren en kan ons beter wapenen tegen mogelijke nieuwe infecties om patiënten met kanker toch de beste overlevingskansen te bieden.

Het doel van de studie is dus het in kaart brengen van ziekteverloop van COVID-19 bij kanker.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. An Coosemans

Het doel van deze studie is het prospectief karakteriseren van endoscopische gastro-intestinale bevindingen bij patiënten met COVID-19, in een poging om potentiële pathognomonische SARS-CoV-2 gastro-intestinale manifestaties te identificeren en hun associatie met symptomen, comorbiditeiten en ziekteverloop te evalueren. 

 

Internationele studie - monocentrisch in België 

Opdrachtgever = IRCSS San Raffaele Scientific Institute 

Hoofdonderzoeker = Dr. Michiel Bronswijk 

Patiënten met COVID-19 vertonen opvallend hoge d-dimeer (trombus afbraakproducten) levels in hun perifere bloedname en verschillende studies hebben reeds aangetoond dat deze d-dimeer stijging een forse toename van de incidentie van veneuze (VTE) en arteriële trombo-embolie (tot in 1 op 3 COVID-19 patiënten) weerspiegelt, zeker in de meest kritisch zieke patiëntenpopulatie. Onderliggend falen van long, hart en nier konden tevens teruggebracht worden tot onderliggende micro trombotische occlusies in deze kritische organen met falen tot gevolg.

Deze bevindingen brengen met zich mee dat COVID-19 patiënten tijdens hun hospitalisatie een belangrijke indicatie hebben tot profylactische anticoagulerende therapie. Vanuit beschikbare literatuur blijkt dat standaard profylactische dosissen van laag-moleculair gewichts heparines (LMWHs) onvoldoende zijn om COVID-19 geïnduceerde trombo-embolie tegen te gaan. In dit kader werd het standaard trombo-profylaxe schema voor COVID-19 patiënten binnen UZ Leuven – in overeenstemming met alle COVID-19 behandelende artsen – aangepast. Het schema mikt op eerder hoog-intermediaire LMWH-dosissen in de hoop de (veneuze) tromboembolie in COVID-19 te verminderen zonder al te hoog bloedingsrisico.

Naast het toepassen van dit hoog-intermediair LMWH-schema, zal een aanvullende echo duplex van de onderste ledematen en jugulaire venen het schema aanvullen (standard of care in kader van hoge VTE-burden) om de effectiviteit van de hoog-intermediaire dosis LMWH te kunnen valideren en om vroegtijdig toch optredende VTE te kunnen opsporen.

 

Monocentrische studie 

Opdrachtgever = UZ Leuven 

Hoofdonderzoeker = Dr. Christophe Vandenbriele

Bij niet-Covid patiënten op ICU met ARDS is er een hoge incidentie van spierzwakte. Riscicofactoren voor spierzwakte tijdens ICU-opname zijn beschreven (d.i. vrouw, sepis, multi orgaanfalen, hyperglycemie... Milde obesitas zou enige bescherming geven). 


Preliminaire data wijzen erop dat het profiel van kritisch zieke COVID-19 patient verschilt van de typische ARDS pat op meerdere aspecten en dit zou invloed hebben op het onstaan van spierzwakte.

Bij deze studie willen we incidentie van ICUAW (spierzwakte ontstaan tijdens ICU opname) beschrijven op verschillende tijdstippen (bij ontwaken na intubatie, bij ontslag op ICU en ontslag uit het ziekenhuis), de risicofactoren in kaart brengen en de outcome op korte en lange termijn. Deze data worden vergeleken met data uit een bestaande database (EPANIC trial data)
 

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven 

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Greet Hermans 

Bij het merendeel van de COVID-19 patienten die beademd worden, zien we een atypische vorm van ARDS (acute respiratory distress syndrome). Men spreekt hier van het 'L' phenotype COVID-19 pneumonie; een minderheid van patiënten toont het typische ARDS patroon, dit is de 'H' phenotype COVID-19 pneumonie.
De huidige 'surviving sepsis campaign' richtlijnen adviseren om te beademen volgens het algemene ARDS long protectie concept. Enkele experten hebben hun bezorgdheid geuit om COVID-19 patiënten met 'L' phenotype pneumonie volgens deze richtlijnen te beademen en verdedigen het gebruik van lage PEEP, hoger tidal volume en beperkte prone ventilatie. Ventilatie-strategieën beïnvloeden niet alleen acute ziekte en mortaliteit, maar kunnen ook long-term outcome beïnvloeden. Het is onduidelijk hoe de longfunctie van COVID-19 patiënten die invasief beademd werden zal recupereren en hoe deze recuperatie zal beïnvloed worden door de initiële ernst van de ziekte, het phenotype van de COVID-19 pneumonie en de ventilator settings, alsook hoe dit alles invloed heeft op de outcome, het fysiek functioneren en de kwaliteit van leven na de opname op ICU. 


Deze studie beschrijft de incidentie en de transitie van de verschillende phenotypes COVID-19 pneumoniae en hoe deze phenotypes en ventilatorsettings de outcome beïnvloeden.
Daarnaast wordt de impact van de 'H' en 'L' COVID-19 pneumonie en ventilatorsettings op korte en lange termijn bekeken. Korte termijn bekijkt de klinische, radiologische, biochemische, pathologische indicatoren van ventilator geinduceerd longlijden. Lange termijn outcome bekijkt de longfunctie, persisterend CT abnormaliteiten en de functionele impact hierop.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Greet Hermans

Er is grote bezorgdheid over het risico en de uitkomst van een SARS-CoV-2-infectie die de ziekte van Coronavirus 2019 (COVID-19) veroorzaakt bij patiënten die een vaste orgaantransplantatie hebben ondergaan. Uit voorlopige rapporten blijkt dat patiënten met immunosuppressie mogelijk een lagere morbiditeit en mortaliteit hebben na een SARS-CoV-2-infectie. UZ Leuven behoort tot de grootste transplantatiecentra van Europa. In totaal zijn ongeveer 2931 patiënten die een solide orgaantransplantatie hebben ondergaan in ons centrum actief in follow-up. Het totale aantal patiënten binnen deze populatie dat geïnfecteerd is of was met SARS-CoV-2 is onbekend. Patiënten die asymptomatisch bleven of die slechts milde symptomen hadden, zijn niet getest.
Antilichaamtesten voor SARS-CoV-2 kunnen deze diagnostische problemen oplossen en bieden een minder tijdsafhankelijk en niet-invasief alternatief voor RT-PCR-testen.

Deze studie zal de prevalentie en uitkomst van SARS-CoV-2-infectie bij patiënten na solide orgaantransplantatie beoordelen, met specifieke nadruk op de rol van immunosuppressiva. Daarnaast zal de waarde van antilichaamtesten om een eerdere infectie te diagnosticeren en hun beschermende capaciteiten tegen herinfectie worden onderzocht. Dit laatste is van cruciaal belang als leidraad voor toekomstige vaccinatiestrategieën.

 

Monocentrische studie in België 

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Dr. Jef Verbeek 

Het doel van dit register is om en bijdrage te leveren aan de Surveillance Epidemiology of Coronavirus Under Research Exclusion (SECURE)-IBD Registry. Er is weinig bekend over de risicofactoren, patronen en complicaties van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bij patiënten met een inflammatoire darmziekte (IBD). Dit is een immunosuppressieve populatie die een verhoogd risico op complicaties kan hebben. In het licht van deze epidemie en het potentieel voor toekomstige besmettelijke ziekte-epidemieën is het belangrijk om een beter inzicht te krijgen in de risicofactoren en de natuurlijke geschiedenis van deze infectie in deze medisch kwetsbare populatie.
We hebben een webgebaseerd platform om artsen of andere zorgverleners in staat te stellen gevallen van bevestigde COVID 19 bij personen met IBD te melden. Melders zullen individueel gedeïdentificeerde gegevens invoeren in een beveiligde, elektronische database (REDCap).

Internationale studie - multicentrisch in België 

Opdrachtgever = University of North Carolina Chapel Hill 

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Sévérine Vermeire 

Mensen die een transplantatie hebben ondergaan, moeten levenslang immunosuppressieve therapie krijgen om orgaanafstoting te voorkomen. Deze behandeling vermindert het vermogen van het immuunsysteem om infecties te bestrijden. Vermoedelijk hebben getransplanteerde patiënten een verhoogd risico op het ontwikkelen van een ernstige infectie met het nieuwe coronavirus. De Belgische Vereniging voor Transplantatie heeft beslist om een ​​register op te zetten dat informatie verzamelt over transplantatiepatiënten die de COVID-19-ziekte hebben ontwikkeld. Om de nodige zorg voor hun patiënten te garanderen, is het belangrijk om deze essentiële informatie te verkrijgen.

Deze informatie heeft alleen betrekking op een coronavirusinfectie en omvat de datum van infectie en het type test dat is gebruikt om de diagnose te stellen. Het register verzamelt ook informatie over een mogelijke ziekenhuisopname door het virus, de nood aan ademhalingshulp, het mogelijk overlijden en de datum van herstel.

Dankzij deze zeer beperkte informatie zullen de artsen die verantwoordelijk zijn voor de transplantatieprogramma's in België, in staat zijn om nauwkeurig het aantal met COVID-19 geïnfecteerde getransplanteerde patiënten en de ernst van de ziekte te bepalen.

Multicentrische studie in België 

Opdrachtgever = Belgian Transplantation Society (BTS) 

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Dirk Van Raemdonck 

Het doel van deze studie is om een beter inzicht te verkrijgen in 1/ het herstel na COVID-19 hospitalisatie op middellange en lange termijn en 2/ factoren die de uitkomst na het doormaken van COVID-19 mee kunnen bepalen om vervolgens adviezen te formuleren naar een betere aanpak hiervan. Hiertoe zullen zowel in UZ Gent, onder leiding van dr Y. Vande Weygaerde, als in UZ Leuven, onder leiding van dr N. Lorent, na schriftelijke toestemming patiënten gevraagd worden om hun gegevens op te nemen in een gemeenschappelijke databank en te verwerken voor publicatie. Beide centra zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit en rapportering van de studiegegevens.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven 

Hoofdonderzoeker = Dr. Natalie Lorent

Bevragingen

De RECOVID-studie (“Recovering Emotionally from COVID19”) maakt deel uit van de COVID19-werkgroep van het World Mental Health consortium van de WHO. Specifiek voor deze studie wordt er onderzocht welke korte- en lange-termijneffecten er zijn op emotioneel vlak voor zorgverleners die in ziekenhuizen of andere verzorgingsinstellingen werken en die al dan niet rechtstreeks zijn betrokken bij de behandeling van COVID19-patiënten.

Het uiteindelijke doel is om na te gaan welke invloeden er zijn op emotioneel welbevinden (zoals angst of depressie), kwaliteit-van-leven (zoals een slechtere slaap) en de omgang met stress van een breed gamma van zorgverleners, zowel artsen, verpleegkundigen, als psychologen, kinesitherapeuten en andere zorgberoepen. Zo kan er worden nagegaan welke specifieke invloeden de zorgomgeving stelt maar kunnen we ook kijken naar welke elementen bijdragen tot een goede of betere omgang met eigen emoties en stressbeleving.

Internationale studie - multicentrisch in België

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. Ronny Bruffaerts

Het betreft een online bevraging van medewerkers uit de eerste, tweede en derdelijn. Op basis van de resultaten van deze bevragingen zal een interuniversitair consortium o.l.v. Zorgnet Icuro de nodige maatregelen en initiatieven lanceren om de zorgverleners en zorgorganisaties te ondersteunen tijdens deze pandemie.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. Kris Vanhaecht

in de voorbije maanden werd bovenstaand onderzoek uitgevoerd binnen Vlaanderen. De meting werd 4 maal uitgevoerd (april, mei, juni, oktober), met in totaal 9360 deelnemers en er werd telkens gerapporteerd in de media alsook aan de Vlaamse taskforce onder leiding van Mevr. Moykens en het kabinet van Minister Beke. Een eerste internationale publicatie werd zopas aanvaard.

In de afgelopen weken werd KU Leuven gecontacteerd met de vraag of het Barometer onderzoek uitgebreid kon worden voor het hele land in samenwerking met Sciensano.

In het kader van de huidige corona-pandemie komen technische ontwikkelingen die tele-consultatie ondersteunen nu in een stroomversnelling. Op onder meer de dienst dermatologie zijn ze dan ook gestart met een piloot-project met video-consulaties, in eerste tijd enkel voor psoriasis-patiënten.

De patiënten zullen daags na het video-consult bevraagd worden over het gebruiksgemak en ervaringen betreffende dit consult. Ook de artsen die het video-consult zullen bevraagd worden. Dit onderzoek zal een beter beeld geven over voorkeuren van zowel patiënten als zorgverstrekkers betreffende de implementatie van video-consulting. Dergelijke gegevens kunnen de verdere evolutie van tele-dermatologie ondersteunen en optimaliseren.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Dr. Tom Hillary

Deze COVID-19 studie wil de informatiebehoeften over het coronavirus en de impact van de coronacrisis op het geven van borstvoeding, het gebruik van geneesmiddelen en het welbevinden van zwangere en borstvoedende vrouwen in kaart brengen aan de hand van online vragenlijsten die over heel Vlaanderen verspreid zullen worden. Op die manier wil deze studie de uitdagingen in de perinatale zorg tijdens de coronacrisis in kaart brengen zodat hier tijdig (i.e. tijdens de pandemie) op geanticipeerd kan worden.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Apr. Michael Ceulemans

Patiënten met type I diabetes behoren tot de risicogroep voor COVID-19. De gevolgen van het virus op de dagelijkse werking van het ziekenhuis, heeft een belangrijke invloed gehad op de multidisciplinaire opvolging van patiënten met mucoviscidose (inclusief getransplanteerde mucoviscidose patiënten) in het UZ Leuven. Via deze studie wensen ze patiënten met type I diabetes én ouders van patiënten te bevragen over de emotionele impact van de COVID-19 crisis en over de veranderingen die mogelijk zijn opgetreden in hun behandeling.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Kristina Casteels

De corona crisis bepaalt heden ons doen en laten. Het zijn bizarre omstandigheden voor ons allen. Maar ook tijdens deze buitengewone periode, revalideren nog steeds een 70-tal patiënten op de UZ Leuven campus Pellenberg. De genoodzaakte beschermende maatregelen hebben echter een impact op hun revalidatiegebeuren en hun verblijf binnen het revalidatiecentrum (bv. is er geen bezoek meer toegestaan). De gewone gang van zaken moet plaats maken voor een andere aanpak. We appreciëren de inspanningen, begrip en solidariteit van de revalidanten in deze periode. Anderzijds zijn we ons ook bewust dat deze moeilijke situatie ook wel bezorgdheid, angst, onzekerheid, vermoeidheid en dergelijke bij de revalidant met zich mee kan brengen.


Via een vragenlijst willen we een beter beeld krijgen over hoe /revalidanten samen met hun familie/naasten met deze ingrijpende gebeurtenis omgaan, deze uitzonderlijke situatie beleven en hoe we alles zo goed mogelijk kunnen laten verlopen voor allen. Mogelijks vloeien hier ook actiepunten uit.
Het is in eerste instantie onze bedoeling om de werking in deze bijzondere omstandigheden te optimaliseren. Het is niet de bedoeling om hier een diepgaande statistische analyse en publicatie van te maken, alles is eerder descriptief (mogelijks simpele statistiek) gezien de tijdsnood.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Mevr. Ilse Baert

Het betreft een prospectieve cohortstudie, waarin deelnemers gerekruteerd zullen worden via de online verspreiding van een SurveyMonkey enquête via de ISUOG-mailinglijst. Geïnformeerde toestemming wordt bekomen bij het invullen en indienen van de online vragenlijst. Hierdoor kunnen zorgverleners wereldwijd antwoorden. De vragenlijst is opgesteld om de dienstverlening in eenheden over de hele wereld te beoordelen en te peilen naar de persoonlijke COVID-19-ervaringen.

De resultaten zijn volledig anoniem en worden verwerkt in UZ-KU Leuven.

Internationele studie - monocentrisch in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Dirk Timmerman

Het betreft een sociaal-wetenschappelijk onderzoek via een gestructureerd interview bij klinische follow-up van deelnemers aan het ambulante rookstopprogramma van UZ Leuven. De vragen peilen naar de impact van de Covid-19- dreiging en de lockdown-maatregelen op het rookgedrag bij roker en ex-rokers.


De analyse van de (relatieve) impact van de concrete triggers enerzijds en van de mentale determinanten anderzijds zal de mentale impact van de ziektedreiging en lockdown op de (ex-)rokers en het rookgedrag verhelderen maar het zal vooral zowel gedragsgerichte als conceptueel-mentale handvaten bieden om in te spelen op het rookgedrag. De toepasbaarheid van het onderzoek situeert zich dus op het vlak van adviezen door beleid, media en zorgverleners (artsen, paramedici). De meer directe medische impact (tov de concrete gezondheid) richt zich op rookstoppromotie die op korte termijn maximaal efficiënt inwerkt, aangezien roken een belangrijke risicofactor vormt in het oplopen van een besmetting en complicaties bij Covid-19.

 

Monocentrisch in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Kristiaan Nackaerts

De algemene doelstelling van dit onderzoek, dat zal plaatsvinden in 42 landen, is de impact na te gaan van de COVID-19 pandemie en de gerelateerde quarantaine - maatregelen op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de algemene bevolking.We bevragen ook demografische, socioeconomische en levensstijlfactoren. De bevindingen zal het onderzoeksteam in staat stellen om de Wereldgezondheidsorganisatie concrete handvatten aan te reiken om landen in de toekomst te kunnen adviseren in het nemen van concrete maatregelen bij nieuwe crisissen en pandemieën.

Internationele studie - multicentrisch in België

Opdrachtgever = Feinstein Institute for Medical Research

Hoofdonderzoeker = Dr. Davy Vancampfort

SIGMA is een grote studie naar het mentaal welzijn van jongeren aan de KU Leuven. De onderzoekers van SIGMA willen graag weten welke mogelijke impact de maatregelen rond het coronavirus hebben op de mentale gezondheid van jongeren.  Het doel is om uit te zoeken hoe  jongeren in de toekomst het best kunnen ondersteund worden als er opnieuw een lange periode van social distancing komt. 


In dit onderzoek dienen online enkele vragenlijsten beantwoord te worden over de thuissituatie, hoe de jongeren omgaan met emoties en de sociale steun die ze ervaren. 

 

Monocentrische studie 

Opdrachtgever = KU Leuven 

Hoofdonderzoeker = Mevr. Inez Myin-Germeys 

 

Dit onderzoek heeft tot doel te onderzoeken hoe de COVID-19 pandemie een invloed heeft op de mobiliteitsproblemen in het dagelijks leven van patiënten met Parkinson. Op basis van deze informatie willen we nieuwe revalidatieprogramma's ontwerpen om te voldoen aan de behoeften van patiënten die direct of indirect door de COVID-19-crisis worden getroffen. 

Internationele studie - monocentrisch in België

Opdrachtgever = KU Leuven 

Hoofdonderzoeker = Prof. Alice Nieuwboer 

Symptomen van COVID-19 zijn vooral koorts, vermoeidheid, droge hoest en kortademigheid. Tussen de 3,4% en 17% van de patiënten zou ook last hebben van gastro-intestinale symptomen zoals abdominale pijn, diarree, misselijkheid en braken. Een betere karakterisering van de gastro-intestinale symptomen zou kunnen helpen om
een COVID-19 infectie zonder typische longklachten beter te herkennen. Bijkomend is er bijna nooit onderzoek gedaan naar de incidentie van postinfectieuze dyspepsie of postinfectieuze IBS na een virale infectie.


In dit onderzoek zullen gehospitaliseerde COVID-19 patiënten tijdens hun opname een vragenlijst krijgen over maag-en darmklachten. Ook zullen gewicht, leeftijd, eventuele onderzoeksresultaten (bloed, RX, MRI), medische voorgeschiedenis, thuismedicatie, medicatie tijdens opname,… worden opgezocht in het dossier. Eén maand, 6
maand en 12 maand na ontslag uit het ziekenhuis zullen de patiënten telefonisch worden gecontacteerd om de aanwezigheid of het voortduren van maag-darmklachten na te gaan alsook het angstniveau en post-hospitalisatie depressie. Hiervoor worden korte vragenlijsten gebruikt (GSRS, RomeIV en HADS). Als controlegroep zullen evenveel COVID-19-negatieve patiënten worden geïncludeerd.

 

Internationele studie - monocentrisch in België 

Opdrachtgever = Universiteit van Bologna 

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Jan Tack 

 

Het team van IBD-verpleegkundigen zou graag peilen naar de informatiestromen en de hulp die geboden werd tijdens de COVID-19 periode aan IBD patiënten. Zij gaan onderzoeken of patiënten met IBD tijdens de COVID-19 periode voldoende geïnformeerd werden over eventuele risico's met betrekking tot hun ziekte en/of medicijnen die ze hiervoor innemen, langs welke kanalen ze geïnformeerd werden en of ze tevreden waren over de geboden hulp door de IBD-verpleegkundigen. Tot slot wensen we na te gaan of patiënten overwogen hun therapie te stopnnen tijdens de COVID-19 periode en indien zo, of dit kon voorkomen worden. 

Dit gaan ze onderzoeken via een éénmalige vragenlijst welke zal verdeeld worden op de IBD raadpleging E105 en op de infusieeenheid E449. De vragenlijst is volledig anoniem. 

Monocentrische studie in België 

Opdrachtgever = UZ Leuven 

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Severine Vermeire 

De COVID-19 pandemie heeft de laatste maanden een ernstige invloed gehad op onze samenleving en niet in het minst op onze gezondheidszorg en ons onderwijs.

Wij vangen uit verschillende bronnen op dat ook de opleiding heelkunde (gecombineerd gezondheidszorg EN onderwijs) hieraan niet ontsnapt en dat schema’s van artsen-specialisten in opleiding voor heelkundige disciplines noodzakelijkerwijs ad hoc worden aangepast.

We willen daarom onderzoek doen naar het effect van de pandemie op de opleiding van heelkundige disciplines (algemene heelkunde, orthopedie, urologie en plastische heelkunde) en enkele persoonlijke aspecten.

Bedoeling is om een zicht te krijgen op hoe de opleiding (tijdelijk) werd aangepast, of dit verschilde naargelang de subdiscipline, het aantal behandelde COVID-19 patiënten per ziekenhuis en soort ziekenhuis (universitair versus niet-universitair). Uit de resultaten willen we lessen trekken voor de toekomst en hopen we richtlijnen te kunnen opstellen voor stageplaatsen in geval van een eventuele tweede golf van de COVID-19 pandemie of andere soortgelijke events in de toekomst.

Het studie design bevat 2 delen:

  • Een anonieme online bevraging van ASO’s van heelkundige disciplines
  • Een  retrospectief nazicht van uitgevoerde ingrepen van de ASO’s van heelkundige disciplines tijdens de COVID-19 pandemie, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Dr. Lieven Depypere

Patiënten met mucoviscidose hebben een afwijking in hun cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR)-gen. De behandeling van deze patiënten uit intensieve ademhalingskinesitherapie, ze gaan ook naar een gespecialiseerde kinesitherapeut om geholpen te worden met het ophalen van vastzittend mucus. Daarnaast zouden ze dagelijks ook thuis nog aerosols voor sputumevacuatie moeten nemen. Aangezien algemene fitheid bijdraagt aan een betere gezondheid, wordt de patiënten ook altijd aangeraden fysiek actief te zijn en een sport te kiezen die ze graag doen. Dit is sinds maart 2020 niet evident meer door het SARS-COV-2 virus. Dit virus veroorzaakt vooral longproblemen bij vatbare patiënten, waardoor ook mucoviscidosepatiënten worden gezien als een risicogroep voor de ontwikkeling van COVID-19.

Om een objectiever beeld te krijgen van bovenstaand vermoeden willen we in deze studie het effect van SARS-COV-2 op de sputumklaring en de fysieke activiteit bij onze mucoviscidosepatiënten nagaan. Dit onderzoek zal uit 2 delen bestaan. Ten eerste gaan we de laatste longfunctie die de patiënten hebben geblazen voor het ingaan van de lockdown vergelijken met de eerste longfunctie na stopzetting ervan. Als 2e luik van dit onderzoek zouden we de deelnemende patiënten een vragenlijst laten invullen via MyNexuzHealth om een beeld te krijgen van hun aanpassingen in ademhalingstherapie en lichaamsbeweging en/of sport in tijde van de lockdown. Zo kunnen we onderzoeken als een eventuele verandering in de longfunctieparameters te maken kan hebben met de genomen lockdown maatregelen.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = De heer Johan Segers 

Het is een vragenlijst opgesteld binnen een wereldwijd consortium van onderzoekers rond lange termijn opvolging van overlevers van kinderkanker  “International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group (IGHG)”. Na het uitbreken van de COVID-19 pandemie  werd in vele landen de follow-up van overlevers uitgesteld. De IGHG wil de impact hiervan wereldwijd nagaan via vragenlijsten gericht aan kinderoncologen die verantwoordelijk zijn voor de lange termijn follow-up raadpleging. Dit onderzoek zal de basis leggen voor guidelines ivm follow-up van survivors tijdens COVID-19 pandemie.

Internationale studie

Opdrachtgever = Prinses Maxima Centrum Kinderoncologie

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Anne Uyttebroeck

Het doel van deze studie is tweeledig. Enerzijds zullen ervaringen van belanghebbenden betrokken in klinisch onderzoek gecapteerd worden betreffende uitdagingen rond het respecteren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor en tijdens de COVID-19 pandemie. Anderzijds zullen ook de ervaringen van deze belanghebbenden gecollecteerd worden in het kader van uitdagingen rond het verkrijgen van de geïnformeerde toestemming van deelnemers aan klinisch onderzoek voor en tijdens de COVID-19 pandemie. Deze studie omvat een enquête. Bovendien kunnen deelnemers aan deze enquête, indien ze dit wensen, deelnemen aan semi-gestructureerde interviews.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. Isabelle Huys

Deze cohortstudie zal bijwerkingen na COVID-19 vaccinatie verzamelen door het rechtstreeks bevragen van cohorten gevaccineerde personen via vragenlijsten op specifieke tijdstippen na vaccinatie. De hoofddoelstelling van de studie is het vrijwel in real time genereren van incidentiecijfers van door patiënten gerapporteerde bijwerkingen van COVID-19 vaccins.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = European Pharmacoepidemiology & Pharmaco

Nationaal coördinator = FAGG

Hoofdonderzoeker = Dr. Martine Sabbe

Overige observationele studies

In dit onderzoek wordt nagegaan of een nieuwe methode om contact-personen te traceren van mensen bij wie het nieuwe virus COVID-2019 werd vastgesteld beter werkt dan de standaard-methode. Ook wordt getracht meer inzicht te verwerven in de manier waarop de infectie wordt overgedragen en in wat een ‘’risico-contact’’ juist inhoudt.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Dr. Emmanuel André

Nu we ons in de dalende lijn van de eerste piek van de corona-uitbraak bevinden in België wordt het tijd om na te denken over de nodige strategieën om een nieuwe toename van infecties te voorkomen na het opheffen van de social distancing maatregelen.


Eén van de mogelijke strategieën is contact-tracering, of het oplijsten van contacten van index-patiënten teneinde hen in quarantaine te zetten en zo nieuwe ziekte haarden uit te laten doven. Deze methode, die klassiek handmatig gebeurt, kan ondersteund worden door het gebruik van door smartphones gegenereerde datastromen. Geolocalisatie kan weergeven waar een smartphone gebruiker zich ophoudt en zo indirect een indicatie geven voor contact (space-time overlap tussen gebruikers).
Met ondersteuning van Leuven Research & Development en de Wellcome Trust ontwikkelden wij een smartphone applicatie. In deze studie wensen wij aan 100 vrijwilligers te vragen om deze applicatie te testen.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Dr. Emmanuel André

Tijdens de COVID-19 pandemie wenst het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) het netwerk van huisartsenpraktijken, rusthuizen en triageposten te ondersteunen die dagelijks in de klinische realiteit staan. Huisartsen en CRA’s (coördinerend en raadgevend arts) in de rusthuizen zijn hier niet op voorzien en worden overstelpt met vragen/cases, naast hun huidige klinisch werk. We willen de situatie bij de huisartsen monitoren en kunnen ingrijpen/ actie ondernemen wanneer dit nodig zou blijken. Met deze informatie kan worden nagegaan welke praktijken, woonzorgcentra of triageplaatsen of welke zones in Vlaanderen in de problemen komen en kunnen overheden/instanties zich anders gaan organiseren en maatregelen treffen.

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. Bert Vaes

De NIPT test is gebaseerd op onderzoek van foetaal DNA dat vrijkomt uit de placenta en terecht komt in de bloedbaan van de moeder (cfDNA). Door het onderzoek van het bloed van de moeder bekomt men bepaalde DNA-profielen die aantonen of de foetus al dan niet is aangetast door een bepaalde erfelijke afwijking.
In een aantal gevallen werden andere, ongewone resultaten verkregen die te wijten waren aan bepaalde profielen in het DNA van de moeder. In enkele gevallen bleken deze afwijkende profielen overeen te komen met presymptomische kankers (kankers in een vroeg stadium). In studie S60628 onderzoeken we of er nog andere medische oorzaken zijn van afwijkende cfDNA profielen om te weten te komen of een bepaald ziektebeeld bij patiënten een verklaring is voor afwijkende profiel in hun bloed en/of we iets kunnen leren over de aandoening via de analyse van deze cfDNA profielen.

We vermoeden dat door Covid-19 beschadigde longcellen hun DNA in het bloed zullen afgeven en dat we dit kunnen meten. Om dit te onderzoeken willen we een 50-tal patiënten rekruteren die wegens COVID-19 opgenomen werden in UZ Leuven om bij hen een bloedstaal (10 ml) af te nemen voor verder onderzoek.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofonderzoeker = Prof. Joris Vermeesch

In dit onderzoek zal het onderzoeksteam zowel het medicatiebeleid binnen het schakelzorgcentrum evalueren, alsook de rol van de coördinerende apotheker. Ook zal dit onderzoek de farmaceutische zorgverlening door de huisapotheker na ontslag uit het schakelzorgcentrum in kaart brengen.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Apr. Veerle Foulon

 

Laatste aanpassing: 14 juli 2021