Interventionele COVID-19 studies – goedgekeurd door EC onderzoek

Studies waarbij een nieuwe behandeling wordt onderzocht

Onderzoekers hebben een geneesmiddel, hydroxychloroquine (Plaquenil®), geïdentificeerd dat in laboproeven een sterke activiteit toont tegen het coronavirus. Voorlopige resultaten van een studie bij patiënten suggereren dat dit geneesmiddel de duur van de uitscheiding van het virus uit de mond en de neus van geïnfecteerde patiënten vermindert. Als dit bevestigd kan worden, dan kan hydroxychloroquine worden gebruikt als een manier om het risico van overdracht van het virus op anderen te verminderen.

In deze studie zullen 68 deelnemers deelnemen in 1 centrum, het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, België. De helft van de deelnemers aan de studie zal het
studiemedicijn ontvangen, de andere helft niet.

Monocentrische studie in België, in het Instituut voor Tropische Geneeskunde (niet in UZ Leuven)

Opdrachtgever = Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

Hoofdonderzoeker = Dr. Emmanuel Bottieau

In deze studie onderzoeken we of het geven van bloedplasma van een ex-COVID 19 patiënt kan helpen om patiënten die ernstig ziek zijn van COVID-19 infectie te genezen. Het idee achter de transfusie is dat plasma van herstelde patiënten gerichte antistoffen bevat die COVID-19 kan uitschakelen. Heel eenvoudig gesteld zouden we met deze studie willen nakijken of je de ‘geleende afweer’ van iemand die de ziekte al heeft gehad, kan gebruiken om anderen sneller beter te maken.

Deze behandeling is reeds toegepast bij een aantal Chinese patiënten en het lijkt een mogelijk positief effect te hebben. Er zijn wel nog geen studies die het positief effect klaar en duidelijk hebben getoond. Om het effect van plasma te onderzoeken, voeren we deze studie waarbij twee groepen met elkaar worden vergeleken. Een groep krijgt bovenop de standaard zorg plasma van een genezen patiënt en een tweede groep krijgt standaard zorg. Uit de studie kunnen dan harde conclusies worden getrokken of het geven van convalescent plasma al dan niet nuttig is.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Timothy Devos

Het doel van de klinische studie is het aantonen van de veiligheid en de immunogeniciteit van het vaccin bij gezonde volwassen patiënten.

COVID-19-vaccin, een vector-gebaseerd vaccin waarbij gebruik wordt gemaakt van het levende verzwakte recombinante mazelenvaccinvirus dat een gemodificeerd oppervlakte-glycoproteïne van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) tot expressie brengt, zal worden toegediend in twee dosisniveaus (een doelconcentratie van 5 log 10 of 6 log 10 TCID50) door middel van één of twee injecties (Dag 0 en 28).

Om deze doelstellingen te bereiken, worden 90 proefpersonen in de studie opgenomen, verdeeld over drie cohorten van elk 30 proefpersonen. In elk cohort krijgen 24 proefpersonen het vaccin en krijgen 6 proefpersonen de placebo. Een proefpersoon krijgt ofwel het vaccin in een lage dosis (2 immunisaties) of het vaccin in een hoge dosis (1 of 2 immunisaties) of de placebo.

Opdrachtgever = Institut Pasteur

Internationele studie, monocentrisch in België (niet in UZ Leuven)

Overige interventionele studies

Het doel van deze studie is om een diepgaande karakterisering uit te voeren van klinische en immunologische kenmerken bij patiënten die in UZ Leuven zijn opgenomen vanwege een SARS-CoV-2 (“COVID-19”) infectie.

In deze studie worden klinische gegevens, bloedstalen, bronchoalveolaire lavage (BAL) vloeistof en nasaal/rectale uitstrijkjes verzameld. Er wordt vergelijking gemaakt van deze gegevens tussen enerzijds ernstige en niet-ernstige COVID-19-patiënten en anderzijds tussen COVID-19-positieve en negatieve (‘controle’) patiënten.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. Dr. Joost Wauters

Het betreft een nieuw type beademingsmasker waarmee op niet-invasie manier zuurstoftherapie aan patiënten kan toegediend worden. Het masker maakt gebruik van bestaande componenten die makkelijk beschikbaar zijn. De firma Materialise heeft via 3D printing een speciale module gemaakt om deze componenten te assembleren. De bedoeling is om bij COVID-19 positieve patiënten dit te gaan gebruiken als alternatief voor huidige zuurstoftherapie.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Arne Neyrinck

Patiënten kunnen uitgenodigd worden voor deze klinische studie wanneer zij een deelnemende huisarts contacteerde met een acute luchtweginfectie en/of met griepsymptomen. De patiënt wordt gevraagd om naar de praktijk te komen voor een klinisch onderzoek. Hierbij wordt er ook een wisser afgenomen, om na te gaan of hij/zij besmet is met het Covid-19 virus. Indien de test positief is, wordt de patiënt opgevolgd.

We onderzoeken het volgende:
• Hoeveel patiënten met symptomen testen er positief op het Covid-19 virus?
• Wat zijn de symptomen en hoe kunnen we aan de hand van deze symptomen een snellere diagnose stellen?
• Hoe kunnen we symptomen bij contactpersonen herkennen?
• Hoe verloopt de ziekte? Wat zijn de risicofactoren voor ziekenhuisopname?
• Hoelang duurt het alvorens je genezen bent van Covid-19?

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Jean Marie Degryse

Als verloskundigen en neonatologen vinden wij het essentieel om in deze bijzondere tijden te onderzoeken of er verticale transmissie tussen moeder en foetus plaats vindt, wat de mogelijke immuunrespons in deze specifieke situatie inhoudt en of er lange termijn gevolgen zijn voor de ontwikkeling van het kind, en anderzijds wat de impact van de pandemie op de aanstaande moeder, en de sociale maatregelen die er uit voor vloeien, zijn op jonge moeders en hun baby. We weten immers dat stress tijdens de zwangerschap en het postpartum ook consequenties kunnen hebben voor het jonge kind. Gevolgen die soms levenslang aanwezig kunnen blijven. Vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie is er een COVID 19 WHO World Mental Health consortium opgericht, die een vragenlijst ontwikkeld heeft om de mentale gezondheid tijdens deze crisis in de bevolking te bevragen. Het leek ons een opportuniteit om hun expertise mee aan boord te nemen en vertrekkend vanuit hun vragenlijst te focussen op de mentale gezondheid van jonge moeders. Bijkomend zijn we ook geïnteresseerd of de huidige COVID 19 crisis een impact heeft op postnatale complicaties bij de baby, borstvoedingscijfers en uiteindelijk de ontwikkeling van het kind.

Monocentrisch in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Dr. An Eerdekens

Tijdens de huidige Covid-19 uitbraak zijn alle patiëntengroepen getroffen, ook de meest kwetsbare zoals zwangere vrouwen. De mogelijkheid om de longen van zwangere vrouwen te beoordelen door middel van een radiatievrije diagnostische beeldvormingsmethode zou van het grootste belang zijn. Vooral als die test de klinische uitkomst na een week kan voorspellen.
Deze studie maakt deel uit van een internationale inspanning om een kosteneffectief en praktisch antwoord te vinden voor vroege screening en voorspelling binnen de Covid-19 pandemie. Gedurende een maand zullen alle patiënten die opgenomen worden op het verloskwartier geïncludeerd kunnen worden. Zodra geïnformeerde toestemming verleend is, wordt een long-echografie uitgevoerd door het klinische team.

Internationale studie - multicentrisch in België

Opdrahctgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Hannes van der Merwe

COVID-19 is een nieuwe aandoening waar nog weinig over geweten is, zeker wat betreft de impact van de infectie op de verschillende orgaansystemen en in het bijzonder de longen, na ontslag uit het ziekenhuis. We gaan meer in het bijzonder zowel de respiratoire en functionele status alsook het thrombo-embolisch risico van COVID-19 patiënten op korte en langere termijn na hospitalisatie in kaart brengen en deze correleren met vooraf bestaande gezondheidstoestand, alsook de interventies die gebeurden tijdens opname. Bovendien gaan we, vooral bij post-ICU patiënten, het effect van een geïndividualiseerd revalidatieprogramma evalueren op de graad van respiratoir, functioneel en psychologisch herstel.

Het doel van dit onderzoek is dus om een beter inzicht te krijgen over de middellange en lange termijn effecten van COVID-19, om zo de beste aanpak voor iemand te bepalen. Hiervoor worden door verschillende disciplines samengewerkt. Het onderzoek is gekoppeld aan het 'COVID-register', een register van alle mensen opgenomen naar aanleiding van een COVID-infectie in de Universitaire Ziekenhuizen Leuven.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Dr. Natalie Lorent

Specifiek voor onze studie willen we onderzoeken of we de aanwezigheid van het virus niet eenvoudiger kunnen testen met behulp van een speekselstaal. In de huidige procedure wordt er een staal afgenomen met een diepe neuswisser (nasofaryngeale wisser) of via een gecombineerde keel- en neuswisser (orofarynxwisser + voorste gedeelte van de neus). Het betreft dus een studie om na te kijken of er vertrekkende van ander afnamemateriaal / methode, het vervolgens mogelijk is om via een speeksel genetisch materiaal (RNA) isoleren, en na te gaan of hierin dit genetisch materiaal van het coronavirus aanwezig is.

Het resultaat van de analyse van het speekselstaal zal vergeleken worden met het resultaat van de reeds gevalideerde diagnostische test via een wisser (nasofaryngeale of gecombineerde neus- en keelwisser). Deze laatste test via wisser is een test die bij de vrijwilliger voor deze studie al zou afgenomen worden in de standaardzorg voor het testen op de aanwezigheid van COVID-19.

Het betreft hier een studie voor de validatie van afnamemateriaal ter bepaling van COVID-19 diagnostiek.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = Université de Namur

Hoofdonderzoeker = Dr. Emmanuel André

Dit project focust op twee belangrijke medische noden in de klinische management van COVID-19: (1) inzicht verwerven in de immunologische processen tijdens het ziekteproces en (2) therapeutische strategieën om SARS-CoV-2 infectie te bestrijden. In het eerste deel van dit project zullen de B cel responsen tijdens de verschillende ziektestadia van COVID-19
in detail gekarakteriseerd worden om het ziekteproces beter te begrijpen en om interindividuele verschillen te identificeren.


We wensen specifiek antilichaamsequenties die interageren met SARS-CoV-2 te identificeren. In het tweede deel willen we anti-SARS-CoV-2 monoklonale antilichamen (mAbs) isoleren afkomstig van patiënten in herstel en deze uitvoerig bestuderen. De meest geschikte mAbs (i.e. hoog virus-neutraliserend vermogen in vitro, hoge bindingsaffiniteit en specificiteit,…) zullen in vitro geproduceerd worden. Concreet zal een succesvolle afloop van dit project de samenleving ondersteunen door de impact van nieuwe SARS-CoV-2 golven te reduceren.


Doelstellingen van het onderzoek:
1) CDR profilering van sera afkomstig van COVID-19 patiënten en identificatie van specifieke antilichaamsequenties die interageren met de SARS-CoV-2 antigenen.

2) Het isoleren en karakteriseren van een panel van humane monoklonale antilichamen afkomstig van genezen patiënten met hoge titers aan neutraliserende antilichamen die gebruikt kunnen worden (of kunnen bijdragen aan) verdere therapieontwikkeling

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Xavier Bossuyt

Het betreft een interventionele studie waarbij antistoffen in bloed worden opgespoord tegen het virus SARS-CoV-2, de veroorzaker van de ziekte COVID-19, bij personeel werkzaam in de zorgsector (woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere zorgverleners). De gevoeligheid van antistoffen voor het opsporen bij asymptomatische en weinig symptomatische personen die met SARS-CoV-2 zijn besmet (PCR+) is momenteel niet gekend. Daarnaast zal er ook worden onderzocht of bepaling van antistoffen kan helpen om een uitbraak van SARS-CoV-2 in kaart te brengen.

Voor deze studie worden 1000 zorgverleners geïncludeerd minstens 3 weken nadat een PCR gebeurde in het kader van het nationaal programma om medewerkers en bewoners van rusthuizen te testen. Voor het eerste luik worden 250 medewerkers van rusthuizen in gans Vlaanderen die positief waren met PCR en 500 medewerkers die negatief waren met PCR gerekruteerd. Voor het tweede luik worden 250 medewerkers gerecruteerd van de rusthuizen Remi en Booghuys die met PCR zijn getest (positief of negatief met PCR),

De studie bestaat uit 2 luiken. In het eerste luik willen we de sensitiviteit bepalen bij 250 medewerkers van rusthuizen in gans Vlaanderen die positief waren met PCR minstens 4 weken na de PCR. Daarnaast zullen we de prevalentie van antistoffen tegen SARS-CoV-2 bepalen bij 500 gezondheidsmedewerkers die negatief waren met PCR. De selectie van deze personen gebeurt via IDEWE.

In het tweede luik willen we bij maximum 250 medewerkers van de rusthuizen Remi en Booghuys de resultaten van de PCR en bepaling van antistoffen minstens 4 weken na de PCR en deze resultaten vergelijken met de resultaten die zijn verzameld in het kader van een retrospectief onderzoek naar een mogelijke uitbraak in deze rusthuizen.

Multicentrische studie in België

Opdrahctgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Pieter Vermeersch

In deze studie zullen we seroconversie bepalen bij huishoudcontacten van gekende patiënten die COVID-19 doormaakten en al dan niet (voor resp. kind / volwassen COVID-19 patiënt) gehospitaliseerd werden. Ifv seroconversie zullen we dan de genetische factoren bestuderen die resistentie tegen SARS-CoV2 infectie / en a-tot paucisymptomatische infectie


Doel is het onderzoek van de prevalentie van paucisymptomatische of asymptomatische infectie of afwezigheid van infectie bij nauwe contacten (huishoudcontacten) van bewezen COVID-19 patiënten. Tevens is het doel, de factoren te identificeren die resistentie verlenen tegen COVID-19 infectie alsook de factoren die geassocieerd zijn met pauci-symptomatische infectie.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Isabelle Meyts

In deze studie worden stalen verzameld voor de validatie en optimalisatie van een COVID-19 screening platform voor wetenschappelijk onderzoek, gebruikmakend van een high throughput next-generation-sequencing.

Tijdens de COVID-19 crisis werden de faciliteiten die instaan voor de diagnostische onderzoeken geconfronteerd met tekorten van de materialen die nodig zijn om de test succesvol af te nemen. Daarom zijn er verschillende studies opgezet om alternatieve onderzoeksmethoden te ontwikkelen die met materialen zullen werken die algemeen beschikbaar zijn. Verder zijn de staafjes die momenteel gebruikt worden voor het onderzoek oncomfortabel voor de patiënt. Er wordt ook gekeken of methoden waarbij we minder diep in de neus een staal afnemen of zelfs niet meer in de neus maar enkel in de mond staal afnemen, standaard een goede basis voor diagnostische tests kunnen bieden.

In deze studie wordt aan de deelnemer gevraagd een staal van speeksel te geven, en een uitstrijkje zal genomen worden van de binnenkant van uw neusvleugel (nasaal uitstrijkje) en de binnenkant van de wang (buccaal uitstrijkje), gebruik makende van een standaard wattenstaafje.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever: Janssen research and development

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Sabine Tejpar

De COVID-19 pandemie zet wereldwijd ongekende druk op gezondheidszorgsystemen, waaronder de geestelijke gezondheidszorg. Tegen deze achtergrond is het doel van het huidige project om een gepersonaliseerde digitale tool te implementeren die clinici ondersteunt om op een eenvoudige manier flexibel in te kunnen spelen op de noden van elke individuele patiënt. Om de haalbaarheid hiervan te evalueren, onderzoeken we in deze pilootstudie de klinische toepassing van de Experience Sampling Methode (ESM). ESM is een gestructureerde digitale dagboektechniek waarbij patiënten in deze studie gedurende 6 dagen informatie zullen verzamelen over hun toestandsbeeld en de context waarin zij zich bevinden. Deze klinisch waardevolle ‘in the moment’ data zal daarna samen met de behandelende clinicus besproken en therapeutisch gekaderd worden tijdens een eerstvolgende consultatie. Het onderzoek maakt gebruikt van een app voor patiënten en een online dashboard voor clinici.

Deze pilootstudie zal de hefboom vormen naar een randomized clinical trial waarin de effectiviteit van ESM als digitaal ondersteuningsmiddel, die de patiënt centraal stelt en herstelgerichte zorg faciliteert, zal worden geëvalueerd.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. Inez Myin-Germeys

Tijdens onderzoeken op de endoscopie eenheid gaat men na hoe het maag- en darmstelsel functioneert. Om het maag- en darmstelsel te onderzoeken gebruikt men vaak een scoop (= flexibele buis met een camera) of een sonde die via de neus-, keel-, en mondholte wordt ingebracht. Tijdens die onderzoeken kunnen kleine (speeksel)druppeltjes van de patiënt in de lucht terechtkomen door te kuchen, hoesten, niezen, braken, etc. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek is bovendien gebleken dat deze kleine druppeltjes wel tot 3 uur in de lucht blijven circuleren en nadien kunnen neerdalen op oppervlakten in de onderzoeksruimte.

Indien die druppeltjes afkomstig zijn van een patiënt met een virale luchtweginfectie is het mogelijk dat zij een hoge virale lading bevatten, wat wil zeggen dat er veel (besmettelijke) ziektekiemen aanwezig kunnen zijn in deze druppeltjes. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er bij mensen met virale infecties in deze regio (neus-, keel-, en mondholte) ook een hoog aantal (besmettelijke) ziektekiemen aanwezig zijn. Gezondheidsmedewerkers werkzaam op de ‘Functiemetingen endoscopie’ eenheid kunnen dus een verhoogd risico hebben op verschillende infectieziekten doordat zij dagelijks dergelijke onderzoeken uitvoeren.

Daar er een tekort is aan wetenschappelijk onderzoek over de hoeveelheid en de spreiding van de (speeksel)druppeltjes tijdens onderzoeken die met die voorzorgen gebeuren, willen wij deze hoeveelheid en spreiding van (speeksel)druppeltjes meten tijdens onderzoeken waarbij we via de neus een sonde plaatsen: slokdarmmanometrie en 24-uur pH-meting. We willen nagaan wat de hoeveelheid en verspreiding is op het bed, de grond en het beschermingsmateriaal van de gezondheidsmedewerker.

Hiervoor maken we gebruik van medische fluoresceïne.

Monocentrische studie

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Jan Tack

In de loop van de huidige SARS-CoV-2-pandemie werd COVID-19 frequent geassocieerd met reuk- en smaakstoornissen. Opmerkelijk is dat de mechanismen van deze olfactorische dysfunctie bij personen met COVID-19 nog geheel ongekend zijn. Anosmie en/of ageusie bij COVID-19 kan plots optreden en kan geïsoleerd voorkomen of als eerste symptomen optreden voorafgaand aan de ontwikkeling van andere symptomen. In dit opzicht lijkt olfactorische dysfunctie te verschillen van de klassieke (post)virale anosmie, waarvan de exacte pathogenese ook nog niet geheel opgehelderd is.


Om de onderliggende mechanismen van geurstoornissen bij COVID-19 te kunnen begrijpen en verder te onderzoeken, plannen wij afname van slijmvlies- en neuronale weefselstalen bij overleden COVID-19 patiënten, en deze te vergelijken met weefselstalen van patiënten die overleden met influenza of die niet met één van deze virale infecties overleden. De weefselstalen zullen endoscopisch afgenomen worden. Omdat er geen incisies worden gemaakt, blijft het lichaam uitwendig volledig intact, en blijven er geen extern zichtbare littekens na de procedure over. Uitgebreid histologisch en moleculair onderzoek van de weefselstalen zal kennis opleveren op moleculair en weefselniveau, en kan zo nieuwe inzichten bieden in de mechanismen van olfactorische dysfunctie.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Dr. Laura van Gerven

Begin 2020 werd de wereld opgeschrikt door een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) dat een grote invloed heeft op ons leven. Ook het leven van de kinderen werd van de ene dag op de andere helemaal overhoopgegooid, onder meer door de sluiting van de scholen. Ondertussen werd het ook duidelijk dat het nieuwe coronavirus zich niet op dezelfde manier verspreid bij kinderen zoals bij volwassenen. Maar we weten nog heel weinig over de verspreiding van het coronavirus bij kinderen, zoals hoeveel kinderen werden al besmet.

Daarom willen we een grote studie doen in België om te achterhalen hoeveel kinderen al besmet werden. De huidige studie is een voorstudie.

Om de Belgische studie bij kinderen vlot te kunnen uitvoeren willen we gebruik maken van een speekseltest om contact met het coronavirus te bepalen. Als je besmet geweest bent met het coronavirus zal je immuunsysteem normaal gezien antistoffen opbouwen die gemeten kunnen worden als teken van voorbije infectie met het SARS-CoV-2 virus. Deze antistoffen kan je terugvinden in het bloed en in je speeksel. De test om antistoffen te meten in het bloed en in het speeksel werd al onderzocht bij volwassenen en werkt goed. Om er zeker van te zijn dat de speekseltest bij kinderen even goed werkt als de test in het bloed willen we nu een vergelijkende studie doen waarbij we zowel een bloedstaal en een speekselstaal afnemen bij dezelfde kinderen.

Een tweede doel is dat we in twee gemeenten in Limburg willen vergelijken hoe de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus gebeurd is bij kinderen en jongeren

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = Sciensano

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Corinne Vandermeulen

Imec heeft een ultra snelle RT-qPCR chip ontworpen voor de moleculaire detectie van SARS-CoV-2 (minder dan 5 minuten van staal tot resultaat) uit uitgeademde lucht (het opvangen van de druppels en aerosolen die het virus bevatten). Deze nieuwe manier van staal nemen is bedoeld ter vervanging van het nasofaryngeale wattenstaafje, dat ongemakkelijk is voor de patiënt, waarvoor getraind personeel nodig is voor het nemen van monsters en een infectierisico voor het personeel inhoudt. Het meten van SARS-CoV-2 in uitgeademde lucht is naar verwachting ook de meest gevoelige manier om de overdracht van aërosol- en druppelvirus te detecteren. Dit apparaat zal naar verwachting een aanzienlijke invloed hebben op de bestrijding van epidemieën, waardoor veilig reizen, evenementen en werkplekken mogelijk zijn.

Het doen van deze studie is het valideren van de imec-aerosol sieve met SARS-CoV-2-positieve patiënten en SARS-CoV-2-negatieve patiënten.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = Imec

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Paul De Munter

In deze studie zal een conjunctivale wisser worden afgenomen bij zowel vrijwilligers met duidelijke symptomen als vrijwilligers zonder of slechts milde symptomen.

Dit onderzoeksproject heeft als doel zowel de aanwezigheid van SARS-nCoV-2 aan te tonen in de tranen als het zoeken naar correlaties tussen bepaalde symptomen en klinische tekenen. Daarenboven hebben we ook interesse in de duur aanwezigheid virus in de tranen en het risico op overdracht van het virus tijdens specifieke oogheelkundige ingrepen. Dit is belangrijk gezien dit de nood voor extra voorzorgsmaatregelen in de oogheelkundige zorg zal bepalen.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Leuven

Hoofdonderzoeker = Dr. Heleen Delbeke

Imec heeft een ultra snelle RT-qPCR chip ontworpen voor de moleculaire detectie van SARS-CoV-2 (minder dan 5 minuten van staal tot resultaat) uit de uitgeademde lucht. Hiervoor zullen de druppels en aerosolen, die het virus bevatten, opgevangen worden op en daartoe speciaal ontwikkelde zeef . Deze nieuwe manier van staal nemen is bedoeld ter vervanging van het nasofaryngeale wattenstaafje, dat ongemakkelijk is voor de patiënt, waarvoor getraind personeel nodig is voor het nemen van de monsters en een infectierisico voor het personeel inhoudt. Het meten van SARS-CoV-2 in uitgeademde lucht is naar verwachting ook de meest gevoelige manier om de overdracht van aërosol- en druppelvirus te detecteren. Dit apparaat zal naar verwachting een aanzienlijke invloed hebben op de bestrijding van epidemieën, waardoor veilig reizen, evenementen en werkplekken (terug) mogelijk zijn.

Purpose(s)/doelstelling(en)
Validatie van de imec ademtest in SARS-CoV-2-positieve personen en SARS-CoV-2-negatieve personen. De studie is er op gericht om initiële gegevens te verzamelen over (1) staalname protocol, (2) virale lading in de adem van de patiënt in de loop van de tijd en (3) herhaalbaarheid van de imec ademtest met een indicatie van het aantal vals-positieven en vals-negatieven.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = Imec

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Emmanuel André

Studenten hebben bovengemiddeld veel sociale contacten. Ze zijn bovendien vaker dan ouderen asymptomatisch. Ze co-housen vaak in hun studentenstad maar gaan in het weekend wel overal te lande naar hun familie. Hun huisarts bevindt zich vaak niet in Leuven, wat snelle hulpverlening bemoeilijkt. In Leuven vertegenwoordigen ze ten slotte een derde van de Leuvense bevolking. Het gaat dus over een specifieke populatie die de COVID-19 verspreiding kan aanjagen in de stad Leuven en in hun thuis regio. Dit onderzoek wil:

  1. Testing op covid 19 bij studenten
  2. Contact tracing en bronopsporing
  3. Wetenschappelijk onderzoek (op basis van gepseudonimiseerde gegevens

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Emmanuel André

De aanwezigheid van littekenweefsel ter hoogte van de hartkamers zoals vastgesteld met cardiale magnetische resonantie is geassocieerd met een sombere prognose bij patiënten met coronair lijden of hartfalen. De prognostische relevantie van dergelijke littekenvorming bij ogenschijnlijk gezonde sporters is echter een controversieel topic en er bestaan geen richtlijnen om dergelijk klinisch conundrum aan te pakken. De topic van littekenweefsel, mogelijk als uiting van doorgemaakte hartspierontsteking, is uitermate relevant in de context van de Covid-19 pandemie anno 2020. Recente gegevens wijzen erop dat littekenweefsel ter hoogte van de hartspier kan optreden zelfs na een milde of asymptomatische Covid-19 infectie. De precieze prevalentie van hartspierbeschadiging bij sporters na doormaken van Covid-19 is onvoldoende gekend. Er zijn tot op heden geen gegevens met betrekking tot de lange termijneffecten op gebied van hartritmestoornissen of hartfalen.

Deze studie heeft tot doel na te gaan in hoeverre het doormaken van COVID-19 aanleiding geeft tot hartschade bij atleten en of deze hartschade ook (mogelijk gevaarlijke) ritmestoornissen geeft.

Multicentrische studie in België

Opdrachtgever = UZ Antwerpen

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Guido Claessen

Het doel van dit onderzoek is COVID-19 serologische tests te ontwikkelen om SARS-CoV-2 antilichamen op te sporen met behulp van de FO-SPR biosensor. Serologische tests zijn in staat om vroegere blootstelling aan SARS-CoV-2 te identificeren, door het meten van antilichaamresponsen, waardoor individuele en potentiële kudde-immuniteit kan worden geëvalueerd. Serologische tests kunnen ook dienen ter ondersteuning van vele andere relevante studies, waaronder de selectie van herstellende plasmadonoren voor therapie, de ontwikkeling van vaccins, een beter begrip van de immuunresponsen die verband houden met bescherming, en mogelijk het sturen van interventies voor de volksgezondheid. Daarom zijn we in deze studie van plan om volbloedmonsters te testen van vrijwilligers met eerder gediagnosticeerde COVID-19 om de robuustheid en veelzijdigheid van de ontwikkelde assay verder te valideren, ongeacht de gebruikte monstermatrices.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = KU Leuven

Hoofdonderzoeker = Prof. Katrien Lagrou

Deze studie heeft tot doel te onderzoeken of de miDiagnostics COVID-19 sneltest even goed werkt als de standaard PCR testmethode.

De volgende testen / onderzoeken worden uitgevoerd bij de deelnemers:
• 1 neuswisser (nasofaryngeaal) voor standaard routineonderzoek dat zonder deelname ook zou worden afgenomen.
• 1 neuswisser (nasofaryngeaal) specifiek voor de miDiagnostics COVID-19 test

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = miDiagnostics

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Jan Verbakel

miDiagnostics heeft een ultra snelle RT-qPCR research methode ontworpen voor de moleculaire detectie van SARS CoV-2 virus in nasofaryngeale stalen, in SARS- CoV-2 positive personen. De nieuwe miDIAGNOSTICS methode zal vergeleken worden met Labo en POC referentie methodes.

Monocentrische studie in België

Opdrachtgever = miDiagnostics

Hoofdonderzoeker = Prof. dr. Emmanuel André

Laatste aanpassing: 29 juni 2021