U kunt bij ons terecht voor informatie, hulp en ondersteuning op verschillende levensdomeinen.

Psycho-sociale ondersteuning

Een ziekte of behandeling kan uw leven ingrijpend veranderen en heeft gevolgen voor uw thuissituatie, uw relatie, uw dagbesteding, uw toekomstperspectieven, …. U kan verdriet, onmacht of eenzaamheid ervaren. Een sociaal werker luistert naar uw verhaal en ondersteunt u in het omgaan met uw nieuwe situatie.

Ontslagvoorbereiding en zorgcoördinatie

In complexe zorgsituaties bereidt een sociaal werker samen met u het ontslag uit het ziekenhuis voor.

Opgelet: veel hulp- en opvangmogelijkheden werken met een wachtlijst. Verwacht uw problemen in functie van uw ontslag? Neem dan zo snel mogelijk, voor of tijdens uw opname, contact op met een sociaal werker.

  • Organisatie thuiszorg
    Rekening houdend met uw zorgnoden schakelt de sociaal werker ondersteunende thuisdiensten in: gezinshulp, poesthulp, hulpmiddelen en uitleenmaterialen, warme maaltijden, woningaanpassing, …
  • Ondersteuning mantelzorger
    De sociaal werker geeft advies over diensten die de mantelzorger kunnen ondersteunen bij het opnemen van de zorg: dagopvang, nachtopvang, oppasdienst voor kinderen, dienstencentra, …
  • Aanvragen voor residentiële zorg
    Indien een terugkeer naar huis (tijdelijk) niet haalbaar is, helpt de sociaal werker u verder met aanvragen voor opname in een kortverblijf, hersteloord, revalidatiecentrum, assistentiewoning, woonzorgcentrum, … 

Sociale voorzieningen

Afhankelijk van uw zorgsituatie en hulpvraag geeft de sociaal werker informatie over de best passende mogelijkheden. De sociaal werker ondersteunt bij het bekomen van tegemoetkomingen, voordelen en wettelijke voorzieningen voor zieken en personen met een handicap. We helpen en verwijzen bij vragen over ziekteaangifte, sociale voordelen, inkomensvervangende maatregelen, aanvraag VAPH, verhoogde kinderbijslag, …

Ziekteverlof, loopbaanonderbreking en werkhervatting

Ziekte of fysieke beperkingen kunnen tijdelijk of definitief leiden tot werkonbekwaamheid. Kan u terug aan de slag? Hoe kan u werk en ziek-zijn combineren? Welke mogelijkheden zijn er om deeltijds te herstarten, om tijdkrediet of loopbaanonderbreking te nemen. Heeft u recht op inkomensvervangende maatregelen, op premies, aangepaste opleidingen, aanpassingen op de werkvloer?

Bij werkhervatting zijn vaak meerdere partners betrokken. Ook het statuut van uw werk (als bediende, arbeider, als zelfstandige of in een vrij beroep) en de sector waarin uw werkzaam bent, bepalen mee wat mogelijk is.

De sociaal werker geeft advies en verwijst u naar de juiste instanties. Raadpleeg ook uw vakbond, werkgever (of personeelsdienst), de adviserend geneesheer van de mutualiteit en de arbeidsgeneesheer.

Meer informatie

Financiële en juridische hulp

Een sociaal werker helpt verder bij juridische en financiële vragen die te maken hebben met uw ziekte, ziekenhuisopname of behandeling. U kunt hulp en advies vragen met betrekking tot de kostprijs van uw opname, facturatie, afbetalingsplannen, ziekte- en hospitalisatieverzekering, … Een sociaal werker is op de hoogte van relevante wetgeving en kan u juridisch doorverwijzen.

Een kort overzicht van nuttige instanties:

Vervoer

Heeft u vragen over uw vervoer naar het ziekenhuis bij een ambulante behandeling, of over uw vervoer bij ontslag uit het ziekenhuis? Een sociaal werker geeft advies en praktische ondersteuning bij het inschakelen van een vervoerdienst.

Tolken en taalbijstand

Iedere patiënt heeft recht op informatie over zijn ziekte of behandeling in een taal die hij begrijpt. Zowel tijdens een opname als bij een raadpleging kunt u taalbijstand vragen. Het inschakelen van een tolk is kosteloos. Een tolk aanvragen kan via de dienst sociaal werk of via de verpleegeenheid.

Afhankelijk van de gevraagde taal, het tijdstip waarop taalbijstand nodig is en de specifieke context, schakelen wij een tolk ter plaatse in of organiseren we afstandstolken via telefoon of internet.

Lotgenotencontact

Soms heeft u nood aan contact met mensen die hetzelfde meemaken als u en hierbij dezelfde zorgen ondervinden. Een sociaal werker kan u in contact brengen met lotgenoten of specifieke patiëntenverenigingen.

Verblijf voor familie

UZ Leuven beschikt over een eigen verblijf voor familie. Familieleden, vrienden of patiënten die ambulant in behandeling zijn kunnen hier verblijven in de nabijheid van het ziekenhuis. Een sociaal werker kan u doorverwijzen.

Meer informatie over accommodatie, reservatievoorwaarden en aanmelding vindt u in de webpagina over verblijf voor familie.

Meer informatie