Dankzij het gebruik van alternatieve typen orgaandonoren is de wachttijd voor longtransplantatie in UZ Leuven sterk gedaald.
Dankzij het gebruik van alternatieve typen orgaandonoren is de wachttijd voor longtransplantatie in UZ Leuven sterk gedaald.

Onlangs werd in UZ Leuven de 800e longtransplantatie succesvol uitgevoerd. UZ Leuven voert twee derde van alle (hart-)longtransplantaties in België uit en behoort hiermee tot de internationale top.

Zo’n 80 procent van alle (hart-)longtransplantaties in UZ Leuven worden uitgevoerd in het eindstadium van een (hart-)longziekte. Vooral bij ernstig longemfyseem door aandoeningen zoals chronisch obstructief longlijden (COPD), mucoviscidose, alfa-1 antitrypsine deficiëntie, interstitieel longlijden zoals idiopathische longfibrose en pulmonale arteriële hypertensie is deze ingreep veelal het laatste redmiddel.

Receptor én donor ouder profiel

De afgelopen tien jaar nam de gemiddelde leeftijd van de longtransplantatiepatiënten toe tot 50,4 jaar. Dit is een gevolg van het verhogen van de formele leeftijdsgrens voor transplantatie tot 65 jaar. De meeste patiënten zijn tussen 50 en 60 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de donoren nam eveneens toe tot gemiddeld 49,4 jaar. Sinds 2010 worden ook donoren ouder dan 60 jaar gebruikt, met zelfs enkele donoren ouder dan 70 jaar. Longtransplantatie met donoren boven de 60 jaar lijkt geen impact te hebben op de kortetermijn- en middellangetermijnoverleving in vergelijking met transplantaties met donoren jonger dan 60 jaar.  

Wachttijd UZ Leuven gedaald naar 8,5 maanden  

De donorpool voor longtransplanatie in UZ Leuven werd ook uitgebreid door het gebruik van alternatieve typen van orgaandonoren. Naast de klassieke hersendode donor gebruikt UZ Leuven ook orgaandonoren na circulatoire dood of donoren met 'uitgebreide criteria'. De kortetermijn- en middellangetermijnuitkomst na transplantatie met deze donororganen is vergelijkbaar met deze van de traditionele heart-beating donoren. Dankzij het gebruik van alternatieve typen bedraagt de gemiddelde wachttijd op de transplantatielijst in UZ Leuven slechts 8,5 maanden terwijl die binnen de Eurotransplantregio 15 maanden bedraagt. 

Vijfjaarsoverleving opvallend hoger dan wereldwijd gemiddelde 

De vijfjaarsoverleving voor patiënten na een longtransplantatie bedraagt in UZ Leuven 80 procent, wat opvallend beter is dan het wereldwijde gemiddelde van 55 procent. Dit heeft tot gevolg dat er momenteel zo’n 480 longtransplantatiepatiënten in opvolging zijn, met 4 patiënten die al langer dan 20 jaar opgevolgd worden. 

Inzetten op onderzoek rond afstoting donororgaan 

Het succes van het UZ Leuven (hart-)long transplantatieprogramma is in grote mate toe te schrijven aan de dagelijkse inzet en de specifieke expertise van alle betrokken zorgverleners. Maar ook het belang van academisch basisonderzoek en klinische studies is niet te onderschatten. Zo is onder andere het onderzoek naar de risicofactoren, mechanismen en potentiële behandelingsmethoden van ischemie-reperfusieschade, acute en chronische afstoting van het transplantatieorgaan cruciaal. De resultaten van dit internationaal bekroond onderzoek hebben inmiddels geleid tot een betere functie en overleving van het getransplanteerde orgaan én van de patiënt. 

Meer informatie