Voor iedereen

De dienst sociaal werk is er voor iedereen. Iedere patiënt, ieder familielid en iedere betrokken zorgverlener kan een beroep doen op onze diensten in functie van een hulpvraag die rechtstreeks verband houdt met de ziekte en/of behandeling in het ziekenhuis.

Onderstaand enkele voorbeelden van hulpvragen waarbij een sociaal werker ondersteuning biedt:

 • U maakt zich zorgen over uw ziekenhuisfactuur en over het betalen van andere medische kosten.
 • Uw kind is opgenomen in het ziekenhuis en u wenst informatie over tijdskrediet of loopbaanonderbreking om meer tijd te kunnen doorbrengen met uw kind en uw gezin.
 • Uw ziekte maakt u angstig, u bent in de war en weet niet hoe het verder moet met u en uw naasten. U heeft nood aan een ondersteunend en vertrouwelijk gesprek met iemand die luistert naar uw persoonlijk verhaal.
 • Uw moeder is ten gevolge van een ingreep tijdelijk minder zelfredzaam of mobiel. U zoekt passende oplossingen voor thuiszorg of een residentieel zorgverblijf na ontslag uit het ziekenhuis.
 • U bent mantelzorger en zoekt een luisterend oor.
 • Ten gevolge van ziekte of een ongeval kan u niet terug aan het werk. U maakt zich zorgen over het verlies aan inkomen en vraagt zich af of werkhervatting mogelijk is. U wilt informatie over  inkomensvervangende maatregelen.
 • Uw partner heeft het erg moeilijk met zijn/haar ziekte. Het lukt u niet om hierover samen te praten en elkaar te steunen in uw verdriet.
 • U heeft vragen over levenseinde.
 • U spreekt niet goed Nederlands en u vindt moeilijk uw weg in het het Belgische systeem voor ziekteverzekering en sociale zekerheid. U heeft nood aan informatie in een taal die u begrijpt.
 • U heeft het gevoel dat uw contact met het zorgverlenend team niet goed loopt en wil een bemiddelend gesprek met een neutrale derde.
 • Uw naaste is wilsonbekwaam en er moeten belangrijke beslissingen genomen worden over de goederen en/of persoon. U wilt bijstand bij het aanstellen van een bewindvoerder
 • U wilt informatie en tips over de manier waarop u uw jonge kinderen op een goede, aangepaste manier bij uw ziekte kan betrekken.

Hoe gaan we tewerk?

Een ziekenhuisopname kan emotioneel, relationeel en sociaal ingrijpend zijn. De dienst sociaal werk biedt persoonlijke ondersteuning in zorgsituaties die gepaard gaan met een ziekenhuisopname, ziekte, behandeling en handicap.

Sociaal werkers maken tijd om naar uw verhaal te luisteren. Zij staan u bij,  geven informatie en bieden concrete ondersteuning op verschillende levensgebieden. Indien nodig verwijzen ze naar gespecialiseerde hulp die bij uw zorgsituatie past.

Sociaal werkers maken deel uit van het multidisciplinaire team dat u verzorgt. Zij werken ook nauw samen met ondersteunende diensten buiten het ziekenhuis. Hierbij wordt het beroepsgeheim steeds gerespecteerd.

Meer informatie