Revalidatiearts

De revalidatiearts volgt de medische problemen op en coördineert het teamwerk. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid voor de revalidatie en hij volgt van nabij de toestand van de patiënt tijdens het hele revalidatieproces.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor een vlot verloop van het verblijf op de afdeling. Door hun continue aanwezigheid vervullen zij een spilfunctie in het revalidatieproces. Zij staan in voor de verzorging, waarbij ze proberen het zelfzorgvermogen en de zelfstandigheid van de patiënt te vergroten. Elke patiënt krijgt twee coördinatieverpleegkundigen toegewezen. Ze oefenen samen met de patiënt wat die geleerd heeft tijdens de therapie.

Kinesitherapeut

De kinesitherapeutische behandeling is gericht op het verbeteren van de beweeglijkheid, spierkracht, coördinatie, evenwicht en het zich voortbewegen. Wat geleerd wordt tijdens de therapiezittingen, wordt ook toegepast in de gewone activiteiten van het dagelijkse leven.

Sporttherapeut

Sport- en spelactiviteiten en rolstoeltraining vormen een onontbeerlijk verlengstuk van het kinesitherapeutische aanbod in het revalidatiecentrum. In het begin van de revalidatie worden motorische basiseigenschappen getraind zoals kracht, lenigheid, snelheid, weerstand en uithouding.

Naargelang de revalidatie vordert, verschuift het accent. In de loop van zijn revalidatieproces kan de patiënt proeven van verschillende sporten.

Lees meer over de sporttherapie

Ergotherapeut

Ergotherapie beoogt een zo groot mogelijke zelfstandigheid in alle activiteitenvan het dagelijkse leven. De ergotherapeut richt zijn aandacht op het oefenen en het verbeteren van de bewegingsmogelijkheden, de coördinatie van de armen en handen en het trainen van het evenwicht.

De ergotherapeut begeleidt de revalidant ook bijcognitieve problemen (aandacht, concentratie, geheugen, denken …) door gerichte oefeningen te geven die deze functies stimuleren en verbeteren.

Daarnaast bekijkt de ergotherapeut de persoonlijke verzorging, de huishoudelijke
activiteiten, de verplaatsingen, de communicatie, het schrijven en het
computergebruik.
Ook de arbeidssituatie wordt geëvalueerd. Er kunnen samen met de revalidant
specifieke activiteiten gepland worden zoals autorijden in een rijsimulator, zich
buitenshuis met de rolstoel verplaatsen, boodschappen doen ...
Sociaal werker
De sociaal werker heeft vooral aandacht voor de beleving rond de beperkingen
die de situatie met zich meebrengt. Samen met de patiënt en zijn familie zoekt
hij naar oplossingen op het vlak van zelfzorg, de familiale situatie, inkomen,
wonen, huishouden, onderwijs of tewerkstelling en vrijetijdsbesteding.
Psycholoog
De confrontatie met ernstige lichamelijke beperkingen, zoals een dwarslaesie of
amputatie, na een ziekte of ongeval, kan het leven ingrijpend veranderen.
De psycholoog ondersteunt en begeleidt het verwerkingsproces en de mogelijke
gedragsveranderingen die de revalidant, maar ook zijn partner en kinderen of
mensen uit zijn directe omgeving doormaken.
Via een neuropsychologisch onderzoek kan over de aanwezigheid van cognitieve
stoornissen, emotionele problemen of gedragsveranderingen meer zekerheid
worden verschaft.
Logopedist
Logopedisten formuleren aan de hand van nauwkeurig onderzoek zowel de
mogelijkheden als de beperkingen van de revalidant op het vlak van taal,
spreken, slikken en communicatie.
Diëtist
Tijdens de revalidatie kunnen problemen voorkomen worden zoals slikstoornissen,
ongewenste gewichtstoename of -verlies, slechte wondheling ...
De diëtist geeft praktische adviezen rond de voeding.
Onderwijs
Wanneer de patiënt nog naar school gaat, kan de langdurige opname in een
revalidatiecentrum gepaard gaan met een grote achterstand. Onderwijs tijdens het
verblijf in het centrum kan eventuele negatieve gevolgen beperken of vermijden.
Het gaat vooral om geïndividualiseerd onderwijs omdat het tijdstip en de inhoud
van de lessen voortdurend moeten aangepast worden aan de mogelijkheden.

Daarnaast bekijkt de ergotherapeut de persoonlijke verzorging, de huishoudelijke activiteiten, de verplaatsingen, de communicatie, het schrijven en het computergebruik. Ook de arbeidssituatie wordt geëvalueerd. Er kunnen samen met de revalidantspecifieke activiteiten gepland worden zoals autorijden in een rijsimulator, zich buitenshuis met de rolstoel verplaatsen, boodschappen doen ...

Sociaal werker

De sociaal werker heeft vooral aandacht voor de beleving rond de beperkingen die de situatie met zich meebrengt. Samen met de patiënt en zijn familie zoekt hij naar oplossingen op het vlak van zelfzorg, de familiale situatie, inkomen,wonen, huishouden, onderwijs of tewerkstelling en vrijetijdsbesteding.

Psycholoog - psychotherapeut

De confrontatie met ernstige lichamelijke beperkingen, zoals een dwarslaesie of amputatie, na een ziekte of ongeval, kan het leven ingrijpend veranderen.

De psycholoog ondersteunt en begeleidt het verwerkingsproces en de mogelijke gedragsveranderingen die de revalidant, maar ook zijn partner en kinderen of mensen uit zijn directe omgeving doormaken.

Via een neuropsychologisch onderzoek kan over de aanwezigheid van cognitievestoornissen, emotionele problemen of gedragsveranderingen meer zekerheid worden verschaft.

Lees meer over de psychologische begeleiding. 

Logopedist

Logopedisten formuleren aan de hand van onderzoek zowel de mogelijkheden als beperkingen van de revalidant op het vlak van taal-, spraak-, stem- en slikvermogen.De bevindingen zijn de basis van het behandelplan. Waar nodig zullen al dan niet tijdelijke communicatiehulpmiddelen ondersteunend ingeschakeld worden.

Diëtist

Tijdens de revalidatie kunnen problemen voorkomen worden zoals slikstoornissen, ongewenste gewichtstoename of -verlies, slechte wondheling ...

De diëtist geeft praktische adviezen rond de voeding.

Pastor

Naast verwerking van het hele gebeuren komen er waarschijnlijk momenten van stilstaan, van achteromkijken, dromen, verlangens, angsten, vragen .... U wil er misschien in alle rust eens over praten met iemand buiten de eigen familie- of kennissenkring.

De pastor van uw afdeling wil samen met u zoeken naar levenswaarden waaruit u kracht en sterkte kan putten.

Op zoek naar moment van bezining of pastor?

Ziekenhuisschool

Wanneer de patiënt nog naar school gaat, kan de langdurige opname in een revalidatiecentrum gepaard gaan met een grote achterstand.

Onderwijs tijdens het verblijf in het centrum kan eventuele negatieve gevolgen beperken of vermijden. Het gaat vooral om geïndividualiseerd onderwijs omdat het tijdstip en de inhoud van de lessen voortdurend moeten aangepast worden aan de mogelijkheden.

Hoe organiseert de ziekenhuisschool aangepast onderwijs.

Studenten

Onze teamleden worden vaak bijgestaan door studenten die stage lopen. Deze onderwijstaak vloeit voort uit het feit dat het revalidatiecentrum een deel vormt van een universitair ziekenhuis. De binding tussen ziekenhuis en universiteit zorgt ervoor dat u de meest actuele en optimale aanpak van uw probleem krijgt.

Vrijwilligers

De vrijwilligers nemen een bijzondere rol op binnen het revalidatieteam. Deze medewerkers zijn er vooral voor revalidanten die door omstandigheden minder bezoek krijgen. Ze begeleiden hen bij uitstapjes naar de cafetaria, maken wandelingen in het park of maken uitgebreid tijd vrij om te praten. Op deze manier helpen zij mee om het verblijf in het revalidatiecentrum wat aangenamer te maken.

De mogelijkheid bestaat dat iemand zijn werkstraf uitvoert in het revalidatiecentrum. Dat betekent dat die persoon voor een bepaalde tijd de zorgverleners in hun werk ondersteunt, net zoals andere vrijwilligers. Het revalidatiecentrum werkt hiervoor samen met justitie en red, een vzw voor verantwoordelijk rijgedrag.

Wilt u ook vrijwilliger worden?