Vroegtijdige zorgplanning (VZP)

De kwaliteit van onze gezondheidszorg hangt nauw samen met de mate van afstemming rond zorg- en behandeldoelen die bereikt wordt tussen de hulpverlener en de patiënt.

Leidraad over vroegtijdige zorgplanning

Het palliatief support team ontwikkelde hiervoor ‘MIJN WENSEN voor mijn gezondheidszorg’©, een gespreksleidraad bij vroegtijdige zorgplanning, die patiënten en hun naasten de kans biedt om hun zorgnoden en behandelwensen te verduidelijken, zodat artsen en andere hulpverleners die voorkeuren kunnen vertalen naar gepaste behandelafspraken voor nu en later.

De gespreksleidraad bevat informatie over vroegtijdige zorgplanning, over medische mogelijkheden en beperkingen in verschillende ziektestadia, over patiëntenrechten, wilsverklaringen en euthanasievragen. Bevragende items peilen naar de ziektebeleving, de zorgnoden en behandelwensen van de patiënt in de verschillende ziektestadia, zowel in wilsbekwame als wilsonbekwame situaties.

Hierdoor kan de leidraad gebruikt worden als informatiebrochure, als communicatie instrument rond huidige en/of toekomstige noden, en ook als voorafgaande wilsverklaring, m.n. ter ondersteuning van gedeelde besluitvorming.

Voor patiënten, naasten en zorgverleners

Voor zorgverleners

‘MIJN WENSEN voor mijn gezondheidszorg’ wordt vrij aangeboden voor klinisch gebruik via de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Laatste aanpassing: 14 juli 2020