Kwalitatieve patiëntenzorg

Door de continue inzet, motivatie en competenties van alle medewerkers is UZ Leuven in staat om hoogwaardige zorg aan zijn patiënten te bieden. Zo heeft het ziekenhuis zich kunnen uitbouwen tot een topreferentiecentrum. Ook in de toekomst wil UZ Leuven zijn positie als toonaangevend universitair medisch centrum consolideren en verder uitbouwen. Het voortdurend streven naar een betere en veiligere zorg voor de patiënt is de essentie van de bedrijfsfilosofie van het ziekenhuis.

Het kwaliteitsbeleid in UZ Leuven wenst kwaliteit te definiëren, te meten, te verbeteren en te onderhouden op het vlak van de patiëntenzorg en dit vanuit het perspectief van de patiënt en zijn veiligheid. UZ Leuven slaagt hierin door het optimaal leidinggeven aan de medewerkers, het correct en efficiënt benutten van middelen, een adequaat competentiemanagement en het gelijk behandelen van de patiënten. Dit zowel binnen het ziekenhuis zelf als binnen het netwerk van transmurale zorgverlening.

UZ Leuven toont dit o.a. aan door zich via externe, onafhankelijke organisaties te laten certificeren en accrediteren. Een voorbeeld hiervan is de ziekenhuisbrede accreditering door de Joint Commission International (JCI).

U kunt ook de meest recente verslagen van de audit door de Zorginspectie bekijken.

Kwaliteitscultuur

De maatschappelijke opdracht van UZ Leuven als academisch medisch centrum bestaat erin om - vanuit de verbondenheid met de KU Leuven - de combinatie van gespecialiseerde patiëntenzorg, opleiding van zorgverstrekkers en translationeel onderzoek te verzorgen.

UZ Leuven streeft permanent naar de verdere uitbouw als Europees toonaangevend academisch centrum.

Systematisch & continu kwaliteit leveren

Kwaliteit waarborgen kan niet overgelaten worden aan het toeval. Zeker in een uitermate complexe organisatie als UZ Leuven is de zorgkwaliteit, de veiligheid van de patiënt en van de zorgverstrekkers afhankelijk van de efficiëntie van zorgprocessen. Het risico op incidenten kan alleen geëlimineerd of maximaal gereduceerd worden op voorwaarde dat er een systematische manier van werken bestaat die ervoor zorgt dat de hoogstaande kwaliteit van zorg zelden of nooit in het gedrang komt. Enkel de best mogelijke werkwijze, bij elke patiënt opnieuw, is aanvaardbaar.

Periodiek wordt er centraal, door de dienst kwaliteitsmanagement in nauwe afstemming met het directiecomité, een kwaliteitsplanning opgesteld van activiteiten ter onderhoud & ter verbetering van het kwaliteitssysteem, enerzijds voor de ziekenhuisbrede projecten alsook voor de ondersteuning van lokale projecten. Hierbij wordt rekening gehouden met (strategische) doelstellingen, wet- en regelgeving, eisen vanuit accrediteringen en (ISO-)certificeringen, interne evaluaties van processen, trends, kansen voor verbetering, etc..

De kwaliteitsdoelstellingen, die uit de missie en de visie voortvloeien, worden bereikt mits de maximale decentrale verankering van de kwaliteit in de dagdagelijkse processen en de zorgprogramma’s.

Kwaliteitsindicatoren

Essentieel om tot die doelstellingen te komen is het verantwoord meten van kwaliteit op zowel het niveau van de structuur, het proces als het resultaat en dit ziekenhuisbreed en voor alle betrokkenen (patiënt, personeel, externe partners).

De resultaten van deze kwaliteitsindicatoren hebben als bedoeling een objectieve beoordeling van de kwaliteitsperformantie te geven die de continue verbetering en onderhoud van de kwaliteit aansturen. Om dit mogelijk te maken worden het registreren en het opvolgen van de kwaliteitsparameters en de daaraan gekoppelde verbeteringsprojecten geïntegreerd in het dagelijks functioneren van ons ziekenhuis.

Teamwork & multidisciplinaire samenwerking

Een kwaliteitssysteem bouwen en continu verbeteren is mensenwerk. Een sluitend kwaliteitssysteem ontwerpen en in stand houden gaat niet vanzelf, het is het resultaat van aanhoudende inspanningen van alle UZ Leuven-medewerkers.

Het verzekeren van de uitmuntende zorgkwaliteit die UZ Leuven ambieert, kan enkel op voorwaarde dat elke medewerker gepassioneerd mee zoekt naar werkwijzen die meer doeltreffend zijn en minder risico inhouden om fout te lopen. Kritisch nadenken, leergierig zijn, veranderingen opzoeken en daarvoor open staan, zijn een cruciaal onderdeel van kwaliteitsdenken en van een continue kwaliteitsverbeterende cultuur.

Leren uit (bijna-) incidenten

Een onderdeel van kwaliteitscultuur is dat (bijna-)incidenten niet zomaar reflexmatig leiden tot negatieve beoordeling en verwijten van een medewerker, maar in de eerste plaats aanleiding geven tot kritisch onderzoek van de manier van werken, van ‘het systeem’.

Waar zit de zwakke plek in de werkwijze die aanleiding geeft dat het net daar herhaaldelijk misloopt? Kunnen we ons zorgproces niet zo in elkaar steken dat de kans op incidenten aanzienlijk vermindert of – beter nog – helemaal geëlimineerd wordt?

Deze (bijna-)incidenten worden op die manier een ‘gouden’ opportuniteit om de huidige manier van werken in vraag te stellen en samen op zoek te gaan naar verfijning van de zorgprocessen. Zo vermindert de kans dat het (bijna-)incident opnieuw wordt gemaakt en worden de zorgkwaliteit en de patiëntveiligheid beter gewaarborgd.

Ook deze filosofie is sterk ondersteund door het certificerings- & accrediteringsprincipe, ze helpen om verder te blijven werken aan een continu streven naar een veilige en kwalitatieve omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Klachten en feedback

Hebt u nog suggesties of is er iets niet naar wens verlopen? Laat het ons weten.