Voorstelling

Sinds 1987 bestaat er in ons land een "diabetesconventie".

Het diabetesteam van zo'n centrum verbindt er zich toe aan de patiënten die opgenomen worden in deze conventie educatie te verschaffen, niet alleen over de technische aspecten van de zelfcontrole, maar ook over andere aspecten van diabetes en het voorkomen van verwikkelingen. Patiënten die voldoen aan de voorwaarden kunnen hier ook terecht voor gratis materiaal voor zelfcontrole: een glucometer, meetstrips, een prikpen, lancetjes, en de insulinepennen. Via een specifieke pompconventie wordt ook voorzien in een insulinepomp en het materiaal hiervoor (naalden, catheters).

In 1997 is er een "Diabetesconventie voor kinderen en adolescenten" opgericht, wegens de specifieke noden van deze patiëntengroep. Het bestaan van deze conventie garandeert dat deze leeftijdsgroep de gepaste diabeteszorg krijgt met de nodige financiële tegemoetkomingen. Sinds 1 juli 2007 is deze conventie aangepast: kinderen worden vanaf heden bij voorkeur begeleid in een "kinderdiabetescentrum" (een ziekenhuisdienst die met het RIZIV een afzonderlijke overeenkomst gesloten heeft voor de begeleiding en educatie van kinderen en adolescenten). Om erkend te worden moet het centrum minstens 60 patiënten met diabetes begeleiden die jonger zijn dan 18 jaar. Door minimaal dit aantal op te volgen kan het multidisiplinair team voldoende expertise opbouwen in dit domein.

RIZIV overeenkomst

Diabetes

Teamleden kinderziekenhuis

Artsen

De artsen van het kinderdiabetesteam zijn verantwoordelijk voor de medische zorgen voor het kind met diabetes.

Vaak zijn deze kinderen bij diagnose ernstig ziek en vergen ze een intensieve behandeling, de  nodige wetenschappelijke en klinische expertise wordt door hen geboden. Daarnaast bepalen zij de keuze van therapie, passen de behandeling aan waar nodig, en staan in voor de verdere follow-up. Zij voorzien ook in een 24-uurs wachtdienst zodat er bij acute problemen of vragen steeds op professionele hulp kan gerekend worden.

Verpleegkundigen

De behandeling van de diabetespatiënt door de diabetesverpleegkundige is in belangrijke mate gericht op het bevorderen van zelfregulatie en zelfmanagement. De diabetesverpleegkundige draagt er zorg voor dat de patiënt en/of zijn naaste omgeving over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om zelf bloedsuikermetingen uit te voeren en een balans te vinden tussen voeding, medicatie en (in)spanning. Dit alles passend binnen het dagelijks leven van de patiënt zonder afbreuk te doen aan de door de patiënt gestelde levensdoelen en kwaliteit van leven. Verpleegkundige zorg aan mensen met diabetes mellitus vindt zowel intra-, extra- als transmuraal plaats, zoals de school, jeugdbeweging en sportclub. De diabetesverpleegkundige is er voor alle praktische vragen over de insulinepennen, de soorten naaldjes, de bloedglucosemeters, de diabetesconventie, enz.

Diëtisten

De diëtiste probeert een evenwicht te zoeken tussen de beperkingen van het dieet enerzijds en de voedingsbehoeften van je kind anderzijds. Zij maakt jullie wegwijs in de principes van het dieet en brengt ideeën aan voor smakelijke gerechten. Een goede evolutie in groei en ontwikkeling staat centraal bij de opvolging van je kind.

Psychologen

De hulpverlening aangeboden door de kinderpsycholoog aan het kind en zijn omgeving is enerzijds gericht op ondersteuning van het normale verwerkingsproces rondom de diagnose en het ziek zijn en de behandeling en anderzijds op interventies bij specifieke psychologische aanpassings- en opvoedingsproblemen.

De psycholoog kan helpen bij evaluatie en ondersteuning van het verwerkings- en aanpassingsproces na confrontatie met diabetes. De psycholoog zal ook het opvoedingsproces bij het kind met diabetes en diens broers en zussen proberen ondersteunen en zal hun ontwikkelings- en schooltraject mee opvolgen. Voor het overige kan de psycholoog ook geconsulteerd worden bij specifieke problemen, zoals angst en depressieve klachten, problemen met sociale contacten,  schoolse moeilijkheden, problemen rond lichaamsbeleving en seksualiteit,...

De hulpverlening kan plaatsvinden onder de vorm van individuele of gezinsgesprekken. 

Sociaal assistente

De sociaal assistent helpt de ouders met het in orde brengen van alle formaliteiten, zoals het recht op verhoogde kinderbijslag voor kinderen met diabetes.

Secretaresse

De secretaresse van het team behartigt allerhande administratieve taken: men kan bij haar terecht (telefonisch of via mail (bij voorkeur)) voor het aanvragen van attesten of voorschriften. Ook met algemene vragen kan men haar contacteren: zij coördineert deze en zorgt dat de juiste persoon verder helpt.       

Referentie zorgprogramma kinderziekenhuis

Diabetes voor kinderen en adolescenten.