Door embolisatie van grote spontane portosystemische shunts moeten de meeste patiënten met refractair hepatitische encephalopathie geen levertransplantatie moeten ondergaan in de eerste twee jaar na de procedure.

Hepatische encephalopathie is een zeer ernstige complicatie van terminaal leverlijden. Het wordt veroorzaakt door leverin­ sufficiëntie in combinatie met portosystemische shunting.
Deze patiënten hebben meestal een hoge MELDscore ten ge volge van hun leverinsufficiëntie en zijn bijgevolg goede kandi­daten voor levertransplantatie.

Er bestaat  evenwel ook een subgroep van patiënten  met cirrose die on­ danks nog een goede leversynthese capaciteit toch ernstige problemen kunnen hebben van hepatische encephalopathie. Deze patiënten  kunnen grote spontane portosystemische shunts hebben.

In deze retrospectieve Europese multicenter  studie werd de veiligheid en efficiëntie  nagekeken van de embolisatie van deze grote shunts. In deze studie werden 37 patiënten bestudeerd. Na de embolisatie hadden 22 van deze patiënten  geen hepatische encephalopathie meer de eerste 100 da­ gen na de embolisatie  en bleven 18 van hen klachtenvrij over een gemid­ delde follow-up periode van 2 jaar. Er werden geen majeure complicaties vastgesteld.

Het sluiten van de collateralen leidde daarenboven niet tot meer klinische complicaties van portale hypertensie zoals slokdarmvarices bloeding of ascites. Logistische regressie analyse toonde aan dat de MELD-score de sterkste positieve predictieve factor was voor het succes van de behande­ ling. Het grootste  succes werd bekomen bij een patiënt waarbij de MELD score 11 of lager was.

Besluit

Deze Europese multicenter study toonde een belangrijke rol aan van grote spontane portosystemische shunts in de pathologie van refractaire hepa­ tische encephalopathie. Het sluiten van deze shunts bracht de hepatische encephalopathie onder controle indien er nog voldoende leverreserve was. Deze interventie liet toe dat de meeste van deze patiënten geen levertransplantatie dienden te ondergaan de eerste twee jaar na de procedure.

Embolization of large spontaneous portosystemic  shunts for refractory hepa­ tic encephalopathy: A multicenter survey on safety and efficacy. Laleman W,Siman-Talera M,Maleux G, Perez M, Ameloot K. Soriano G, Villalba J,Garcia-Pagan JC, Barrufet M, Jalan R, Brookes J,Thalassinos E,Burroughs AK. Cordoba Jen Nevens F.
EASL-CLIF-Consortium. Hepatology. 2013; 57(6):2448-57.