Privacyverklaring COVID-19-vaccinstudies

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de geldende wetgeving, met inbegrip van de nieuwe Europese Algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft altijd beperkt tot de beoogde doelstelling: het bewaren van uw gegevens in ons vrijwilligersbestand om u te kunnen contacteren voor eventuele deelname als proefpersoon aan COVID-19-vaccinonderzoek. UZ Leuven is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Bij deze verklaart u zich akkoord dat uw gegevens worden opgenomen in ons bestand en dat u mogelijk door ons wordt gecontacteerd voor deelname als proefpersoon aan COVID-19-vaccinonderzoek. Dit akkoord vormt de wettelijke toelatingsgrond voor de verwerking van uw gegevens. Mocht u vervolgens beslissen effectief deel te nemen als vrijwilliger aan een COVID-19-vaccinonderzoek, zal u daarvoor steeds nog een afzonderlijk toestemmingsformulier worden voorgelegd.

Uw persoonsgegevens zullen kunnen worden ingekeken door artsen en medewerkers van het studieteam, die allen gebonden zijn aan beroepsgeheim en/of een verplichting tot vertrouwelijkheid en discretie.

De dienst algemene interne geneeskunde van UZ Leuven en het Leuvens Universitair Vaccinologie Centrum maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden en zullen uw persoonsgegevens ook niet versturen buiten de Europese Unie.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de beoogde doelstelling. De gegevens zullen worden bewaard voor een termijn van drie jaar. Gedurende deze periode mag u steeds:

  • bijkomende informatie vragen over de verwerking van uw gegevens.
  • toegang vragen tot de gegevens die over u bewaard worden.
  • correcties vragen als de gegevens fout, gedateerd of onvolledig zijn. Tijdens de beoordeling van dit verzoek hebt u het recht de verwerking van gegevens over u te beperken.
  • vragen om gegevens over u in een gangbare vorm over te dragen aan uzelf of iemand anders.
  • uw toestemming intrekken zonder dat u daarvoor enige reden hoeft op te geven. Na die intrekking worden uw gegevens niet verder verwerkt.

Met vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u steeds bij het studieteam terecht (zie contactgegevens en contactformulier) of bij de DPO van UZ Leuven, verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens (gdpr.research@uzleuven.be).

Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen over hoe uw persoonsgegevens behandeld worden, bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Laatste aanpassing: 21 december 2020