Opdracht en organisatie

Lees meer over de opdracht en de structuur van het CTC.

Opdracht

Het CTC heeft hierbij een meervoudige opdracht.

  • Integrale ondersteuning bieden aan alle medisch en paramedisch wetenschappelijk patiëntgebonden in vivo onderzoek zodat de uitvoering ervan op een transparante, efficiënte, kwaliteitsvolle en wettelijk correcte wijze kan plaatsvinden.
  • Aanspreekpunt zijn voor zowel voor externe als voor interne partners.

Clinical Research Board (CRB)

De clinical research board (CRB) heeft een brede en toezichtshoudende rol in verband met klinische studies in of met betrokkenheid van UZ Leuven. Meer in het bijzonder ziet de CRB erop toe dat de verplichtingen die KU Leuven/UZ Leuven heeft als opdrachtgever van niet-commerciële studies correct worden nagekomen.

De CRB bestaat deels uit vaste leden uit hoofde van hun functie en deels uit periodiek verkiesbare vertegenwoordigers van de vaste medische staf. De CRB heeft geen operationele maar een strategische bevoegdheid. De hoofdgeneesheer of de klinisch operationeel verantwoordelijke zit de CRB voor. De CRB vergadert zeswekelijks. De agenda wordt samengesteld in functie van vragen vanuit de directie van UZ Leuven, KULeuven, de overheidsinstanties, het CTC of individuele onderzoekers.

Samenstelling CRB

Uit hoofde van functie: gedelegeerd bestuurder, voorzitter MEC, voorzitter MFC, hoofd CTC, hoofd Centrum Klinische Farmacologie, hoofdgeneesheer (VZ), de operationeel klinisch verantwoordelijke, verantwoordelijke QC/QA, onderzoeksdirecteur Biomedische wetenschappen

Vanuit medische staf, op voorstel van de medische raad: vier artsen met interesse en expertise in klinische studies, voor een duur van vier jaar; maximaal voor twee opéénvolgende mandaten (na 3 jaar onderbreking mag het mandaat weer opgenomen worden).

Laatste aanpassing: 18 februari 2020