Onze facturen moeten binnen 14 dagen na verzending van de factuur betaald worden.

Bij gebrek aan tijdige betaling zullen na de eerste aanmaning verwijlintresten a rato van de wettelijke rentevoeten verschuldigd zijn. In geval van een eerste aanmaning door het ziekenhuis is een bijkomende administratiekost verschuldigd van 5 euro. Vervolgens zal bij ontbreken van betaling het dossier onverwijld worden overgemaakt voor  verdere invordering. Indien een aangetekende ingebrekestelling door de gerechtsdeurwaarder of een gerechtelijke procedure noodzakelijk wordt om betaling te bekomen, zal er bijkomend een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro aangerekend worden. Bij een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd, in toepassing van artikel 624, 2° van het Gerechtelijk Wetboek. In het geval het ziekenhuis zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro.

Indien de factuur wordt betwist, verzoeken wij u uw klacht schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur te sturen aan medische administratie of per post dienst medische administratie, Herestraat 49, B-3000 Leuven.

Onze facturen worden opgesteld onder alle voorbehoud van alle onkosten en/of prestaties die tot op heden nog niet in rekening gebracht werden.