UZ Leuven is binnen de Katholieke Universiteit Leuven een autonome organisatie voor gezondheidszorg.

Bestuurscomité 

De beheersbevoegdheid van het ziekenhuis is door de universiteit gedelegeerd aan een apart orgaan, het bestuurscomité. Het comité is bevoegd voor alle aangelegenheden inzake de exploitatie van UZ Leuven, ook de medische en medisch-technische diensten.

Beleidsplan 2015-2020

In het beleidsplan 2015-2020 presenteert het bestuurscomité presenteert zijn strategische visie voor UZ Leuven. 

Lees het beleidsplan 2015-2020.

Directiecomité

Het directiecomité is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van UZ Leuven.

Medische raad

De medische raad is een adviesorgaan. Waarover de medische raad advies geeft, is bij wet vastgelegd. In december 2014 vonden de driejaarlijkse verkiezingen plaats. Er werden zestien leden verkozen door alle stemgerechtigde ziekenhuisgeneesheren en masters in de tandheelkunde. Het zeventiende mandaat werd ingevuld door een afgevaardigde van de artsen in opleiding.

Elk ziekenhuis is wettelijk verplicht om een medische raad te installeren.