De eetkliniek

Doelstelling van een eetkliniek

In de eetkliniek worden kinderen opgenomen voor wie een ambulante begeleiding vanuit de voedingsraadpleging onvoldoende vooruitgang biedt.

We nemen deze kinderen meerdere weken op (minimum drie weken) en stellen voor elk kind een individueel behandelplan op.

Gecoördineerde samenwerking in een vast team is nodig om een efficiënte aanpak mogelijk te maken en continuïteit van de behandeling te verzekeren.

Volgende problemen kunnen aan bod komen:

 • selectieve voeding door logopedische problemen (kauwen, slikken,...)
 • selectieve voeding door psychologische problemen of opvoedingsproblemen
 • overgewicht
 • overschakeling van sondevoeding naar voeding via de mond

Samenstelling en taakverdeling van het team


(zie ook: wie zijn we)

 • kinderarts: prof. dr. Ilse Hoffman
 • verpleegkundigen: eenheid 331
 • opvoeders: speelzaal eenheid 331
 • leerkrachten: ziekenhuisschool
 • logopediste: Indra Lens 
 • diëtiste: Tessa Bosmans
 • orthopedagoge: Lynn van Moppes
 • sociaal assistente: Carolien Cooreman
 • secretariaat: Eva Misbaer

Prof. dr. Ilse Hoffman         

Zij draagt de eindverantwoordelijkheid van de behandeling en staat meer specifiek in voor de medische opvolging van het kind. Zij keurt het opgestelde behandelplan goed en bekijkt meermaals per week de evolutie. Ouders kunnen prof. dr. Hoffman of een medewerker tijdens de opname zeker spreken. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via de verpleegkundigen.

Verpleegkundigen

Zij staan in voor de dagelijkse zorgen van het kind (verzorging, wassen, kleden,...).
Daarnaast hebben zij een zeer belangrijke taak in het observeren van het kind.
Zij zijn vertrouwensfiguren voor de ouders die 's avonds op bezoek komen en het kind afhalen of terugbrengen rond het weekend.
Zij nemen 's avonds de eetbegeleiding op zich.

Opvoeders-spelbegeleiders
Zij hebben twee belangrijke taken.

 1. Eetbegeleiding Kind met begeleider aan tafel tijdens eetmoment 

De opvoeders observeren het gedrag van het kind bij elke maaltijd. Deze informatie, aangevuld met gegevens van de logopediste en diëtiste, moet als basis dienen voor een begeleidingsplan dat elke week wordt bijgestuurd. Op een positieve, motiverende en kindvriendelijke manier leren de opvoeders het kind nieuwe stapjes zetten om het voedingsprobleem aan te pakken. Aanvankelijk werken de opvoeders met het kind, later in het programma betrekken ze ook de ouders tijdens het voedingsmoment. Daarnaast geven zij vanuit hun dagelijks werken met het kind opvoedkundig advies na overleg met de orthopedagoge.

Toepassing van specifieke therapeutische technieken (mondtechnisch of psychologisch) wordt vooraf overlegd en ook in het dagboek van het kind opgenomen.

De opvoeders vullen samen met het kind het menu in voor de komende week.

 1. Spelbegeleiding

Buiten de maaltijden voorzien de opvoeders opdrachten en spelactiviteiten die aansluiten bij de problematiek of opvoedingsvraag van het kind. Kinderen kunnen specifieke oefeningen krijgen die van belang zijn voor hun eetproblematiek.

Tijdens deze spelbegeleiding hebben de opvoeders ook een erg belangrijke observatietaak. Deze observaties dienen aanknopingspunten te geven voor de aanpak van het kind in het algemeen en meer bijzonder naar de eetsituatie toe.

De opvoeders hebben meermaals per week een gesprekje met de ouders om hun bevindingen en evoluties te bespreken.

Leerkrachten van de ziekenhuisschool

Elk kind van de eetkliniek gaat overdag naar school. Kleuters gaan naar de kleuterklas, de kinderen van de lagere school krijgen een tot twee lesuren ‘onderwijs op maat'. De bedoeling is de leerling schools bij te houden. De leerkracht van de ziekenhuisschool neemt contact met de ouders en/of de leerkracht van de thuisschool om het onderwijs zoveel mogelijk te linken aan de school van herkomst. De methode van de thuisschool evenals de eigen boeken, schriften en werkbladen worden in de ziekenhuisschool gebruikt.

Logopediste

Zij stelt vóór de opname een eerste globaal plan op voor haar deel van de behandeling. Dit plan is steeds besproken de week voor opname met het eetteam.

Tijdens de opname doet zij geregeld observaties en individuele oefeningen met het kind.

Zij geeft advies aan de ouders en de opvoeders indien bepaalde oefeningen ook tussendoor met het kind moeten opgepakt worden.

Zij bespreekt wekelijks de situatie met de ouders.

Na de opname zorgt zij voor verdere opvolging en/of verwijzing. Er is ook altijd contact met de thuislogopediste.

Diëtiste Illustratie drankje en appel

Zij stelt het voedingsplan op en stuurt dit bij waar nodig. Zij bespreekt het voedingspatroon met de ouders en geeft tips voor gezonde en gevarieerde voeding. Zij zorgt ervoor dat speciale voedingsmiddelen ter beschikking staan van de opvoeders en verpleegkundigen.

Orthopedagoge

Zij brengt de opvoedings- en/of gedragsproblematiek van het kind en het gezin in kaart. Dit gebeurt grotendeels al voor de opname en wordt aangevuld met observatiegegevens tijdens de opname. Dit alles komt in het teamoverleg ter sprake en de belangrijkste aandachtspunten worden opgenomen in het begeleidingsplan.

Wekelijks worden nieuwe doelstellingen opgesteld voor de eet- én spelbegeleiding alsook voor de avondmomenten (bezoekuren).

Zij heeft wekelijks op dinsdag- of donderdagnamiddag overleg met de ouders over de voorbije week en plant het weekend.

Zo nodig zorgt ze ook voor opvolging of verwijzing na ontslag.

Werkwijze

 • Elk kind wordt eerst gezien door het voedingsteam op de raadpleging alvorens een opname in de eetkliniek mogelijk is.
 • Er wordt per week maar één nieuwe opname gepland in de eetkliniek; er zijn dus maximum drie kinderen tegelijk aanwezig in de eetkliniek, elk in een verschillende behandelfase. Dit maakt het voor de opvoeders haalbaar om genoeg individuele begeleiding te bieden per kind.
 • Elke opname wordt de week voordien met het eetteam besproken en grondig voorbereid. Hiervoor wordt een globaal behandelplan opgesteld door de logopediste/diëtiste/orthopedagoge en kinderarts. Wekelijks wordt dit plan bijgestuurd.
 • De kinderen van de eetkliniek eten apart in de eetzaal op vaste momenten. Zij worden steeds begeleid door een opvoeder of verpleegkundige.
 • Voor elk kind wordt een dagboek bijgehouden, iedereen die met het kind werkt noteert hierin belangrijke zaken.
 • Wekelijks gaat een evaluatie door met het hele eetteam: de voorbije week wordt geëvalueerd en er worden nieuwe doelstellingen gemaakt voor de komende week.
 • Voor elk kind en ouders geldt een aantal vaste afspraken:
  • de ouders blijven overdag nooit bij het kind.
  • het kind verblijft tussen 8.30 en 17.30 uur niet op de kamer tenzij over de middag om even te rusten.
  • elk kind van de eetkliniek slaapt op een slaapzaal samen met andere kinderen. Er kan geen privékamer gevraagd worden.
  • elk kind van de eetkliniek gaat in weekend van vrijdag (na het middagmaal) tot zondagavond of maandagmorgen (vóór 10 uur).
  • elk kind wordt op maandag en op donderdag gewogen op hetzelfde tijdstip en op dezelfde wijze (in ondergoed op dezelfde weegschaal).
  • elk kind krijgt dagelijks onderwijs.
  • ouders van kinderen uit de kleuterklas kunnen blijven inslapen, dit dient vooraf besproken te worden met de orthopedagoge.

Elke uitzondering op deze regels dient door prof. dr. Ilse Hoffman goedgekeurd te worden.