Introductie

Reeds in 1990 werden door de toenmalige commissie antibioticabeleid, een subcommissie van het comité voor ziekenhuishygiëne, richtlijnen voor profylactisch antibioticagebruik uitgegeven. In 1993 volgden de richtlijnen voor het empirisch en het gericht gebruik van antibiotica. De aanbevelingen werden in 1996 en 1999 herwerkt en aangepast aan het nieuwe formularium.

De aanbevelingen voor profylactisch, empirisch en gericht gebruik van antibiotica in UZ Leuven werden in 2004 door de antibioticabeleidsgroep geactualiseerd en gepubliceerd in de antibioticagids 2005. In 2006 en 2007 werden de aanbevelingen geherevalueerd en een aangepaste editie werd elektronisch ter beschikking gesteld. Nieuwe hoofdstukken werden toegevoegd (zoals Aanpassingen bij gestoorde nierfunctie).

In 2009 werden alle hoofdstukken herwerkt en de geactualiseerde richtlijnen gepubliceerd in de antibioticagids 2009. In 2013 en 2015 werden deze aanbevelingen geherevalueerd en een aangepaste editie werd elektronisch ter beschikking gesteld.

In de nieuwe structuur is de antibioticabeleidsgroep een subcommissie van het medicofarmaceutisch comité. De antibioticabeleidsgroep is multidisciplinair samengesteld, conform de voorschriften van het Belgisch Comité voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC). Er werden drie antibioticabeleidsdeskundigen aangesteld die de verantwoordelijkheid voor de diverse taken van opvolging van het antibioticabeleid delen. De nauwe samenwerking met de dienst ziekenhuishygiëne bleef behouden.

Een strikt antibioticabeleid verhoogt de kwaliteit van de zorg voor de individuele patiënt. Ook is een oordeelkundig gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen noodzakelijk voor het beheersen van het probleem van antibioticaresistentie in het ziekenhuis.

Tenslotte draagt het antibioticabeleid bij tot het verantwoord aanwenden van de beschikbare financiële middelen.

Tijdens de bespreking van de richtlijnen kon de antibioticabeleidsgroep een beroep doen op de expertise van specialisten uit verschillende disciplines. Hun bijdrage werd sterk gewaardeerd. De aanbevelingen steunen op een consensus binnen de antibioticabeleidsgroep op basis van de wetenschappelijke literatuur en de lokale epidemiologie en ervaring. De aanbevelingen zijn in overeenstemming met de meest recente versie van het formularium van antimicrobiële geneesmiddelen in UZ Leuven. De commissie antibioticabeleid publiceert geregeld nieuwsbrieven waarin wijzigingen in het antibioticumvoorschrift worden toegelicht.

De geactualiseerde richtlijnen kunnen geconsulteerd worden op het web. Een volledig nieuw formaat van gekoppelde databanken werd hiertoe ontwikkeld in samenwerking met de dienst informatiesystemen.

De aanbevelingen hebben een algemeen karakter en dienen altijd door de behandelende arts beoordeeld, en zo nodig, aangepast te worden aan de individuele kenmerken van de patiënt. Als er valabele elementen aangebracht worden, kunnen de richtlijnen aangepast worden. Schriftelijke voorstellen worden ingewacht bij de voorzitter van de antibioticabeleidsgroep.

Professor Dr. J. Van Eldere - Hoofdgeneesheer
Professor Dr. W. Peetermans - Voorzitter Antibioticabeleidsgroep